Výtrusné rostliny

Tisk Email

 

 

Klíčové pojmy:

stélka - rhizoidy, kauloid, fyloidy

kormus - kořen, stonek, oddenek, listy

telomy - sterilní, fertilní

rodozměna (metageneze) - izomorfní, heteromorfní

gametofyt

sporofyt

gametangia - samčí - pelatky (anteridia)
samičí - zárodečníky (archogonia)

štět

tobolka, víčko, čepička

prvoklíček (protonema)

chlorocysty

hyalocysty

prokel (prothalium)

výtrusy

haptery

výtrusnice

výtrusnicový klas

ostěry


Probíraní zástupci:

Ryniofyty

Mechorosty:
játrovky - porostnice mnohotvárná

mechy - ploník obecný
ploník ztenčený

rašeliník
měřík příbuzný

travník Schreberův

bělomech sivý

Kapraďorosty:

plavuně - plavuň vidlačka
přesličky - přeslička rolní
přeslička lesní

kapradiny - kapraď samec
papratka samičí
hasivka orličí
osladič obecný
žebrovnice různolistá


 

 

 

 

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Vyšší rostliny - oddělení: Ryniofyty, Mechorosty, Plavuně, Přesličky, Kapradiny

Dvořáková V., Klíč k určování mechů a kapraďorostů, vydalo Sdružení Tereza, 2005


Mechorosty - prezentace

Vyšší výtrusné rostliny - prezentace Amos Kadaň

Vyšší výtrusné rostliny - zpracovaná maturitní otázka, včetně nákresů a obrázků 

Klíč k určování mechorostů

 

 

1. Poznej rostliny na obrázcích, kliknutím si můžeš ověřit správnost odpovědí:

alt alt
alt alt
alt

alt

 

 

2. Vzhledem velmi podobné jsou si kapraď samec a papratka samice. Podle následujících obrázků a podle literatury popiš zásadní rozdíly. Týkají se velikosti, stavby listů a kupek výtrusnic.

File written by Adobe Photoshop 4.0 alt
Papratka samičí (samice) Kapraď samec

zdroj obrázku: wikipedie

 

3. Na následujícím obrázku je znázorněna rodozměna jedné skupiny výtrusných rostlin. O kterou skupinu se jedná?

Cyklus popiš a odpověz na otázky za obrázkem.

alt

a) Které části obrázku A - B představují gametofyt?

b) Kdy dochází k meióze?

c) Kterým písmenem je označen prvoklíček?

d) Co je na obrázcích H a I?

 

4. Do následujícího textu doplň chybějící pojmy a popiš obrázek:


alt

 

5. Srovnej význam a úlohu prvoklíčku mechorostů a proklu kapraďorostů v životním cyklu.

 

6. Popiš typický sporofyt mechorostů, plavuní, přesliček a kapradin.


7. a) Některé přesličky vytvářejí v jednom vegetačním období lodyhy dvojího typu - jarní a letní. Podle obrázku oba typy srovnej a vysvětli, jaký mají pro rostlinu význam.

alt

b) Výtrusy přesliček mají 4 vláhojevné pentlice, tzv. haptery. Vysvětli, jaký mají význam.

 


 

Tajemství rašeliniště pod mikroskopem

 

zkráceno podle Materna, Jan. Časopis Krkonoše - Jizerské hory. Tajemství rašeliniště pod miroskopem [online]. Vystaveno září 2004. Dostupné z: http://krkonose.krnap.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=8163&Itemid=4

 

 

Krkonošská rašeliniště patří mezi jedny z nejcennějších a pro mnohé z nás i nejkrásnějších přírodních prostředí našich hor. Ostrůvky kleče tu střídají rašelinná jezírka, podmáčené plochy s kopečky rašeliníků, trsy ostřic, suchopýrů, suchopýrků a sušší místa s převažující smilkou a metličkou. Asi nejkrásnější jsou rašeliniště koncem léta, kdy je zdobí bílé chomáčky odkvetlých suchopýrů, nebo na podzim, kdy se většina travnatých ploch zbarví do rezavo-hněda díky žloutnoucím suchopýrkům.
To, že rašeliniště zadržují velké množství vody, je patrné na první pohled a svědčí o tom i řeky a říčky, které tu pramení. Na schopnosti rašelinišť zadržovat velké množství vody se mimo jiné značnou měrou podílejí i mechy rašeliníky, které jsou s nimi takřka neodmyslitelně spjaty. Rostlinky rašeliníku mohou pojmout 20 až 30krát, u některých druhů dokonce i 50krát větší množství vody než je jejich hmotnost při úplném vysušení.
Rostlinky rašeliníku rostou neustále do výšky, zatímco ve své spodní části postupně odumírají. Lodyžka rašeliníku tak může dosahovat délky až 2 metrů, svrchní živá část rostlinky měří ale nejvýše několik desítek centimetrů. Pod vodou, za nedostatku kyslíku, vzniká přeměnou odumřelé hmoty rašeliníků a některých dalších rostlin (např. suchopýrů a ostřic) rašelina. Její vrstva přibývá každý rok o několik milimetrů a její celková hloubka může za staletí až tisíciletí dosáhnout několika metrů. Rašelina má vynikající konzervační účinky, a proto se v ní zachovávají neporušená například pylová zrna rostlin. Ta jednak pocházejí z rostlin rostoucích přímo na rašeliništi, a jednak jsou na rašeliniště zanášena větrem z blízkého i vzdáleného okolí, a to často ve velkém množství . Tak jak jsou každoročně pylová zrna překryta tenkou vrstvou rašeliny a zakonzervována, vytvářejí se postupně na rašeliništích cenné „přírodní archivy“, které nám mohou mnoho prozradit o změnách rostlinstva během posledních několika tisíciletí. Na základě počtu pylových zrn lze soudit nejen na to, jaké rostliny v určité historické době na rašeliništi a v jeho okolí rostly, ale i na jejich početnostní zastoupení. Tak například pylové analýzy profilů odebraných na Úpském rašeliništi ukázaly, že v době před 2 500 – 600 lety převažovaly v Krkonoších v horském stupni lesy s převahou jedle, zatímco v mladším období zde postupně převládl smrk. Pomocí rozborů pylových zrn lze i stanovit, kdy se určitá rostlina objevila poprvé v dané oblasti. Např. nálezy pylových zrn šťovíku menšího, obilnin a kopřivy z období před 800 – 600 lety z Pančavského rašeliniště svědčí o intenzivním osídlování krkonošského podhůří. Rozbory pylových zrn nejsou snadnou záležitostí, jak by se na první pohled mohlo zdát, a tato metoda má i svá omezení. Přináší však velmi cenné údaje o vývoji vegetace v dobách dávno minulých.

alt

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.