Rusko - socioekonomické poměry

Tisk Email

 

rozloha

poloha

hranice

sousední státy

počet obyvatel

porodnost, úmrtnost

nerovnoměrné zalidnění

stupeň urbanizace

národy - Rusové,Tataři,Ukrajinci,Čuvaši Baškirové,Čečenci

centralizace

decentralizace - separatismus

politická situace

náboženství - pravoslaví,islám,budhismus

historický vývoj

Kyjevská Rus

Zlatá horda

Moskevské knížectví

carské Rusko

Sovětský svaz

komunistická diktatura

perestrojka

Rusko a SNS

hospodářství

postavení Ruska ve světě

životní úroveň

těžba nerostných surovin

energetika - tepelné,jaderné a vodní elektrárny(Volha, Angara)

průmysl

zemědělství

terciérní sféra

doprava( Transsibiřská magistrála, Bajkalsko - amurská magistrála)

evropská část :

oblast kolem Moskvy(Vladimir, Suzdal,Rostov)

oblast kolem Petrohradu

jižní Ural(Čeljabinsk, Perm, Jekaterimburg,Ufa)

Povolží(Nižnij Novgorod, Kazaň, Samara,Volgograd)

černozemní střed(Kubáň)

východ - mezi Volhou a Uralem(Oremburg)

sever evropské části

evropský jihovýchod(Abcházie, Čečensko, Dagestán.Severní Osetie)

asijská část :

Západosibiřská rovina (Kuzbas,Tjumeň,Tomsk Omsk a Novosibirsk)

Východní Sibiř (Irkutsk, Krasnojarsk,Norilsk)

Dálný Východ ( Jakutsk, Magadan, Vladivostok, Nachodka)

 

 

 

V.Baar,Hospodářský zeměpis - regionální aspekty světového hospodářství.Nakladatelství ČGS,Praha 2003.

Regionální zeměpis světadílů.Nakladatelství České geografické společnosti,s.r.o.,Praha 2004

K.Kašparovský,Zeměpis II v kostce.Fragment, s.r.o.,2008

Geografické rozhledy,ročník 13,3/2003 -2004 

 wikipedia.Rusko

zemepis.net/zeme-rusko

zemepis.com/Rusko

wikipedia.org/wiki/Postsovětské republiky

1. Pomocí mapky(popř. atlasu )vyjmenujte všechny státy, které sousedí s Ruskem.

alt

 

2. Přečtěte si text a odpovězte na otázky.

K prvním zárodkům státní organizace došlo až koncem 9.století prostřednictvím severogermánských kme-

nů( tj. normanských neboli vikinských či varjažských) obchodníků.Severoevropské finské kmeny je nazývaly

Ruotsi ( tj. veslaři) a zkomolením se toto jméno ve tvaru Rus přeneslo na všechny východoslovanské kme-

ny.Germánští vládci se rychle poslovanštili a jádro státu přenesli z Novgorodu do dnes ukrajinského Kyjeva

na břehu Dněpru( Kyjevská Rus - za vlády Jaroslava Moudrého,1019 - 1054,patřila mezi evropské moc -

nosti).Vodní cesty umožnily obchodní styky s Pobaltím a Středomořím.Přijetí východního křesťanství

z Byzance určilo budoucí civilizační orientaci Rusů (náboženství pravoslaví ,písmo - azbuka).

Zlom ve vývoji přinesly počátkem 13.století mongolské výboje.Zničení Kyjeva a vyplenění východní Evropy

zbrzdily na dlouhou dobu další vývoj.Mongolská nadvláda přetrvala v tatarském státě Zlatá horda, který se

časem islamizoval.Byl to první dlouhodobý střet východokřesťanských Rusů s islámskou civilizací.Tataři se

v chudé východní Evropě nezatěžovali přímou správou.Na obyvatelstvo uvalili vysoké daně a jejich

vybíráním pověřili vládce malého Moskevského knížectví.To díky priviligovanému postavení získalo časem

pod kontrolu i sousední státy, využilo rozkladných procesů ve Zlaté hordě a koncem 15.století Tatary po-

razilo.Územnímu rozvoji na západ bránily silné pozice Švédska a spojeného polsko - litavského státu,

směrem do Černomoří Krymský chanát podporovaný Osmanskou říší.Ruská expanze se proto obrátila na

sever a na východ.Ovládnutí severního břehu Kaspického jezera neznamenalo přístup k otevřenému moři a

dobytí arktického pobřeží umožňovalo spojení s Evropou jen v krátkém letním období.Směrem na východ

Rusové narazili jen na rozptýlené a slabě organizované obyvatelstvo, takže už počátkem 17. století dokázali

stanout na pobřeží Tichého oceánu.Problémem byly obtížné geografické poměry získaných území.Jejich

jediným užitkem zůstal na dlouhou dobu lov kožešinové zvěře.Ovládnutí obrovských území Sibiře a přístup

k Severnímu ledovému oceánu a k Tichému oceánu nemohly být ve své době náležitě využity.Ekonomické

těžiště světa leželo v západní Evropě A Rusku bránily v přímém kontaktu s ní baltské státy.Rusové využili

oslabení Švédska, Polska a Osmanské říše v 18. století k získání přístupu k Baltskému a Černému moři.

Strategického cíle - přímého přístupu k Atlantiku a Středozemnímu moři však nikdy nedosáhli.Rovněž sen

o dosažení břehů Indického oceánu zůstal nenaplněn, i když Rusové v 19. století dobyli Zakavkazsko a

Střední Asii.Rusko vytvořilo rozlehlou koloniální říši, která se lišila od koloniálních držav evropských moc-

ností především svou celistvostí a centralizovaným řízením.Nedostatek styků s vyspělou západní Evropou

vedl k zakonzervování feudálních vztahů a ke zpoždění v ekonomickém vývoji.

a) Ve kterém období a kým dochází k založení 1. státního útvaru na území Ruska ?

b) Odkud pochází název Rusko ?

c) Kde bylo v tomto období jádro státu ?

d) Do kterého města bylo přeneseno centrum , jak se nazývala tato říše a kým byla později zničena ?

e) Jaké náboženství a písmo Rusové přijali a odkud pocházelo?

f) Pod čí nadvládu se Rusové dostali ve 13.století, jak se nazýval vzniklý státní útvar ?

g) Díky čemu a jak se podařilo Tatary porazit ?

h) Kam se obrátila Ruská expanze a proč ?

ch)Čím se lišila Ruská koloniální říše od kolonií evropských mocností ?

3. Pomocí atlasu určete, ve které oblasti Ruska se nacházejí tyto národy:

Tataři, Čečenci, Burjati, Dagestánci,Čuvaši,Abcházci, Kalmykové,Marijci, Mordvini, Něnci,Baškirci,

Komi,Osetinci.

 

4. Určete pomocí mapky, které jazykové rodiny (popř.jazyky) se vyskytují na území Ruska.

alt

 

alt

 

5. Vytvořte spravné dvojice.Těžba nerostných surovin.

černé uhlí poloostrov Kola

ropa Oremburg a severní Kavkaz

železná ruda Lenská pánev,Kansko-ačinská

zemní plyn Kurská oblast,Ural

barevné kovy povodí řeky Viljuj

diamanty Povolží,

apatity povodířeky Aldan

zlato Ural,Sibiř- Norilsk

 

6.Na obrázcích vidíte největší města Ruska co do počtu obyvatel.Lokalizujte je na mapě a zjistěte o nich

základní údaje(přírodní podmínky, národnostní složení,ekonomická situace).

alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt

alt alt

obr.1 Moskva obr.2 Petrohrad obr.3 Novosibirsk (obrázky použity z wikipedie)

obr.4 Omsk obr.5 Kazaň obr.6 Samara

obr.7 Jekaterinburg obr.8 Čeljabinsk obr.9 Ufa

obr.10 Nižnyj Novgorod obr.11 Rostov na Donu

 

7. K danému městu vyberte správnou charakteristiku.(Použijte atlas.)Určete, která města se nacházejí v evrop-

ské a která v asijské části.

Norilsk, Čeljabinsk, Volgograd,Vladivostok, Moskva, Samara, Murmansk,Petrohrad,Perm

A - největší ruské město, má přes 8,5 mil. obyvatel, 20% průmyslové výroby Ruska, Nejvýznamnější centrum

politické, vědecké,kulturní, průmyslové

B - jedno z nejznečištěnějších měst na světě, těžební průmysl - nikl, uhlí, leží 400 km severně od polárního

kruhu v oblasti trvale zmrzlé půdy

C - historické, kulturní,průmyslové centrum,jeden z nejdůležitějších přístavů v Rusku, řeka Něva, 5 mil.obyv.

D - výzkumné laboratoře,university, letecké a raketové motory,zpracování ropy, dřeva,chemický a potravinář-

ský průmysl, řeka Kama, střední Ural

E - důležitá dopravní křižovatka mezi Dombasem, Sibiří, Kavkazem a Ruskem,loděnice, zpracování oceli,hli-

níku a ropy, v blízkosti vodní elektrárny

F - tichooceánský přístav, výroba lodí,zbraní, rybolov

G - největší město za severním polárním kruhem, jediný ruský přístav v Barentsově moři, díky Golfskému

proudu po celý rok nezamrzá

H - zbrojní, strojírenský a automobilový průmysl(auto Vaz - Lada),dříve pod názvem Kujbyšev

CH- průmyslové centrum,chemický prům.,hutnictví,výroba stavebních hmot,traktorů,potravinářství,v minulosti

výroba jaderných zbraní, v roce 1957 došlo k jaderné havárii,východ Západosibiřské roviny ,54°s.z.š.

 

- cs.tixik.com/c/evropa-3/rusko-198/

- Transsibiřská magistrála - na světě existuje jen jedna železnice ,kde na jednu jízdenku projedete trať

o délce 9 298 km.Pojedete z Moskvy do Vladivostoku.Cesta vám bude trvat 164 hodin, během kterých

projedete 89 měst a překročíte 16 velkých řek.Nádraží ve Vladivostoku je přesnou kopií Jaroslavského

nádraží v Moskvě.Už v roce 1890 bylo rozhodnuto o výstavbě této železnice.Základní kámen byl položen

v roce 1891.Práce na trati byly velmi náročné vzhledem k tvrdým přírodním podmínkám.Pracovalo zde

najednou několik tisíc dělníků.První vlak dorazil z Moskvy do Vladivostoku v roce 1903.Stavba stála cel-

kem 1 mld rublů.Nejdelší most byl postaven přes řeku Amur v délce 2 568m.Maximální rychlost vlaku je

140 km

- BAM - Bajkalsko - Amurská magistrála : byla posledním velkým konstrukčním projektem za SSSR.

Je druhou transsibiřskou železnicí.První návrhy a stavby na ní byly provedeny ve 40. letech, stavěla se

především pro vojenské účely.V té době jí stavěli hlavně vězni a váleční zajatci. Po Stalinově smrti byl

projekt na nějajou dobu zastaven.V 70.letech byla stavba obnovena a pracovali na ní převážně členové

mládežnické organizace Komsomol. Má celkovou délku 3 218 km .Vede po severním břehu Bajkalu,

východní Sibiří a Dálným Východem do Komsomolsku na Amure, severně od trati Transsibiřské magistrá-

ly.Železnice byla oficiálně otevřena v roce 1991 a stavba byla definitivně ukončena až v roce 2003 Odbočuje z ní

severní větev do Aldanu v Jakutské oblasti na stejnojmenné řece.

- V Rusku se nachází mnoho autonomních republik.Jednou z nich je Kalmycká republika - patří v Rusku k

nejmenším a nejchudším.Je zajímavá především z náboženského, etnického a lingvistického hlediska -

jde o jedinou budhistickou a mongoloidní enklávu v Evropě.

- Car Kolokol - je obrovský, vystavený v Moskevském Kremlu.Váží 160 tun a měří na výšku 6,14 m a 6,6 m

v průměru.Byl odlit v Kremlu po 1,5 ročních přípravách z bronzu.Práce na jeho výzdobě zabrala 2 roky.

- Kreml - slovo kreml znamenalo ve starém Rusku městský hrad nebo pevnost.Tuto budovu mělo ve

středověku mnoho ruských měst, později se pro kreml v Moskvě jako nejvýznamnější baštu a sídlo

panovníků začal používat prostý název Kreml( s velkým písmenem K).

Vnější zdi moskevského Kremlu jsou z pálených cihel vysoké 5 - 17 m, dlouhé přes 2 km a posílené 20 vě-

žemi.Uvnitř se nacházejí nejvýznamnější ruské kostely s hrobkami carů.Jsou zde rovněž paláce se soukro-

mými komnatami carů.V několika palácích jsou vystaveny poklady ruské říše, shromážděné v průběhu ce -

lých staletí

- Kavkazská přírodní rezervace je největší a nejstarší chráněná oblast západního Kavkazu v Rusku.

Rozkládá se částečně v Krasnodarském kraji, Adygejské republice a Karačajevsko-čerkeské republice.

Kavkazská přírodní rezervace vznikla v roce 1924, její celková výměra je 280 335 hektarů. Rezervace je

unikátní skupinou horských a vysokohorských ekosystémů. Kavkazská přírodní rezervace je obývána

téměř 100 druhy savců, 250 druhy ptáků a množstvím bezobratlých. Téměř ve všech oblastech rezervace byly

nalezeny endemické druhy zvířat i rostlin. Ochrana Kavkazské přírodní rezervace je zaměřená především

na velké savce, jako jsou zubr, jeleni, hnědý medvěd, kamzíci nebo rysi. Zejména mezi bezobratlými se nachází mnoho endemických druhů. Park je i významným místem na trasách tažných ptáků. Neobvyklý je vysoký počet druhů kapradin, rododendronů a orchidejí rostoucích v rezervaci. V roce 1999 byla Kavkazská přírodní rezervace zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.

-Národní park Soči leží v západním Kavkazu, severně od města Soči v Rusku. Je druhým nejstarším národním parkem Ruska . Vznikl v roce 1983, rozkládá se na ploše více jak 1900 km2. Národní park Soči chrání přibližně 40 řek a potoků v povodí Černého moře a unikátní subtropickou přírodu, jedinou svého druhu v zemi. Na území parku se nachází velké množství krasových masivů s více jak 200 jeskyněmi, ruiny chrámů, mohyly, obelisky a pozůstatky opevnění. Národní park Soči tvoří převážně zalesněný povrch se skalami, řekami a potoky. Z téměř 1500 druhů rostlin rostoucích v parku je 51 zapsáno do Červené knihy, stejně jako 15 druhů zvířat, včetně sněžného leoparda nebo zubra. Národní park Soči je vyhledávaným rekreačním místem, je zde téměř 50 turistických tras vedoucích k nejzajímavějším historickým a přírodním místům. 

- Petropavlovská pevnost je tvrz a historické centrum města Petrohrad v Rusku. Leží na Zaječím ostrově v nejširší části ústí řeky Něvy. Petropavlovská pevnost byla postavena v roce 1703 na příkaz Petra Velikého na návrh architekta Trezziniho. Byla postavena na ochranu města před nájezdy švédských vojsk. Petropavlovská pevnost svému původnímu účelu nikdy nesloužila. Od roku 1720 byla používána jako vězení pro vysoce postavené osoby a politické vězně. Petropavlovská pevnost obklopuje několik historický významných budov. Nachází se zde Petropavlovská katedrála, která je místem posledního odpočinku všech ruských carů. Katedrála je propojena s novějším mauzoleem z počátku 19 století. Dnes slouží Petropav jako Muzeum historie města Petrohrad . Pod hradbami pevnosti jsou oblíbené písečné pláže na kterých se v letních měsících konají kulturní akce a festivaly.(www.promitani.cz/petrohrad/)

- Do roku 2030 plánuje Rusko postavit 26 nových reaktorů do jaderných elektráren.Už v březnu se ruský státní

jaderný koncern Rosatom a německý energetický koncern Siemens dohodli na vytvoření společného podniku

Tyto firmy očekávají, že společná výroba obsadí asi 1/3 světového trhu s elektrárenskými jadernými reaktory.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.