Vzdušnicovci

Tisk Email


vzdušnice (tracheje)

stigmata

hlava (caput)

složené (facetové) oči

kusadla

tykadla

čelisti

makadla

ústní ústrojí - sací, lízavé, bodavě sací

hruď (thorax) předohruď, středohruď, zadohruď

končetina - kyčel, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlo

končetina - kráčivá, skákací, hrabavá, plovací, přichycovací

křídla - blanitá, krytky, polokrovky, krovky, kyvadélka (haltery), bezkřídlí

zadeček (abdomen) - kladélko, žahadlo, štěty

chitinová vnější kostra

malpighické trubice

břišní nervová páska

feromony

gonochoriskté

partenogeneze

hemimetabolia

holometabolia

instary

ekdyse, ekdyson

larva

kukla

dospělec (imago)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stonožky:

 

- stonožka škvorová

 

mnohonožky:

- mnohonožka slepá

 

chvostoskoci:

- poskok škodlivý

 

hmyz:

-šupinušky

- jepice

- vážky

- pošvatky

- švábi

- škvoři

- všekazi

- kudlanky

- strašilky

- rovnokřídlí

- vši

- stejnokřídlí

- ploštice

- síťokřídlí

- blanokřídlí

- brouci

- dvoukřídlí

- blechy

- chrostíci

- motýli

 

 

 

 

 

 


Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Vzdušnicovci

Prezentace členovci

 

Další zdroje informací:

 

Hmyz.net

Fotografie hmyzu

Entomologické informace

 

1. Vzdušnice

Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky:

 

Vzdušnice (tracheje) jsou bohatě větvené trubice, které slouží jako dýchací orgány vzdušnicovců. Přivádí z otvorů na povrchu těla čerstvý vzduch směrem ke tkáním, a to na rozdíl od krevního řečiště obratlovců z velké části bez přítomnosti jakýchkoliv tekutin.Vzdušnice vznikají z ektodermu. Na povrch ústí otvorem – stigmatem – který bývá velmi často pokryt chloupky, jež mají ochranný význam. Jím vyúsťuje na povrch tracheální trubice vyztužená kutikulou. Tato tracheální trubice se větví a rozdrobuje a na konci z ní ústí tzv. tracheoly, které však jsou již velmi tenké a navíc obsahující tekutinu, přes niž difundují plyny do tkání a zpátky.

 

a) Jaký je rozdíl mezi přenosem dýchacích plynů u vzdušnicovců a obratlovců?

b) Na mikrofotografii je zachycena část dýchací soustavy vzdušnicovců. Rozhodněte, o jakou část se jedná, a své tvrzení zdůvodněte:

alt

Zdroj obrázku: Gymnázium, Třinec

c) Vysvětlete pojmy, které se vyskytují v textu: ektoderm, kutikula, difúze

 

2. Co je a co není hmyz

(Podle knihy R. Obrtel: Obrázky z říše hmyzu, upraveno)

 

Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky:

 

Podle čeho vůbec poznáme obyvatele říše hmyzu? Jedním z poznávacích znamení je, že tělo hmyzu je rozčleněno na tři části. Je to hlava, hruď a zadeček. Tělo rozčleněné na několik částí však mají všichni soukmenovci, patřící do velikého kmene členovců. Kromě hmyzu sem patří ještě také vodní a suchozemští korýši, dále pavouci, sekáči, stonožky, mnohonožky a ještě další, méně známé, mořské nebo již dávno vyhynulé skupiny členovců. Všichni tito členovci se liší od hmyzu tím, že vždy mají více než tři páry nohou, tedy více než šest noh.

Zdálo by se tedy, že hlavním rozpoznávacím znakem hmyzu je právě jeho šest noh. Ale na neštěstí to není tak prosté. Těch šest noh mají totiž většinou jen dospělci – a to ještě ne všechny druhy. U některých skupin hmyzu nohy vymizely, protože tyto druhy se přizpůsobily zcela zvláštním způsobům života, k němuž nohy nepotřebují. U jiných se zase některé (obvykle přední) nohy přizpůsobily jiné činnosti než chůzi, například lapání kořisti. Takový hmyz pak vypadá, jako by měl jen čtyři nohy. Také larvy mnohých druhů hmyzu mají nohy úplně zakrnělé, nepotřebují je, neboť se nemusí pohybovat z místa na místo ani se něčeho přidržovat. Žijí a vyvíjejí se přímo uvnitř zásoby vhodné potravy a tam jsou také chráněny před nepohodou. Některé z těchto larev dokonce nemají ani zřetelnou hlavu. Larvy jiných skupin hmyzu (housenky motýlů, housenice pilatek aj. ) mají naopak kromě tří párů článkovaných nohou na hrudi ještě další páry nečlánkovaných nohou na zadečku. Takovým nohám říkáme panožky. Larvy je potřebují při pohybu a pobytu na rostlinách, jimiž se živí, i proto, aby se mohly před nepohodou ukrýt na chráněném místě.

Větší počet párů nohou, podobně jako larvy některého hmyzu, mají však ještě i jíní členovci než hmyz. Jsou to suchozemští korýši, stonožky a mnohonožky. Ty však snadno rozeznáme od larev hmyzu s mnoha nohami podle toho, že všechny jejich nohy jsou článkované. Dalším rozpoznávacím znakem je to, že stonožky, mnohonožky i korýši mají na hlavě zřetelná tykadla, korýši dokonce dva páry. Podle přítomnosti tykadel je snadno rozeznáme od housenek, housenic a ještě dalších typů hmyzích larev s četnými nohami, kterým zřetelná tykadla vždy chybí. Tedy: má-li tvor více než šest článkovaných noh a zřetelná tykadla, není to hmyz. Je to stonožka, mnohonožka nebo nějaký suchozemský korýš. Má-li naopak šest či více noh a chybí-li mu zřetelná tykadla, je to larva nějakého hmyzu.

Dospělému hmyzu se částečně podobají také pavouci. Ti však mají tělo rozčleněno jen na dva oddíly, hlavohruď a zadeček. Nemají tedy zřetelně odlišenou hlavu a nenajdete u nich nápadné složené oči ani tykadla. Nejvýznačnějším znakem pavouků však je to, že mají čtyři páry, tedy celkem osm noh.

Ale to hlavní a nejnápadnější, co má velká většina dospělého hmyzu, jsou křídla. Nemají je pouze některé primitivní a skrytě žijící skupiny hmyzu a pak také některé druhy, které křídla ztratily, protože je k životu nepotřebují. Ze všech skupin členovců pouze hmyz má tu jedinečnou schopnost létat. Hmyz mnohdy létá nejlépe ze všech živočichů, kteří jsou schopni letu.

Čím se ještě vyznačují obyvatelé říše hmyzu?

Jejich tělo je jakoby ukryto v nějakém krunýři nebo brnění. A stejně jako toto brnění i krunýř hmyzu se skládá z tvrdých článků. Jsou mezi sebou spojeny ohebnými a pružnými blankami, aby se tvor uzavřený v tomto brnění mohl pohybovat. Jednotlivými částmi krunýře pohybují svaly, které jsou na ně připojeny uvnitř. Můžeme tedy říci, že hmyz (a vlastně všichni členovci) mají kostru venku a svaly (tedy maso) uvnitř. Vnější kostra hmyzu se podobá rytířskému brnění i v tom, ze je pevná a mnohé druhy hmyzu velmi účinně chrání před zraněním. Na rozdíl od ocelového brnění rytířů je však velmi pružná a zároveň lehká. Je ze zvláštní ústrojné látky, které říkáme chitin.

 

a) Na které části je rozděleno tělo hmyzu?

b) Čím se liší hmyz od pavouků?

c) Jaké jsou rozdíly v umístění a látkovém složení kostry hmyzu a obratlovců?

d) Hmyz patří mezi členovce; která schopnost hmyz od ostatních členovců odlišuje?

e) Rozhodněte, zda platí tvrzení:

 

Má-li živočich více než tři páry nečlánkovaných končetin a zřetelná tykadla, je to hmyz. ano/ne
Chitin je anorganická látka tvořící vnější kostru hmyzu. ano/ne
Svaly hmyzu se upínají zevnitř k vnější kostře. ano/ne
Panožky jsou nohy některých larev hmyzu sloužící k pohybu. ano/ne
Hmyz patří mezi členovce. ano/ne

 

f) Určete, které druhy členovců na obrázcích patří mezi hmyz:

 

Kliknutím na obrázek zjistíte podrobnosti o druhu.

1. 2. 3.
alt alt alt
4. 5. 6.
alt alt alt

Zdroj obrázků: www.wikipedia.org

 

3. Vnější stavba těla hmyzu

 

a) Na obrázku jsou očíslovány části těla roháče. Přiřaďte pojmy k jednotlivým číslům:

 

makadla, kráčivá končetina, caput, tykadla, thorax, kusadla, abdomen

 

 

alt

 

 

Zdroj obrázku www.wikipedia.org, upraveno

 

 b) Pojmenujte typy křídel u následujících druhů hmyzu:

 

 

a) b) c)
alt alt LEAD Technologies Inc. V1.01

Zdroj obrázků: www.wikipedia.org

 

c) Na fotografii jsou zachyceny facetové oči hmyzu. Vysvětlete, jakou mají takovéto oči stavbu, a popište, jak fungují.

 

alt
Facetové oči hmyzu (zdroj: www.wikipedia.org)

 

4. Proměna hmyzu:

 

a) Vývoj hmyzu probíhá proměnou dokonalou, nebo nedokonalou. Uveďte, jak tyto procesy nazýváme odborým termínem, a vysvětlete, v čem se liší.

 

b) Na obrázku je znázorněn jeden typ proměny hmyzu. Určte, o který typ se jedná, a jednotlivé fáze pojmenujte.

 

alt

Proměna hmyzu (zdroj www.wikipedia.org)

 

 

 

c) Proměna hmyzu je řízena hormonálně. Jak se nazývá hormon, který řídí svlékání hmyzu?

 

 Věděli jste, že:

 

- hmyz zahrnuje více než milion popsaných druhů, představuje více než polovinu všech známých žijících organismů. Počet existujících druhů se odhaduje na 6 - 10 milionů a je možné, že představují více než 90% všech živých forem na Zemi.

 

- kulovité útvary, které je možné pozorovat na listech dubu, se nazývají duběnky a je to druh hálky, kterou způsobuje blanokřídlý hmyz - žlabatka dubová. Duběnky byly důležitým zdrojem pro výrobu duběnkového inkoustu, který byl jedním z nejrozšířenějších psacích inkoustů od 12. do 19. století. Více informací o něm naleznete na zde.

alt

 

Obr. Duběnky - foto Gymnázium, Třinec

 

- šarlat je červené potravinové barvivo z rozdrcených těl puklic (Dactylopius coccus). Tyto drobné puklice patří mezi hmyz, pocházejí z Mexika a žijí na opunciích.

alt alt

Obr. puklice (Dactylopius coccus)

Zdroj obrázků:www.wikipedia.org

Obr. šarlatové barvivo

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.