Plazi

Tisk Email

allantois

amficélní obratle
amnion
amniota
Anapsida
Archosauria
autotomie
carapax
druhohory
dvouplazi
hadi
haterie
chorion
Jacobsonův orgán
jedové zuby
ještěři
krokodýli
Lepidosauři
metanefros
ovoviviparie
plastrón
poikilotermie
rohovinové šupiny
rozeklaný jazyk
roztažitelné čelisti
serosa
studenokrevnost
šupinatí
temenní oko
teraristika
vejcorodost
vnitřní oplození
vomeronasální orgán
zárodečné obaly
želvy


 

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Plazi

 

 

Otázky a úkoly:
 1. Zamyslete se, k jakým změnám muselo dojít během fylogenetického vývoje plazů, aby mohli úspěšně osídlit pevninu.
 2. Vyhledejte v dostupných informačních zdrojích, které druhy plazů v ČR jsou ohroženy.
 3. Z následujících pojmů sestavte pojmovou mapu: diapsida, krokodýli, šupinatí, obratlovci, blanatí, želvy, archosauria, temenní oko, lepidosauria, amnion, plazi, anapsida, redukce končetin, haterie, allantois, ještěři, hadi, dvouplazi, autotomie, serosa, druhohory
 4. Na obrázcích jsou plazi žijící v ČR. Pojmenujte je.plaz1.JPG
Zdroj obrázků: http://cs.wikipedia.org (kliknutím na obrázek zjistíte název druhu a podrobnější informace o něm)
 
 1. Přečtěte si krátké charakteristiky tří druhů plazů a s použitím informačních zdrojů najděte jejich jména.
a) Ještěr žijící ve Střední Americe s klasickým ještěrkovitým typem těla, jasně nebo modravě zelené barvy. Dorůstá délky 60-75cm včetně ocasu. Tělo je opatřeno třemi hřebeny. Jeden hřeben je umístěn na hlavě, druhý na hřbetě a třetí na ocase. Jedná se o plaza žijícího na stromech poblíž vod (jezer, potoků a řek), který při ohrožení seskočí do vody a potopí se. Zajímavostí je jeho schopnost běhat po volné hladině vod pomocí zadních končetin.
b) Jedná se o největší žijící sladkovodní želvu na světě, která obývá jihovýchod USA. Hmotností dosahuje přes 100kg. K lovu má speciální lákadlo kořisti, jedná se o růžový útvar na jazyku připomínající červa.
c) Africký hadí potravní specialista je zároveň jediným hadem, který je zcela bez zubů v ústní dutině. Jedná se o hada požírajícího vejce. Na tuto potravní specializaci je vhodně adaptován: má volné kloubní spojení čelistí = umožňuje spolknutí vajec; trubičkovité vyústění hrtanu = při polykání vysunuje dopředu průdušnici; výběžky (trny) krční páteře = proříznou skořápku.
 
 1. Denní aktivita
Udržování tělesné teploty má klíčový význam pro způsob života plazů. Takovým nejznámějším příkladem je rytmus aktivity ještěrky během dne. Během noci a časně ráno se ještěrka ukrývá před chladem ve své noře. Později, když teplota stoupá, musí se vyhřívat na slunci, aby získala energii nezbytnou pro lov potravy. Kolem poledne musí ještěrka opět vyhledat skrýš, aby zabránila přehřátí těla, ale později, když se vzduch ochladí, ještě jednou vychází hledat potravu.
 
(Převzato a upraveno z: DAVID, Burnie, et al. Zvíře : Obrazová encyklopedie živočichů všech kontinentů. [s.l.] : Euromedia Group k. s., 2001. 624 s. ISBN 80-242-0862-8.)
 
Který z uvedených grafů nejvíce odpovídá rytmu denní aktivity ještěrky podle textu?plaz2.JPG
 1. Vyhledejte jméno nejjedovatějšího hada světa, největší a nejmenší želvy pozemní, nejrychleji pohybujícího se krokodýla na souši, nejmohutnějšího a nejmenšího ještěra.
 
 1. Pohyb hadů
Přečtěte si následující informaci a odpovězte na otázky, které jsou za ní uvedeny.
U hadů se vyvinulo několik způsobů pohybu, kompenzujících ztrátu končetin. Každá metoda znamená různé využívání žeber a svalů na nich upnutých, ale použití každé metody závisí také na hmotnosti hada, rychlosti pohybu, kterou potřebuje dosáhnout, a na typu podkladu.
 • Lineární pohyb vpřed - těžcí hadi a hadi, kteří se obvykle pohybují pomalu, se někdy pohybují přímým směrem. Stahují postupně svaly a vlnivě se pohybují vpřed, opírajíce se současně dotykovými okraji břišních štítků o nerovnosti povrchu.
 • Pohyb vlněním - had se stáčí vlnovitě ze strany na stranu a používá při tom postupně každý bod svého těla k odrazům od terénních nerovností. Takto se hadi pohybují i při plavání, někdy i šplhání. Zvláštním případem je boční pohyb vlněním (sidewinding), využívaný některými hady zejména na sypkém povrchu (na písku v pouštích).
 • Harmonikový pohyb - jeden konec harmonikově složeného těla se prudce odrazí a druhý konec je tak vržen vpřed.
 • Klouzání vzduchem - někteří hadi žijící v korunách stromů jsou schopni překvapivě efektivně plachtit poté, co doširoka roztáhnou žebra a zploští své tělo.
(Převzato a upraveno z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Plazi)
A) Vyhledejte a vypište zástupce využívající jednotlivé způsoby pohybu.
B) Zamyslete se, jakou roli hraje ve volbě vhodného pohybu typ podkladu, po kterém se má had pohybovat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpovědi na otázky a úkoly:
1. - tekutina uvnitř zárodečných obalů
- zrohovatění povrchových vrstev pokožky
- redukce kožních žláz
- druhotné tvrdé patro
- dokonalá pohyblivost hlavy (nosič a čepovec)
- zkostnatělá kostra
- zdokonalení cévní soustavy
- neopallium
- párové ledviny (metanefridie)
- poikilotermie
 
 1. Vyhledejte v dostupných informačních zdrojích, které druhy plazů v ČR jsou ohrožené.
 • V následující tabulce je seznam našich plazů a status jejich ochrany podle zákona 114/92 Sb. (který platí ve své novelizované podobě) a vyhlášky 395/1992 Sb. (novelizovaná vyhláškou 175/2006). V kategorii kriticky ohrožené (KO) je 6 druhů, v kategorii silně ohrožené (SO) jsou 4 druhy a v kategorii ohrožené (O) je 1 druh. Všechny původní (autochtonní) druhy našich plazů jsou tedy zvláště chráněné.
 • V tabulce je také zařazení druhů podle červeného seznamu (Plesník, Hanzal, Brejšková 2003) v kategoriích kriticky ohrožený (CR),ohrožený (EN), zranitelný (VU), téměř ohrožený (NT) , málo dotčený (NT) a druh, o kterém nejsou dostatečné údaje (DD).
 • Ve třetím sloupečku je zařazení druhu podle evropské legislativy, a sice směrnice 92/43EEC z roku 11992 a sice: druhy vyžadují vyhlášení území zvláštní ochrany (II) a druhy vyžadují zvláštní ochranu (IV).
 • Ve čtvrtém sloupečku je také status ohrožení podle evropského červeného seznamu "Ohrožené druhy obojživelníků a plazů v Evropě.Zde jsou použity kategorie velmi ohrožený (endangered -E), zranitelný (vulnerable -V),vzácný (rare - R), nejistý stupeň ohrožení (indeterminate I). Z našich druhů 3 spadají do kategorie zranitelný.
Pro názornost je vyznačen vysoký stupeň ochrany či ohrožení červenou, střední žlutou a malý nebo žádný zelenou barvou. Je zřejmé, že legislativní ochrana se ne zcela kryje s ohrožením dle červeného seznamu.
želva bahenní (Emys orbicularis ) 
KO
DD
II+IV
V
ještěrka obecná (Lacerta agilis )
SO
NT
IV
 
ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) 
SO
VU
 
 
ještěrka zední (Podarcis muralis) 
KO
CR
IV
 
ještěrka zelená ( Lacerta viridis ) 
KO
CR/EN
IV
V
slepýš křehký (Anguis fragilis) 
SO
LC
 
 
užovka obojková (Natrix natrix) 
O
LC
 
 
užovka hladká (Coronella austriaca) 
SO
VU
IV
_I
užovka podplamatá (Natrix tessellata) 
KO
EN
IV
 
užovka stromová ( Zamenis longssimus) 
KO
CR/EN
IV
V
 
zmije obecná (Vipera berus)
KO
VU
 
_I
 1. Jedna z možností sestavení pojmové mapy: plaz3.JPG
 1. a) Ještěrka zední
b) Zmije obecná
c) Ještěrka živorodá
d) Slepýš křehký
 
 1. a) Bazilišek zelený
b) Kajmanka supí
c) Vejcožrout africký
 
 1. D
 
 1. Nejjedovatější had světa– taipan menší
Největší pozemní želva – želva sloní
Nejmenší želva – želva trpasličí
Nejrychlejší krokodýl – krokodýl Johnstonův
Nejmohutnějším ještěr – varan komodský
 

 

 
 1. Pohyb hadů
 
A) lineární pohyb vpřed - škrtiči (Anakonda velká aj.)
pohyb vlněním – většina hadů je schopna tohoto pohybu
harmonikový pohyb – hrabaví hadi (Krajtovka dvoubarvá aj.)
sidewinding – pouštní hadi (zmije Cerastes cerastes aj.)
klouzání vzduchem – Chrysopelea
 

B) Hadi volí způsob pohybu vždy v závislosti na povrchu, po kterém se mají pohybovat tak, aby jejich pohyb byl efektivní a rychlý.


 

Vědomostní test

 


1. Z celkového počtu hadích druhů je jedovými zuby opatřena?

a) třetina

b) čtvrtina

c) pětina

 

2. U které skupiny plazů nacházíme úplné oddělení tělního a plicního oběhu?

a) haterie

b) krokodýli

c) hadi

 

3. Vymřelými příbuznými dnešních krokodýlů byli Thecodonti, kteří žili od permu do triasu. Jednalo se o ……………………?

a) jamkozubé

b) dutozubé

c) ploskozubé

 

4. Mezi zárodečné obaly patří?

a) amnion, chorion, allantois

b) amnion, chorion, serosa

c) amnion, allantois

 

5. U všech plazů se vyskytují párové plíce.

Ano x Ne

Zdůvodněte: ……………………………………………………………………………….

 

6. Rozhodněte, které z následujících tvrzení o plazech je pravdivé:

a) Plazi se vyvinuli z úhořovitých ryb, jejich tělo kryjí drobné šupinky.

b) Plazi mají již v krční části páteře diferencován nosič a čepovec.

c) Plazi mají tělo pokryto rohovitými šupinami, které jsou doplněny o velký počet kožních žláz.

 

7. Pojem evoluční radiace znamená?

a) přechod z vody na souš

b) vznik prvotních plazů

c) vývojové rozrůznění

 

8. Termoreceptory chřestýšů či zmijí obsahují nervové buňky se zakončením citlivým na … …?

a) infračervené záření

b) viditelné záření

c) UV záření

 

9. Mezi plazy, kteří se starají o svá mláďata, patří?

a) krokodýli a některé z želv

b) krokodýli a většina ještěrů

c) krokodýli a někteří hadi

 

10. Jedním z rozdílů mezi aligátory a krokodýly je výrazná viditelnost jednoho ze zubů při zavřené tlamě:

a) jedná se o čtvrtý zub dolní čelisti, který je vidět u krokodýlů

b) jedná se o čtvrtý zub horní čelisti, který je vidět u krokodýlů

c) jedná se o čtvrtý zub dolní čelisti, který je vidět u aligátorů

d) jedná se o čtvrtý zub horní čelisti, který je vidět u aligátorů

 

11. Vylučovacími orgány plazů jsou:

a) metanefridie

b) protonefridie

c) kloaka

 

12. Mezi znaky želv, které připomínají jejich příbuznost ke krokodýlům a ptákům, patří:

a) druhotné kostěné patro, kloakální štěrbina a zobákovité čelisti

b) chybějící bubínek ve sluchovém ústrojí

c) kloaka upravená ke kopulaci a rohovinové šupiny

 

 

 1. Napište jméno jediného jedovatého hada vyskytujícího se v ČR.

…………………………………………………………………………..

 

 1. Ze zárodečných obalů má dýchací a vylučovací funkci?

a) amnion

b) chorion

c) allantois

 

 

 1. Amficélní obratle jsou

a) z obou stran vypuklé

b) z obou stran vyduté

c) z jedné strany ploché a z druhé vyduté

 

 

Řešení vědomostního testu

 1. Z celkového počtu hadích druhů je jedovými zuby opatřena?

a) třetina

b) čtvrtina

c) pětina

 

 1. U které skupiny plazů nacházíme úplné oddělení tělního a plicního oběhu?

a) haterie

b) krokodýli

c) hadi

 

 1. Vymřelými příbuznými dnešních krokodýlů byli Thecodonti, kteří žili od permu do triasu. Jednalo se o ……………………?

a) jamkozubé

b) dutozubé

c) ploskozubé

 

 1. Mezi zárodečné obaly patří?

a) amnion, chorion, allantois

b) amnion, chorion, serosa

c) amnion, allantois

 

 1. U všech plazů se vyskytují párové plíce.

Ano x Ne 

 

Zdůvodněte: U většiny hadů je zachována pouze jedna plíce (pravá), což souvisí s jejich protaženým tělem.

 

 1. Rozhodněte, které z následujících tvrzení o plazech je pravdivé:

a) Plazi se vyvinuli z úhořovitých ryb, jejich tělo kryjí drobné šupinky.

b) Plazi mají již v krční části páteře diferencován nosič a čepovec.

c) Plazi mají tělo je pokryto rohovitými šupinami, které jsou doplněny o velký počet kožních žláz.

 

 1. Pojem evoluční radiace znamená?

a) přechod z vody na souš

b) vznik prvotních plazů 

c)  vývojové rozrůznění

 

 1. Termoreceptory chřestýšů či zmijí obsahují nervové buňky se zakončením citlivým na … …?

a) infračervené záření

b) viditelné záření

c) UV záření

 

 1. Mezi plazy, kteří se starají o svá mláďata, patří?

a) krokodýli a některé z želv

b) krokodýli a většina ještěrů

c) krokodýli a někteří hadi

 

 1. Jedním z rozdílů mezi aligátory a krokodýly je výrazná viditelnost jednoho ze zubů při zavřené tlamě:

a) jedná se o čtvrtý zub dolní čelisti, který je vidět u krokodýlů

b) jedná se o čtvrtý zub horní čelisti, který je vidět u krokodýlů

c) jedná se o čtvrtý zub dolní čelisti, který je vidět u aligátorů

d) jedná se o čtvrtý zub horní čelisti, který je vidět u aligátorů

 

 1. Vylučovacími orgány plazů jsou:

a) metanefridie

b) protonefridie

c) kloaka

 

 1. Mezi znaky želv, které připomínají jejich příbuznost ke krokodýlům a ptákům, patří:

a) druhotné kostěné patro, kloakální štěrbina a zobákovité čelisti

b) chybějící bubínek ve sluchovém ústrojí

c) kloaka upravená ke kopulaci a rohovinové šupiny

 

 

 1. Napište jméno jediného jedovatého hada vyskytujícího se v ČR.

…………………..Zmije obecná……………………………

 

 1. Ze zárodečných obalů má dýchací a vylučovací funkci?

a) amnion

b) chorion

c) allantois

 

 

 1. Amficélní obratle jsou

a) z obou stran vypuklé

b) z obou stran vyduté

c) z jedné strany ploché a z druhé vyduté


 

 

Haterie
Kromě Haterie novozélandské byl na ostrově North Brother objeven ještě jeden druh haterie, která byla pojmenována Haterie Guentherova.
Želvy
Nejvíce ohroženými druhy plazů jsou mořské želvy, které jsou ohroženy stále více se znečišťujícím životním prostředím, ale nejvýznamněji jsou ohroženy člověkem. Mořské želvy jsou často loveny pro své maso, krunýř či jsou vybírána jejich hnízda za účelem gastronomickým.
Krokodýli
Krokodýli na rozdíl od hadů svlékají svou pokožku po jednotlivých šupinách, tedy nikoli vcelku a ani v cárech, jak je to typické pro želvy.
Hadi
Hroznýši a krajty patří z vývojového hlediska mezi hady vývojově nejstarší. Jejich primitivnost je patrná v zachování některých anatomických struktur, které připomínají zvířata s končetinami, ze kterých se hadi vyvinuli. Mezi tyto struktury řadíme zachovalý pletenec pánevní a rudimenty zadních nohou ve formě malých drápků či výrůstků, či dokonce zachovalé párové plíce.


 

Nejmenší ještěr – gekon - Sphaerodactylus ariasae
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.