Socioekonomické poměry České republiky

Tisk Email

 

 

 


historicko - politický vývoj státu

Sámova říše

Velkomoravská říše

Přemyslovci

1212 dědičný královský titul

Lucemburkové

Habsburská monarchie

konfederace Rakousko - Uhersko

období po 1.sv.válse - Československo

Podkarpatská Rus

2. sv.válka - ztráta nezávislosti, protektorát Čechy a Morava

obnovení Československa

1948 - nastolení komunismu

1968 - snaha o demokratizaci potlačena

1989 - rozpad komunistického systému,nastolení demokracie

1993 - rozdělení Česka a Slovenska

ekonomika v meziválečném období

1948 změna tržního hospodářského systému v centrálně plánovaný

1989 transformace české ekonomiky (privatizace, restrukturalizace, liberalizace cen, zahraniční kapitál)

zvyšení nezaměstnanosti

sektorová struktura hospodářství

primární sektor (zemědělství, lesictví, přírodní zdroje)

sekundární sektor ( proměny struktury a úrovně průmyslu ve 20.stol., rozmístění průmyslu,prům.odvětví, vliv

průmyslu na životní prostředí)

terciární sektor ( služby, cestovní ruch a lázeňství, doprava a spoje, zdravotnictví, školství, věda a výzkum)

územní členění ČR

kraje České republiky

obyvatelstvo ČR

vývoj počtu a počet obyvatel

vývoj osídlení

národnostní skladba

náboženská skladba

územní pohyb obyvatelstva

přirozený pohyb obyvatelstva

sídla

 

V.Baar : Hospodářský zeměpis,Česká geografická společnost, s.r.o. Praha 2003

K.Kašparovský, : Zeměpis II. v kostce,Fragment Praha 2008

Zeměpis naší vlasti, Česká geografická společnost, s.r.o. Praha 2005

cs.wikipedia.Ceskarepublika

 

 

1.Spojte názvy měst v prvním sloupci s pojmy ve sloupci druhém.

a)

1 - Mladá Boleslav A - klobouky

2 - Prostějov B - hutnictví

3 - Brno C - hnědé uhlí

4 - Ostrava D - autobusy

5 - Karlovy Vary E - chemický průmysl

6 - Kopřivnice F - textilní průmysl

7 - Most G - lyžařské středisko

8 - Plzeň H - dostihy

9 - Jablonec I - veletrhy

10 - Harrachov J - bižuterie

11 - Vysoké Mýto K - osobní automobily

12 - Neratovice L - lázně

13 - Pardubice M - nákladní automobily

14 - Nový Jičín O - pivo

b)

15 - Hradec Králové P - osobní automobily

16 - Zlín Q - Blaník

17 - Havířov R - soutok Labe a Orlice

18 - Olomouc S - hraniční přechod

19 - Vlašim T - poutní místo svatý kopeček

20 - Kutná Hora U - rodiště světoznámého spisovstele

21 - Kolín V - v minulosti významná těžba stříbra

22 - Náchod W - město postaveno ve 2.pol.20.stol. na zelené louce

 

2. Vyjádřete jedním slovem, co mají následující trojice společného.

a) Teplice, Luhačovice, Poděbrady

b) Kamenický Šenov, Nový Bor, Světlá nad Sázavou

c) Liberec, Šumperk, Náchod

d) České Budějovice,Plzeň, Nošovice

e) Kolín, Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou

f) Znojmo,Mikulov, Bzenec

g) Rakovník, Horní Bříza Chlumčany

h) Zruč nad Sázavou, Zlín, Třebíč

i) Ústí nad Labem, Kralupy nad Vltavou, Pardubice

j) Přerov, Česká Třebová, Bohumín

( zdroj : Zeměpis naší vlasti - pracovní sešit )

3. Silniční doprava na území Česka - zjistěte následující údaje .

a) délku silniční dopravní sítě

b) kolik tvoří dálnice, rychlostní komunikace a silnice 1.třídy

c) která města spojují, jaký mají směr a zda jsou součástí panevropského doptavního koridoru.

alt

 

 

 

4. Seřaďte nasledující města podle počtu obyvatel.

Stříbro, Olomouc, Třinec, Liberec, Zlín, Cheb, Šumperk, Frýdek - Místek, Plzeň, Havířov, Louny, Třebíč,

Karviná, Most, Pelhřimov, Jihlava, České Budějovice, Brno, Pardubice, Prachatice, Hradec Králové,Písek,

Bruntal, Ústí nad Labem, Ostrava, Pardubice, Brno, Karlovy Vary,Klatovy, Strakonice.

 

5. Věková pyramida .

A)

alt

 

 

Na základě věkové pyramidy charakterizujte :

a) skladbu obyvatel v předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku, s ohledem na pohlaví.

b) co znamená stárnutí obyvatel,proč k němu dochází a jaká opatření jsou nutná v občanském životě

c) pokuste se charakterizovat demografický vývoj posledních 20 let

 

B) Vysvětle co znázorńuje tento graf a co z něho vyplývá.

alt

 

6. Hospodářství v ČR. Doplňte věty.

- Podíl zaměstnanosti v jednotlivých sektorech hospodářství je ...................

- Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele činí............................

- ČR předběhlo výší HDP/obyv. tyto státy EU..........................

- Nejvíce stabilizovanou je výroba elektrické energie, podíl tepelných elektráren je......,podíl jaderných ele-

ktráren je ...........a podíl vodních elektráren.........................Malé je využití..........................,perspektivy má

využití ......................................

- Tepelné elektrárny se nacházejí.......................................................

- jaderné elektrárny se nacházejí..................................................

- K výrobě energie se nejvíce využívá řeka ...........................

- Hutní výroba je soustředěna v těchto městech..............................

- Strojírenské podniky se nacházejí na celém území ČR.Hlavní centra jsou..........................................

- Dopravní strojírenství se nachází v těchto městech( doplňte podnik)

Mladá Boleslav, Vysoké Mýto, Ostrov nad Ohří, Kolín, Praha, Kopřivnice, Jablonec nad Nisou, Plzeň,

Nošovice.

- Další strojírenské podniky se nacházejí v ................

- Dynamicky se rozvíjí elektrotechnika. Je závislá na investicích ..........................................

K podniku přiřaďte město : ETA - elektrospotřebiče........................

Matsushita TCE - televizory Panasonic..............................

Tesla Sezam - čipy a tranzistory.....................................

Siemens AT - automobilová technika a elektromotory....................

( Rožnov pod Radhoštěm,Plzeň,Hlinsko, Frenštát pod Radhoštěm)

- Téměř 70% chemických produktů se dodává pro další zpracování azbytek pro konečnou spotřebu. Che -

mické závody se propojily dotří velkých vlastnických seskupení....................................................

hlavními centry výroby jsou...................................

vyrábí se např...........................................

- K větším průmyslovým odvětvím patří potravinářství.Vznikají tzv. agrokomplexy tj..................................

Hlavními obory jsou ........................................Známé značky potrav. výrobků jsou...................................

- Ostatní odvětví jsou malá , protože jejich podíl na celkové průmyslové výrobě nepřesahuje 10%.

- Textilní a oděvní průmysl je rozmístěn do....................................................................

hlavními obory jsou.......................................................................

nejdůležitější centra........................................................

- Kožedělná výroba je soustředěna v těchto městech..................................................

- Širokou surovinovou základnu má dřevozpracující průmysl.Největší závody jsou v ......................................

Výroba nábytku se soustřeďuje v 5 centrech...............................................

Výroba tužek..................................,výroba pian............................výroba varhan.........................výroba

strunných nástrojů...........................výroba papíru, celulózy a buničiny má největší centra......................

 

- Dlouhá tradice a významným světovým vývozcem jsme ve výrobě skla, keramiky a porcelánu.( Vývoz např.

osvětlovací sklo, užitkové sodnodraselné sklo, olovnatý křišťál, varné sklo.Výroba je umístěna v místě

výskytu surovin .............................................

- Dobré uplatnění na zahraničních trzích má výroba stavebních hmot.

výroba cihel....................................,výroba cementu a vápna.........................,panely......................,

železniční pražce.....................,keramické obklady...............................

 

 

7. Lázeňství v ČR je založeno na výskytu minerálních a termálních pramenů, ale i rašelin. Ze současných 36

lázní patří 1/3 k centrům mezinárodního významu. Na obrázcích vidíte některé významné lázně. Zjistěte ,

o které lázně se jedná a na co se zaměřují. Lokalizujte tato města na mapě.

LEAD Technologies Inc. V1.01 alt alt
File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PodÄ?brady_-_LibenskA©ho_kolonA!da.jpg alt alt
alt alt alt
alt alt alt

 

 

1) Mariánské Lázně 2) Jánské Lázně 3) Jáchymov

4) Poděbrady 5) Františkovy Lázně 6) Karlovy Vary

7) Lázně Bohdaneč 8) Jeseník 9) Karlova Studánka

10) Teplice nad Bečvou 11) Třeboň 12) Teplice

 

8. a) Změny v zemědělství po roce 1989.

Zemědělství zaznamenalo ze všech odvětví nejvýraznější změnu vlastnických vztahů.Ještě v roce 1990

vlastnila přes 99% půdy tzv. zemědělská družstva a státní statky, dnes je situace zcela obrácená.Státu

zůstalo 1% půdy(výzkumné a šlechtitelské stanice, ústavy, školy astanice),zbytek přešel do soukromého

vlastictví. Podíl zemědělství na HDP se dostává se dostává na úroveň vyspělých zemí(2,9%), celková

efektivita je však stále nižší. Přes prudký pokles zaměstnanosti pracovalo v zemědělství na konci tisíciletí 4%

lidí.Trvale klesá také výměra zemědělské půdy( 42,8 tisíc km2), protože zejména v horských oblastech se

pro nízkou efektivitu zalesňuje. Snižuje se podíl orné půdy( 72,4% oproti roku 1990) ve prospěch luk a

pastvin ( 22,1%). Produkce by se měla omezit na zásobování vlastního obyvatelstva , protože jen některé

plodiny mají uplatnění na zahraničních trzích( sladovnický ječmen a chmel).Pro řadu produktů to znamená do

budoucna snížit objem výroby mléko, vejce).Zemědělské produkty by se mely vyrábět levně a s malým

podílem lidské práce - tím by se staly konkurenceshopné na zahraničním produktům a zemědělci by

nemuseli požadovat ochranářské celní bariéry.

Odpovězte na otázky :

A) Charakterizujte k jakým změnám došlo v našem zemědělství po roce 1989 a proč ?

B) Pomocí dalších zdrojů informací vysvětlete pojmy : agrokomplex, alternativní zemědělství, ekolegické

zemědělství, biopalivo, biomasa.

9. Na území České republiky se nachází řada památek, které jsou na seznamu světového kulturního dědictví

UNESCO. Poznejte ty, které vidíte na obrázcích a zjistěte o nich důležité informace.

 

 

alt alt
File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_aA©rienne.jpg alt

 

alt alt
alt alt

 

alt alt

 

alt alt

 

 

( Nápověda : Praha, Kutná Hora, Holašovice, Český Krumlov, Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Litomyšl,

Olomouc, Kroměříž, Brno, Lednice)

 

1. Během 2.sv. války přišlo o život asi 55 000 Čechů a 71 000 Židů po 2. světové válce nastala pronikavá

změna odsunem německé menšiny( asi 3 mil. Němců). Další výrazná změna nastala po roce 1948 - po

nastolení komunistického totalitního režimu došlo k rozsáhlé politicky motivované ilegální emigraci českých

občanů do zahraničí( západní Evropa, USA) - celkem emigrovalo půl miliónů občanů.

2.Výroba strunných hudebních nástrojů Strunal v Lubech u Chebu má dlouhou tradici.Vyrábějí se tu už

více než 500 let.Nejstarší dochované housle z Lubů od mistra Jana Adama Pöpela jsou k vidění v muzeu

v Norimberku. Začátky zdejší výroby sahají tedy do 16.století. V roce 1913 se tu výrobou hudebních

nástrojů zabývalo víc jak 3000 lidí. Název Strunal je výsledkem privatizace na začátku 90.let. Málokdo ví,

že dnes jde o jednoho z nejvýznamnějších výrobců strunných hudebních nástrojů v Evropě.

3.Nejmenší obcí ČR, co se týče rozlohy, je Závist v okrese Blansko, která má výměru pouhých 42

hektarů (0.42 km2). Na druhém a třetím místě jsou obce Karlova Studánka (okres Bruntál, 46 ha) a Strukov

(okres Olomouc, 53 ha). Největší obcí je Praha, která má rozlohu 496,09 km2

4.Baťův kanál - je to vodní cesta vybudovaná v roce 1938. Zasloužil se o to hlavně průmyslník Jan Antonín

Baťa, aby mohl přepravovat lignit ,který těžil v blízkosti Rohatce do elektrárny v Otrokovicích. Délka Baťova

kanálu v současnosti jepřibližně 60 km. Některé úseky vedou řekou Moravou, jinde vede kanál uměle

vyhloubenými úseky.

Celkově splavný je úsek od Hodonína po Kroměříž, ale je zde několik překážek. Je tvořen více samostatnými

částmi, proto není splavný celý najednou.

Dnes je to hlavně unikátní přírodní a technická památka, která je zajímavou turistickou atrakcí. Populární

jsou plavby lodí i na hausbótu a zájem je takový, že vedení jihomoravského kraje uvažuje o projektu,podle

kterého by byla tato vodní cesta splavněna až po soutok Moravy s Dyjí.

5. Karlovy Vary. Přímo korytem řeky Teplávede lávka, která je novinkou rekonstruované prohlídkové trasy

podzemím Karlových Varů.Trasa byly znovu otevřena v roce 2008. Trasa vede oblastí označovanou jako

starý suterén Vřídelní kolonády .Byla provedena oprava prohlídkové trasy a stabilizace tohoto území. Ná -

klady na tyto úpravy dosáhly 19 miliónů korun. Novinkou trasy není jen lávka v řečišti řeky Teplé, ale náv -

štěvníci si mohou lépe prohlédnout i proces tzv. pokameňování - tedy usazovaných minerálu z Vřídla na růz-

ných předmětech. Nejstarší složky vody jsou starší více než dvacet pět tísíc let . Plynný oxid uhličitý

je projevem postvulkanické činnosti zdejšího území. V minerální vodě je obsaženo velké množství hlavních,

vedlejších i stopových prvků. Významný je například obsah selenu, který dokáže odstraňovat z těla kumula -

tivní jedy ( olovo, kadmium, a jiné) a zřejmě i radionuklidy. Prameny jsou slabě radioaktivní.

6.Iveco Czech Republic, a. s. je česká firma vyrábějíc íautobusy ve Vysokém Mýtě. Vznikla 1. července 1993 privatizací státního podniku Karosa,jehož název již jako akciová společnost nesla až do konce roku 2006. Roku 1999 se Karosa stala součástí celoevropského holdinguIrisbus. Ten založily firmy Renault(vlastnící Karosu v 90. letech) a Iveco, jenž celý Irisbus v roce 2003 převzalo. Současný název Iveco Czech Republic je používán od 1. ledna 2007.Iveco Czech Republic v roce 2009 vyrobilo 2526 autobusů, což je o 494 méně než v roce 2008.

SOR Libchavy je český výrobce autobusů a výhledově i trolejbusů pro městskou, meziměstskou a turistickou dopravu. Sídlí v Libchavách u Ústí nad Orlicí.. Zkratka SOR pochází z původního názvu podniku před privatizací: „Sdružení opravárenství a rozvoje.Podnik do roku 1990 vyráběl a opravoval zemědělskou techniku – krmné vozy, vybíračesiláže, obraceče píce, horské malotraktory a řadu dalších strojů. V roce 1991 došlo k

privatizaci a společnost postupně přeorientovala výrobu na stavební techniku – maringotky a lešení. Během této produkce docházelo k vývoji autobusů, přičemž první z nich byl vyroben a uveden do provozu v roce1995. Ze začátku byla firma označována jako alternativní výrobce k ještě dominující Karose, dnes už ale jsou autobusy SOR zastoupeny ve značném množství na českém i zahraničním trhu (mj. na Slovensku).

7.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně je vodní elektrárna společnosti ČEZ vybudovaná v Hrubém Jeseníku,v obci Loučná nad Desnou( okres Šumperk), uvnitř CHKO Jeseníky. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW. PVE Dlouhé stráně disponuje nádržemi s výškovým rozdílem 510,7 m.

Horní nádrž se nachází na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 ma má provozní objem 2 580 000 m3(celkový objem 2 719 750 m3) a zabírá plochu 15,4 ha, s největší hloubkou 48 m.

Dolní nádrž leží na říčce Divoká Desná v nadmořské výšce 824,7 m a má celkový objem 3 405 000 m3 a plochu 16,3 ha.

8.

ČR patří k zemím, kde výroba piva je důležitou součástí potravinářského průmyslu.Jsme také zemí s největší

spotřebou piva tj. 156 litrů na osobu( v roce 2009).Na světové produkci se podílíme 1,3%. Nejětším producentem je USA. Jednou z nejvýznamnějších společností je v Česku Plzeňský Prazdroj.

Historie společnosti Plzeňský Prazdroj se datuje od roku 1295 (založení města Plzně a počátky pivovarnictví), roku 1307 byla první doložená zmínka o existenci skutečného pivovaru se sladovnou. V roce 1842 vyrobili předchůdci dnešního Plzeňského Prazdroje první várku spodně kvašeného ležáku, který dal jméno nejrozšířenější kategorii světových piv. Pilsner Urquell je etalonem skupiny „českých piv plzeňského typu“, největší a nejrozšířenější skupiny piv u nás.

1. 3. 1859 došlo k zapsání ochranné slovní známky “Pilsner Bier” u Obchodní a živnostenské komory v Plzni. Během 2. pol. 19. století Pivovar expanduje v Evropě, objevují se první zásilky piva z Plzně do Ameriky. V letech 1925 - 1933 došlo k fúzi plzeňských pivovarů a od roku 1933 jsou v Plzni 2 pivovary - Měšťanský pivovar a Plzeňské akciové pivovary (PAP), přičemž akcie PAP z velké části vlastní Měšťanský pivovar.

13. 9. 1946 došlo k znárodnění obou pivovarů a vytvoření jednoho národního podniku Plzeňské pivovary. Od listopadu 1989 se datuje počátek zásadních změn celé organizace podniku. Po privatizaci 1. 5. 1992 byla vytvořena akciová společnost Plzeňské pivovary, a.s. Byly učiněny mohutné investice do technologického rozvoje, vzrostl počet výstav i export, rozvíjel se marketing, obchodní a distribuční sítě. V roce 1994 vznikla akciová společnost Plzeňský Prazdroj. 30. 9. 2002 byla dokončena fúze se společnostmi Pivovar RADEGAST a.s. a Pivovar Velké Popovice a.s. Vznikla tak jediná akciová společnost s názvem Plzeňský Prazdroj, a.s.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.