Litosféra

Tisk Email

 

stavba země
zemská kůra-typy zemské kůry
pohyb kontinentů
litosféra
litosférické desky
astenosféra
části pevninských litosférických desek-štíty,tabule, pásemná pohoří,
geosynklinály
tvary oceánského dna
středooceánský hřbet
hlubokooceánský příkop
pevninský šelf
tvary zemského povrchu podle nadmořské výšky
tvary zemského povrchu podle výškových rozdílů v terénu
vnitřní=endogenní činitelé a procesy
sopečná činnost
zemětřesení
horotvorná činnost
vrásnění
typy pohoří-vrásná,příkrovová,kerná
tichooceánský ohnivý prstenec
georeliéf
geomorfologie
geomorfologický cyklus
typy georeliéfu
vnější =exogenní činitelé a procesy
zvětrávání
svahové pohyby
procesy vyvolané činnosti vody,sněhu a ledu
ron
údolí
meandr
říční terasa
delta
kras
příboj
abraze
kosa
lavina
kar
fjord
procesy vyvolané atmosférickými vlivy
koroze
větrná akumulace
procesy vyvolané organismy


litosferické desky

 
 
 prezentace (pevniny aoceány,krajina kolem nás,do nitra Země,sopky a zemětřesení,sopka,hory a velehory)
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

1.Zjistěte počet litosférických desek a uvedte jejich názvy.
2.Dokažte pohyb litosférických desek v minulosti a dnes.
3.Určete, kde vzniká a kde zaniká zemská kůra,najděte a pojmenujte tato místa
na Zemi.
4.Najděte nejvyšší a nejnižší bod každého kontinentu,určete jeho nadmořskou
výšku,popř.hloubku.
5.Pojmenujte jednotlivé tvary georeliéfu,které jsou na obrázku, a určete, jakým
způsobem vznikají.
lit1.bmplit2.JPGlit3.JPG 
České středohoří, CHKO na severu Čech
Přečtěte si následující informaci a odpovězte na otázky,které jsou za ní uvedeny.
 
České středohoří se rozprostírá na severu Čech po obou březích toku Labe.Jsou pro ně typické kuželovité tvary kopců,které jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti,která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu do kup
a příkrovů.Kuželovité a kupovité tvary kopců jsou soustředěny zvláště v jihozápadní části území.Směrem k severovýchodu se stává základním prvkem reliéfu výše položená zvlněná plošina na lávových příkrovech.
 
A. Pojmenujte další místa v Česku s vulkanickou minulostí.
B.Určete, zda jsou tyto oblasti nějak chráněny.
 
C.Popište typické útvary,které vznikají sopečnou činností.
 
D.Jmenujte,které vyvřelé horniny se v našich sopečných oblastech nejčas-
těji vyskytují.
 
E. Zjistěte informace o těchto útvarech.Pokuste se je lokalizovat.


 

 

Mohlo by vás zajímat:
 
  • Víte,že Vulkán je jméno římského boha ohně?
 
  • Na zemi se nachází okolo 1300 aktivních sopek.
 
  • Sopka,která za posledních 10 000 let nevybuchla,se označuje jako spící;pokud se neprojeví ani za 25 000 let ,označujeme ji jako vyhaslou.
 
  • Největší vulkanický kráter je v Tobě na Sumatře.Zaujímá plochu 1 775 km.
 
  • Krakatoa: V roce 1883 zničil sopečný výbuch celý ostrov Krakatoa mezi
Sumatrou a Jávou .Nejprve vulkán čtyři měsíce duněl ,aby erupce oddstřelila
vršek sopky a získala označení nejhlasitější erupce na světě.Výbuch byl slyšet
až ve 4 000 km vzdálené Austrálii.Miliony tun kouře a popela pokrylo oblohu
a zakrylo slunce.Vlny tsunami zabily 36 000 lidí.Po rozjasnění lidé zjistili,že většina ostrova zmizela.Brzy se objevil ostrov nový,který byl nazván dítě Krakatoy.
 
  • Dne 13.prosince 1916 v Dolomitech spadlo více než 100 lavin, z nichž některé byly uvedeny do pohybu výstřely z děl.Přibližně 18 000 vojáků bylo zabito.
 
  • Vulkanická nej:
- největší sopečný výbuch, Krakatoa- Indonésie 26.8.1883
- největší objem vyvržené lávy, Tambora - Indonésie ,1818,150- 180km/3
- největší činný kráte,r Kiluea- Havajské ostrovy ,průměr 3,2km
- nejvyšší pevninská sopka, Ojos del Salado - Argentina/Chile, 6 893 m.n.m.
- nejmohutnější gejzír, Waimangu – Nový Zéland, výška 300 – 400 m
- největší koncentrace termálních pramenů - Island , 7 000 pramenů
 
  • Nejničivější zemětřesení 20. století
 
Postižená oblast
Počet obětí
Rok
Magnitudo
Ťan-šan, Čína
240 000
1976
8.2
Nan-šan, Čína
200 000
1927
8.3
Kan-su, Čína
180 000
1920
8.6
Tokio, Jokohama, Japonsko
143 000
1923
8.3
Messina, Itálie
83 000
1908
7.5
Kvéta, Balúčistán, Pákistán
60 000
1935
7.5
Peru
50 000
1970
7.7
Erzincan,Turecko
40 000
1939
7.9
Arménie
25 000
1988
8.8
Chorásán, Írán
12 000
1968
7.4


 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.