Rusko a SNS - přírodní poměry

Tisk Email

 

oceány : Severní ledový, Tichý

moře : Bílé, Barentsovo, Karské, Laptěvů, Východosibiřské,Čukotské, Beringovo,Ochotské, Japonské, Černé,

Azovské

zálivy : Oněžský, Dvinský, Češský, Bajdaracký, Obský, Jenisejský, Janský, Anadyrský, Sachalinský,

Šelichovův, Petra Velikého

průlivy : Karská vrata, Beringův První kurilský,La Perousův, Tatarský

ostrovy : Nová Země, Severní Země, Novosibiřské, Wrangelův, Kurily, Sachalin

poloostrovy : Kola, Kanin, Jamal, Tajmyr, Gydský, Čukotka, Kamčatka

pohoří : Valdajská vrchovina, Středoruská vrchovina, Povolžská vrchovina, Ural, Kavkaz, Ťan - Šan,

Kazašská plošina, Pamír, Tarbagataj, Altaj, Středosibiřská vysočina, Západní a Východní Sajan,

Bajkalské pohoří, Jablonovyj chrebet, Stanovoj chrebet, Aldanská plošina, Džugdžur, Verchojanské,

Čerského,Kolymské, Čukotské, Korjacké, Středokamčatské

nížiny : Východoevropská rovina, Karelská jezerní plošina, Kaspická , Západosibiřská rovina, Turanská,

Černomořská, Severosibiřská

jezera : Ladožské, Oněžské, Aralské, Bajkal, Balchaš, Issyk - kul,Zajsan, Kaspické

pouště : Karakum, Kyzylkum

řeky : Severní a Západní Dvina, Pečora, Dněpr, Don, Dněstr, Volha, Ural, Emba, Ob, Irtyš, Tobol, Jenisej,

Lena, Indigirka, Kolyma, Jana, Amur, Angara, Amudarja, Syrdarja, Prut

další : Elbrus 5 642 m n.m., Belucha - Altaj 4 506 m n. m., Ključevskaja 4 750 m n.m., Bratská vod.nádrž,

vod.kanály : Bělomořsko - baltský, Volžsko - Donský

podnebí,podnebná pásma : kontinentální, arktické, subarktické,mírné, subtropické, drsné,extrémní teploty

Golfský proud, monzuny, permafrost

vegetační pásma : tundry, tajgy, stepi,polopouště, pouště

 


V.Baar,Regionální aspekty světového hospodářství. Nakladatelství České geografické společnosti,s.r.o..

Praha 2003.

Regionální geografie světadílů ,nakladatelství České geografické společnosti,Praha 2000.

cs.wikipedia.org/wiki/Rusko

 cs.wikipedia.Volha

K.Kašparovský , Zeměpis II. v kostce pro SŠ,Fragment , s.r.o.,2008

V.Baar,Zeměpis Amariky, Asie a Evropy,Fortuna Praha 2005


1. S pomocí mapy charakterizujte Rusko a odpovězte na otázky.

 

Která moře a oceány omývají břehy Ruska ?

Kudy prochází hranice mezi Evropou a Asií ?

Do kterých moří(jezer) se vlévají tyto řeky : Pečora, Dněpr,Don,Ural,Ob,Jenisej,Lena,Kolyma,Amur,Angara,

Indigirka,Volha,Emba,Severní Dvina.

Která je nejdelší řeka Evropy,najděte, kde pramení,do kterého moře ústí,jak se nazývají přehrady na jejím

toku,kolik měří,která města se na ní nacházejí.

 

2.a)Přiřaďte správné pohoří :

Belucha......................................

Elbrus .......................................

Ključevskaja .............................

Munku Sardyk..............................

Narodnaja........................................

b) Přiřaďte správný vrchol :

Východní pohoří (3 528m n.m.).................

Kavkaz ( 5 033 m n. m.)..............................

Ťan - Šan (7 439 m n.m.)..............................

Pamír ( 7 495 m n.m.)..........................

Jižní Ural (1 640 m n.m.).......................

 

3. Pomocí následujícího článku a atlasu odpovězte na otázky .

Přes řadu rozdílů mezi jednotlivými oblastmi je podnebí téměř v celém Rusku kontinentální,zonálně

uspořádané(od arktického na severu po téměř subtropické v okolí Soči).V celé zemi teplota v zimě běžně klesá pod - 20°C,na Sibiři ale nejsou výjimkou padesátistupňové mrazy,v Ojmjakonu v Jakutsku byl naměřen

teplotní rekord severní polokoule -71,2°C.Ve stejných oblastech ale teploty přesahují 30°C,což Sibiř staví

mezi lokality s největší teplotní amplitudou vůbec. Zvláštní klima panuje v Murmansku ,kde díky teplému

Golfskému proudu moře nezamrzá, a ve Vladivostoku, kam dosahuje vliv monzunu .Srážek není mnoho,

obvykle 400- 700 mm (nejvíce na pobřeží Tichého oceánu,nejméně v Kaspických stepích),ale vzhledem

k nízkému výparu dostačují.Přes polovinu území pokrývá sníh i více než 6 měsíců za rok, většina řek i moří

zamrzá.Moskva má průměrnou roční teplotu 4,2°C za rok a 600 mm srážek,sibiřský Novosibirsk 2,3°C

a úhrn srážek 460 mm za rok.Téměř 58 % rozlohy pokrývá permafrost.

(zdroj : Geografické rozhledy, ročník 13,3/2003-04).

a) Které podnebné pásy zasahují na území Ruska ?

b) Kde byly naměřeny nejnižší teploty a jaká je jejich hodnota ?

c) Co znamená teplotní amplituda ,s jakým typem podnebí souvisí a proč?

d) Pomocí mapy určete, ve kterém podnebném páse se nachází město Murmansk,který činitel ovlivňuje jeho

podnebí ?

e) Co ovlivňuje podnebí jihovýchodního pobřeží Ruska, vysvětlete fungování tohoto proudění.

f) Charakterizujte rozložení srážek na území Ruska, najděte místa s největším a nejmenším množstvím srážek

g)Vyskytují se na území Ruska(popř.dalších států SNS) pouště ?

h) Vysvětlete pojem permafrost .

ch)Vysvětlete, jaký vliv má sibiřská tlaková výše na počasí ve střední Evropě.

i)Vyhledejte na wikipedii, co znamená pojem pingo a ve které části Ruska se nachází?

4. Jmenujte nejvýznamnější jezera v Rusku(popř. ve státech SNS),lokalizujte je na mapě,zjistěte, zda jsou

něčím zajímavá.Např, Kaspické moře,Bajkal,Ladožské j..Aralské j.,Balchaš,Zajsan.

V souvislosti se vznikem jezer vysvětlete pojem kryptodeprese(viz .část zajímavosti).

5. Rozhodněte, která z následujících tvrzení o evropské části Ruska jsou pravdivá :

Největší plochy Ruska zaujímají lesy. ANO/NE

Hlavní město Ruska leží uprostřed úrodných stepí. ANO/NE

Tundra se rozkládá jedině za severním polárním kruhem . ANO/NE

V okolí Kaspického moře je dostatek srážek. ANO/NE

Nejúrodnější jsou tundry,protože orbě nebrání stromy a horké podnebí. ANO/NE

Šířkové pásy probíhají téměř rovnoběžně,protože se málo mění nadmořská výška ANO/NE

6. Vyškrtněte z následujících vět nesprávné výrazy.  

Povolží je chudou - bohatou zemědělskou oblastí.

Většinu území evropské části Ruska odvodňuje řeka Volha - Dunaj - Visla - Don.

V jižní části Uralu se těží a zpracovává železná ruda - sůl - měď - zlato - nikl - platina.

Většina ruských řek je - není splavná.

Území severně od 60.rovnoběžky pokrývají úrodné stepi - tajga - ledovce.

7. Zjistěte tyto údaje o řece Volze.

kde pramení...........................

kam se vlévá.............................

pravé přítoky...............................

levé přítoky................................

délka řeky..................................

plocha povodí.............................

plavební kanály spojují Volhu s několika moři.......................................................................................

přehrady na Volze................................................................................................................................

města na Volze......................................................................................................................................

 

8. Lokalizujte na mapě tyto řeky. Zjistěte o nich následující informace:

 

- kde pramení, kam ústí,kudy protékají(podnebí,přírodní krajiny)

- zda se na nich vyskytují přehradní nádrže

- která města na nich leží

- které jsou splavné(popř.které jsou propojeny vodními kanály)

- na území kterých států se nacházejí

alt File written by Adobe Photoshop 5.0 alt
alt alt alt
alt alt alt

obrázky : č. Irtyš, č. 2 Dvina, č.3 Angara, č.4 Lena, č.5 Ob, č.6 Pečora, č.7Jenisej, č.8 Ural, č.9 Volha (zdroj obrázků wikipedie)A

 

9.Lokalizujte na mapě tato jezera a zjistěte základní údaje.(např.plocha,hloubka řeky,ekologická situace).

 

alt alt alt
alt alt alt
alt alt Western Sayan, Ergaki, Lake Gornyh Duhov July 2004scanned in december 2005S.B. Odin

obrázky(wikipedie) : č.1 Aral, č.2 Balchaš, č.3Karakul, č.4 Bajkal, č.5 Oněžské j., č.6 Kaspické m., č.7 Ladožské j., č.8 Zajsan, č.9 j.Horských duchů(Sajany)

10. Lokalizujte na mapě tato pohoří(hory),zjistěte základní údaje.(Nadmořská výška,vznik,geologická stavba).

 

alt alt alt
alt alt alt

obrázky : č.1 Ključevskaja - Výcodní hory, č.2 Belucha - Altaj,č.3 Pik Gorkij - Ťan - Šan, č.4Pik Komunisma - Pamír, č.5 Avačinský vulkán,

č.6 Kavkaz

 

 


1. Altaj - je rozsáhlý horský systém, vyvrásněný hercynským vrásněním v prvohorách,v období třetihor byl vý-

razně rozlámán a jeho části vyzdviženy až výšek přes 4 000m.Dnes je v některých částech silně zalesněn

(Kazachstán,Rusko), na východě (Čína,Mongolsko)je pokryt převážně stepmi a polopouštěmi a poměrně

řídce obydlen,Má výrazně vyvinuté vegetační stupně vrcholové partie jsou zaledněny.Nejvyšším vrcholem

je Pik Hujtun(4 683 m n.m.), nejznámějším je Bělucha( 4 506 m n.m.),z jejíhož ledovce pramení řeka Katuň,

jedna ze zdrojnic veletoku Obu.

2.Ob - je řekou s nejrozsáhlejším povodím na Sibiři o rozloze téměř 3mil.km2.Jeho délka činí 3 650 km,včetně

delšího levostranného přítoku je délka vodní soustavy Ob - Irtyš 5 410 km.Ústí do Kárského moře ,kde dosa-

huje průměrného průtoku 12 700m3/s.

3.Kamčatka - dominují zde vysoké, téměř dokonale pravidelné kužely sopek, které se zvedají 2-3 km nad

rozsáhlé lávové plošiny.Z téměř 240 přítomných je dodnes 29 aktivních, čímž se Kamčatka řadí mezi vulka-

nicky nejaktivnější oblasti na Zemi.Součástí kamčatské vulkanické oblasti je i nejvyšší sopka asijského konti-

nentu - Ključevskaja( 4 800m n.m.), u níž bylo od roku 1967 zaznamenáno více než 80 erupcí a která patří

mezi nejproduktivnější vulkanická centra na světě. V průběhu kvartéru vyprodukovala sopka Ključevskaja

spolu s ostatními vulkány Kamčatky 22 tisíc km3 materiálu,tedy téměř 1/5 světové produkce lávy.

4. Jezero Bajkal - je nejhlubším jezerem naší planety,max.hloubka je 1637 m.Střední úroveň výšky hladiny

jezera je 456 m n.m.,dno se tedy nachází 1181m pod úrovní mořské hladiny a jezero je tedy nejhlubší kryp-

todepresí(proláklina zatopená vodou, jejíž dno leží leží níže než 0 m n.m. a hladina oceánu naopak nad

úrovní oceánu)na zemském povrchu.Objem zadržované vody činí 20 % světových zásob sladké vody .

Do jezera ústí 544 přítoků, odvodňuje jej jediná řeka Angara.

Geologický vývoj Bajkalského riftového systému pokračuje do současnosti.Protější břehy se od sebe vzda -

lují rychlostí asi 2 cm za rok. Na stále probíhající pohyby upozorňují například častá zemětřesení a výskyt

35 minerálních pramenů, nejteplejší má 81°C.

Žije zde velké množství živočichů a rostlin,z toho je 60% endemitů.

Jezero Bajkal bylo zapsáno do seznamu UNESCO -předmětem ochrany je příroda Bajkalského regionu, kte-

rá představuje unikátní kombinaci živočišných a rostlinných druhů, geologických a geomorfologických

objektů, jež mají obrovskou hodnotu pro zachování geofondu Země.

5.Kdysi čtvrté největší vnitrozemské jezero světa postupně vysychá.Během posledních padesáti let se

zmenšilo z 69 900km2 na 37 000km2 v roce 1990 na 17 160km2,protože došlo k nadměrnému přehrazování

a rozvádění vody na závlahy.

Řeky, které jezero napájely, především Amudarja a Syrdarja, v současnosti do jezera př nižších stavech vody

již nedotékají.Břehy ustoupily o 150 km a nechaly za sebou 45 000km2 mořského dna.

Pozvolné vysychání rozsáhlého jezera má katastrofické důsledky pro obyvatele a biosféru v okolí jezera.

Bývalé rybářské osady jsou nyní hluboko ve vnitrozemí, odříznuté od svých původních zdrojů obživy a kdy-

si zavlažována půda se nyní mění v polopoušť.

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.