Ptáci

Tisk Email


Klíčové pojmy:
 
stálá tělní teplota
úplná komorová přepážka
suchá kůže
kostrční žláza
peří
- prachové
- obrysové
- letky
- rýdovací
pelichání
pernice
nažiny
pneumatizované kosti
sáňky
běhák
krkavčí kost
hřeben prsní kosti
plíce se vzdušnými vaky
syrinx
vole
žlaznatý žaludek
svalnatý žaludek
kloaka
kyselina močová
mžurka
migrace
vnitřní oplození
vejce
zárodečné obaly
krmiví ptáci
nekrmiví ptáci
běžci
plavci
letci
Druhy ptáků k poznávání:
 
řád vrubozobí: labuť, husa, kachna
řád hrabaví: bažant, tetřev, kur, křepelka, páv
řád dravci: jestřáb, káně, orel, sokol, poštolka, sup, kondor
řád sovy: puštík, kalous, výr, sýček
řád brodiví: čáp, volavka
řád měkkozobí: holub, hrdlička
řád šplhavci: strakapoud, datel

 
 

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Ptáci
 
 
Další zdroje informací:
 

 

1, Ptačí zobáky se vyvinuly v širokou škálu zvláštních tvarů, přizpůsobených příjmu různých druhů potravy. Přiřaďte charakteristiky zobáků k obrázkům:

 
(Zdroj obrázků: Atlas našich ptáků - http://www.nasiptaci.cz/dat/oindex.htm )
 
a) Zobák masožravce je typicky zahnutý. Hák na konci umožňuje dělit kořist, která je příliš velká na jedno sousto.
b) Zploštělý zobák, který se pohybuje sem a tam po povrchu vody, umožňuje cezení potravy z vody.
c) K dobývání hmyzu ze štěrbin ve stromech slouží silný špičatý zobák, doplněný navíc lepkavým jazykem, který snadno vytáhne kořist.
d) Zobák sloužící jako pinzeta má ostrou špičku, takže pták je schopen sbírat malé předměty třeba semena, ale je také dost dlouhý, aby mohl uchopovat větší kousky potravy, například žížaly.
e) Zrnožravé druhy ptáků využívají své krátké, silné zobáky k louskání a otevírání semen a oříšků. Např. některé pěnkavy mají zobáky tak silné, že dokáží vyvinout větší sílu než lidská ruka.

alt

2, Na obrázcích (A-F) jsou vyobrazeny nohy ptáků (poměr velikosti není zachován). Vyber správnou kombinaci obrázků a jmen ptáků:

 
(Zdroj obrázků: http://cs.wikipedia.org)
 
A
B
C

 

alt

 

a) A – orel, B – papuchalk, C – pštros, D – chřástal, E – konipas, F – volavka
b) A – orel, B – volavka, C – konipas, D – papuchalk, E – pštros, F – chřástal
c) A – orel, B – chřástal, C – konipas, D – papuchalk, E – pštros, F – volavka
d) A – papuchalk, B – konipas, C – chřástal, D – orel, E – pštros, F – volavka

3, Vyplatí se ptákům stěhování i v 21. století?

 
Přečtěte si text a odpovězte na následující otázky:
 
Dopadem klimatických vlivů na složení ptačích společenstev se zabývaly německé ornitoložky. Nejprve zjistily, jak vypadá složení ptačích společenstev v různých místech Evropy. Ukázalo se, že směrem na sever (s klesající průměrnou teplotou nejstudenějšího měsíce v roce) stoupá podíl i absolutní počet daleko táhnoucích druhů. Na základě těchto poznatků se pokusily předpovědět změny ve složení ptačí fauny v jednom jihoněmeckém regionu, kde během let 1979 – 1992 vzrostla průměrná lednová teplota o 2,4 °C. Předpovědi matematického modelu i empirické poznatky přinesly shodné výsledky – za dané období celkový počet druhů ptáků mírně vzrostl, podíl daleko migrujících druhů lehce klesl, ovšem výrazně poklesla jejich populační početnost. Ve světě oteplování klimatu se tak migrace na dlouhou vzdálenost jeví jako dosti nevýhodná životní strategie – vysychání rozsáhlých oblastí ve Středomoří a rozšiřování Sahary způsobuje, že si táhnoucí jedinci nemohou dostatečně obnovovat zásoby energie a častěji během migrace uhynou, naopak mírné zimy v Evropě umožňují lepší přežití stálým druhům, jejichž početnější populace se pak rozšiřují i do míst, kde hnízdí migrující ptáci. Ti jsou takto vytlačováni do méně příznivého prostředí, což opět způsobuje jejich vyšší mortalitu. Nicméně tento chmurný scénář nemusí být pravdivý: kromě globálního oteplení má v budoucnu přibývat klimatických extrémů – letních veder a tuhých zim. To by spíše hrálo do not migrantům. V oblastech s výraznějšími teplotními rozdíly mezi létem a zimou totiž zastoupení stálých druhů klesá, protože potřebují spíše mírné oceánské podnebí. Naopak migrujícím druhům drsné klima tolik nevadí – když se jim někde nebude líbit, jednoduše odtáhnou.
 
(Zdroj: REIF, Jiří. Vyplatí se ptákům stěhování i v 21. století? Vesmír, 1/2004, roč. 83, s. 5)
 
A) Rozhodněte, zda platí:
 
1.
Stálé druhy ptáků mají oproti migrujícím výhodu, protože snášejí extrémnější rozdíly mezi létem a zimou.
ANO / NE
2.
Vysychání oblastí ve Středomoří a rozšiřování Sahary způsobuje, že si migrující ptáci nemohou dostatečně obnovit zásoby energie a proto hynou.
ANO / NE
3.
Mírné zimy v Evropě umožňují lepší přežití stálým druhům, které se pak více rozmnožují a rozšiřují se na nová místa.
ANO / NE
4.
V poslední době se snižuje průměrná lednová teplota.
ANO / NE
5.
Čím severněji, tím větší podíl daleko táhnoucích ptáků.
ANO / NE
 
B) Vysvětlete vlastními slovy, jaké důsledky mají klimatické změny na migraci ptáků.
 
C) Uveďte, jaké výhody a nevýhody přináší klimatické změny stálým a stěhovavým ptákům. Výsledek můžete zpracovat do tabulky:
 
 
Výhoda
Nevýhoda
Stálí
 
 
 
Stěhovaví
 
 
 
 
D) Lze na základě textu jednoznačně určit, která skupina ptáků (stálí x stěhovaví) bude v budoucnu úspěšněji přežívat? Své tvrzení zdůvodněte.
 
E) V textu jste narazili na některé cizí pojmy. Vysvětlete je:
 
Ornitologie…………………………………………………….
Migranti……………………………………………………….
Populace……………………………………………………….
Empirické poznatky……………………………………………
Mortalita……………………………………………………….
 
 

4, Přiřaďte jména ptáků k obrázkům a rozhodněte, které tvrzení platí:

 
1 - drozd zpěvný, 2 – kos černý, 3 – pěnkava obecná, 4 – skřivan polní, 5 – sýkora koňadra, 6 – vrabec domácí
 
Zdroj obrázků: http://cs.wikipedia.org (kliknutím na obrázek zjistíte název druhu a podrobnější informace o něm)

 

A,alt B,alt
C,alt D,alt
E,alt F,alt

 

Tvrzení:
 
A) Uvedení ptáci patří mezi 10 nejrychlejších letců na Zemi.
B) Uvedení ptáci patří mezi býložravce (žerou rostliny a semena).
C) Uvedení ptáci patří mezi 10 nejrozšířenějších zpěvných ptáků střední Evropy.
D) Uvedení ptáci patří mezi ptáky stěhovavé.
 
 
 
 
 

5, Ptačí kostra:

 
Vývoj k aktivnímu letu změnil kostru ptáků tak, že se nepodobá jiným živočichům.
 
A) Pojmenujte očíslované části ptačí kostry.
B) Vysvětlete, proč hrudní kost létajících ptáků vybíhá v mohutný hřeben.
C) Na bezzubých čelistech se vyvinul zobák z rohoviny. Slouží k příjmu potravy, ale má i další funkce. Jaké?

Kosti ptáků jsou velmi lehké. Označují se pojmem pneumatizované. Co tento pojem znamená?

 

alt

 

6, Struktura peří:

 
Peří je velký vývojový objev, kterým se ptáci liší od všech ostatní zvířat. Stejně jako chlupy, drápy a rohy se skládá z bílkoviny zvané kreatin neboli rohovina.
 
A) Jako všechny uvedené struktury je i vyvinuté pero zcela mrtvé. Vysvětlete, proč tomu tak je?
B) Peří nevyrůstá z celého povrchu těla. Jak se odborně jmenují plochy, které jsou holé a plochy, ze kterých peří vyrůstá?
C) Ptáci si upravují peří různými způsoby. Zobákem projíždějí každé pero zvlášť a rovnají ho a také peří buď mastí, koupou se ve vodě nebo popelí. Jak je možné, že ptáci peří mastí, když jejich kůže je suchá a neobsahuje kožní žlázy? Vysvětlete také co znamená, že se ptáci popelí.
D) Ptačí peří má složitou stavbu. Pojmenujte jeho jednotlivé části zaznačené na následujících obrázku:
 
 
 

 

alt

 

E) Vidíme na předchozím obrázku tzv. větve, větvičky a háčky? Své tvrzení zdůvodněte.
F) Peří již dlouho slouží lidem k různým účelům, uveďte konkrétní příklady jeho využívání.

 

 

 

Kohoutí zápasy
 
BREZINA, Ivan: Zvířecí zápasy opeření gladiátoři nebo šiřitelé H5N1? [online]. [cit. 2009-01-24]. Dostupné z: <http://lidskebestie.blog.cz/0611/kohouti-zapasy >.
Zdroj obrázků: www.wikipedia.org 
 
 
 
Dozvěděl jsem se o tom jen náhodou. Seděl jsem v hospůdce na nočním trhu v severothajské metropoli Chiangmai a srkal ledové pivo. U vedlejšího stolu se hádala skupinka mladých Thajců. Přeli se, jestli zítra vyhraje Ocelový zobák nebo Jackie Chan. Druhý den ráno jsme už seděli v rikše. "Jedině Zobák! Vsaď na Zobáka!" pokřikoval vzrušeně student medicíny Sarit, jeden z mých včerejších spolustolovníků. altKohoutí zápasy se konají každou neděli dopoledne pár kilometrů na jih od Chiangmai. Můžete tu vidět v akci široko daleko proslulé opeřené gladiátory se jmény jako Černý zabiják, John Rambo, Bílý had, Myke Tyson nebo Ocelový zobák.
 
Na plácku kolem kruhovité arény se pomalu scházejí muži z okolí. Přijíždějí na kolech a na motorkách a z košů připevněných na nosičích vytahují kohouty. Plácek se postupně zaplňuje skupinkami diskutérů, porovnávajících jednotlivé ptáky a hodnotících jejich šance. "Tohle je on - Ocelový zobák!" ukazuje mi Sarit jednoho z kohoutů. Jeho favorit se na první pohled nijak neliší od ostatních.
alt 
Muži staví kohouty proti sobě, aby v nich probudili agresivitu. Zmítající se zvířata po sobě hází nenávistné pohledy. Bojovat zatím nemohou. Majitelé jim totiž pevně svírají křídla a jejich zobáky kryjí látkové chrániče.
 
Kohoutí zápasy jsou v Thajsku stejně vášnivou mužskou zábavou jako u nás fotbal nebo hokej. Pro spoustu domorodců je chov bojových kohoutů vítaným přilepšením do rodinného rozpočtu. Náklady jsou minimální, zatímco úspěšného bojovníka lze prodat i za několik set dolarů. Skutečně špičkové zvíře ale prý jen málokdy změní majitele. Za tři až čtyři roky své "sportovní kariéry" mu totiž může vydělat až několikanásobně vyšší sumu.
 
"Každý chovatel používá vlastní krmivo, jehož složení pečlivě tají," vypráví mi Sarit. "Bývá v něm tvaroh, maso, glukóza, vitamin B12, ale také anabolické steroidy pro rychlý přírůstek svalové hmoty. Slyšel jsem i o injekcích testosteronu."
 
Trénink šampionů je práce na plný úvazek. Aby jim zesílily svaly, musejí ptáci běhat v otáčejícím se kole. Majitelé je také cíleně vystavují stresu: nechávají je zavřené v koši vedle rušné silnice, foukají jim do očí cigaretový kouř… Podle pověry se bojového kohouta nesmí dotknout menstruující žena ani vdova, protože by ho to prý připravilo o sílu. Před zápasem se jeho zuřivost zvyšuje izolací od slepic.
 
Zatímco Sarit popisuje detaily výcviku, z reproduktorů zní poslední výzva k převážení. Kohouti spolu bojují v několika kategoriích, které tady určují obyčejné kuchyňské váhy. Pařáty soupeřů pořadatelé označují různobarevným lakem na nehty. Jejich majitelé platí startovné ve výši několika set korun. Pokud zvíře vyhraje, bohatě se to vrátí. Majitelé dostávají z každé výhry podíl z vložených sázek.
 
Těsně před zápasem jsou ptáci nakrmeni speciální směsí, i její složení každý majitel tají.
alt 
"Často prý obsahuje povzbuzující amfetaminy a také kofein a další drogy na zrychlení srdeční činnosti. Kohouti zkrátka dopují stejně jako olympijští sportovci," směje se Sarit. Stejně jako lidé jsou také ptáci před sportovním výkonem namasírováni v páře. Na plech primitivních kamínek, naplněných dřevěným uhlím, chovatel vychrstne vodu. Kohout na okamžik zmizí v bílém oblaku, zatímco mu jeho pán drhne tělo hrstí plnou jakýchsi bylin.
 
Ale to už přichází chvíle pro sázkaře. Muž v bílé košili vbíhá do ringu a diváci na něj pokřikují jména svých favoritů. Sázky se uzavírají složitým systémem gest.
 
S pomocí svého průvodce vsázím 200 bahtů (asi 120 Kč) na Ocelového zobáka. Thajsky bych jeho jméno nedokázal vyslovit. A zápas začíná. Jakmile majitelé kohouty pustí z ruky, opeření gladiátoři se na sebe okamžitě vrhnou. Tisíce let evoluce bojového instinktu vybuchne. Srážka je to tak silná, že oba ztrácejí rovnováhu a padají. Okamžitě se ale zvednou a divoce na sebe dorážejí. A znovu! Z rozběhu skáčou do metrové výšky, máchají křídly, klovou se a sekají po sobě pařáty. Exploze absolutní zuřivosti! Pak se Zobákovi podaří vyskočit soupeři na záda. Nohama se mu zaklesne do peří a s kulometnou rychlostí ho klove do hlavy a zad. Na všechny strany létá peří.
 
Diváci vyskakují z lavic. "Hu!" "Hu!" "Hu!" Rytmické hučení davu jako kdyby někdo synchronizoval. Jak ale vzrušení stoupá, rytmus se rozpadá. Lidé začínají nekontrolovaně řvát, dupat, pískat a překřikovat se.
 
Bing! Úder gongu ohlašuje první pauzu. Majitelé ptáků vbíhají do ringu a oddělují protivníky od sebe. Každý chytne svého kohouta, odnáší ho do rohu a začíná ho masírovat. Muž napravo vytírá Zobákovu soupeři z krku hleny, aby zvíře mohlo lépe dýchat. Šeptá mu do ucha modlitby, aby v něm povzbudil životní sílu. Pak nakape na lžíci jakousi nazelenalou tekutinu a lije ji kohoutovi do hrdla. Nakonec si lokne minerálky a několikrát ji vší silou prskne na ptačí tělo. Stékající voda se zbarvuje krví z roztrženého hřebínku. Když si toho muž všimne, vytahuje obyčejnou jehlu a nit a ránu zašívá. Gong! Začíná další kolo…
 
 
Ptačí chřipka
 
Ptačí chřipka [online]. [cit. 2009-01-24]. Dostupné z: <http://www.ordinace.cz/clanek/ptaci-chripka/ >
 
Ptačí chřipku, ale před ní i Španělskou nebo Hongkongskou, způsobuje chřipkový virus typu A, kterého 15 známých podtypů může infikovat opeřence. Jejich přirozeným rezervoárem je divoce žijící ptactvo, které má vůči nim i nejvyšší odolnost. Ne všechny jsou na počátku nebezpečné. Lehčí forma onemocnění se u ptáků projevuje jenom například snížením počtu snesených vajec. Ale delší cirkulace tohoto „soft“ viru mezi ptáky může v důsledku jeho lability způsobit, že původně málo nebezpečný virus se mutací, změnou dědičné informace, změní ve smrtícího zabijáka a vyvolá vysoce nebezpečné infekční onemocnění – ptačí chřipku.
 
Obr.: Virus ptačí chřipky (zdroj: www.wikipedia.org):
 
alt
 
Postrach současnosti, podtyp H5N1, dokázal přeskočit bariéru živočišních druhů a přenést se ze svého původního hostitele – ptáka – na člověka.
 
Není lehké vysvětlit pomyslný skok z ptáka na člověka. Přece jenom je člověk vybaven jiným genetickým materiálem jako ptáci. Mixujícím organismem, kde došlo k mutaci viru ptačí chřipky je prase, které napadají viry jak ptačí, tak i savčí. Při jejich současném napadení vepříka, může dojít k výměně určitých úseků nukleové kyseliny, nositelky genetické informace. To dává základ vzniku nového podtypu chřipkového viru, zcela odlišného od obou mateřských.
 
Druhou mixující palubou, minimálně pro některé z 15 podtypů chřipkového viru typu A, jsou už i lidé samotní.
 
Lidská populace, která až doposud neměla žádný kontakt s novým podtypem, nemá ani žádnou imunitu. Odtud je jenom krůček k možné pandemii.

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.