Vliv člověka na krajinu a životní prostředí

Tisk Email

 

 

biodiverzita krajina
ekosystém krajinná složka
biocenóza/společenstvo krajina kulturní
biotické složky prostředí krajina přírodní
abiotické složky prostředí krajina kultivovaná/harmonická
ekotop krajina degradovaná/narušená
biotop/stanoviště krajina devastovaná/zničená
biom antropogenní vlivy
biosféra ekologie
populace environmentalistika
areál trvale udržitelný rozvoj
symbióza urbanizace
predátor brownfield
parazit asanace
konkurence regenerace
potravní řetězec rekultivace
konzument segmentace/fragmentace krajiny
producent ekodukt
konzument  
destruent/rozkladač kyselý déšť
invazní druh skleníkové plyny
  skleníkový efekt
  globální oteplování
zdroje obnovitelné ozonová vrstva
zdroje neobnovitelné ozonová díra
zdroje vyčerpatelné freony
zdroje nevyčerpatelné emise
fosilní paliva imise
solární energie smog
geotermální energie eutrofizace
   
zasolení půd  
desertifikace  
kontaminace půd  
hutnění půdy  

 

 

Herink J., Valenta V. a kol.: Současný svět, NČGS, s.r.o., Praha 2004, str. 80 - 121

 

Další zdroje informací:

Mirvald S. a kol.: Geografie - socioekonomická část, SPN, Praha 2003 (kap. Krajina a životní prostředí, str.66 - 74)

Matějček T.: Ekologická a environmentální výchova, NČGS, s.r.o., Praha 2007

Štulc M., Gotz A.: Životní prostředí, NČGS, Praha 1996

Dnešní svět, číslo 2, ročník 2009/2010 - Odpady na Zemi

Dnešní svět, číslo 2, ročník 2006/2007 - Znečištění na Zemi

Dnešní svět, číslo 6, ročník 2006/2007

National Geographic, září 2004 - Globální hrozba (str.35 - 105)

National Geographic - Puls Země - Obrazová zpráva o globálních trendech, leden 2008

Ambrozek L. a kol.: Úvod do pojmosloví v ekologii krajiny, Ministerstvo životního prostředí, 2001

Bičík I., Janský B. a kol.: Příroda a lidé na Zemi, NČGS, s.r.o., Praha 2001

 

 

EKOSYSTÉMY A JEJICH FUNKCE

1. Přiřadťe jednotlivé pojmy k uvedeným definicím.

 

pojmy - BIOTOP, BIOCENÓZA, EKOSYSTÉM, PRODUCENT, KONZUMENT, DESTRUENT, POPULACE, KONKURENCE,

SYMBIÓZA, BIODIVERZITA, POTRAVNÍ ŘETĚZEC, INVAZNÍ DRUH, BIOM, PARAZITISMUS, AREÁL

a) ..............organismy téhož druhu, které žijí v určité době na určitém místě, v určitém prostoru

b) ..............je zelená rostlina, která při fotosyntéze vyrábí organické látky a do ovzduší uvolňuje kyslík, při tomto procesu

využívá energii slunečního záření

c) ..............je stanoviště, přirozený domov rostlin a živočichů

d) ..............je území, na kterém je určitý druh organismu rozšířen

e) ..............je souhrn ekosystémů podmíněných klimatickými podmínkami

f) ..............je organismus, který se živí odumřelými těly rostlin a živočichů, tím napomáhá jejich rozkladu na anorg.látky

g) .............je složitý přírodní celek vytvořený organismy i abiotickým prostředím, je provázán vzájemnými vztahy

h) .............je živočich, který se živí budˇ rostlinami nebo jinými živočichy; mohou být 1., 2., 3.,......řádu

i)..............je zavlečený, nepůvodní druh organismu; šíří se na úkor druhů původních

j) .............oboustranně výhodné soužití druhů

k) ............oboustranně nevýhodný vztah, organismy mají stejný potravní zdroj nebo žijí na stejném prostoru

l) ............je společenstvo, jsou to všechny živé organismy žijící v určitém prostředí, v určitém místě

m)............jsou organismy živící se např. krví jiných živočichů

n) ...........popisuje potravní vztahy mezi jednotlivými druhy v ekosystému; je to zjednodušené vyjádření potravních

vztahů v rámci určitého ekosystému, druhy jsou seřazeny v takovém pořadí, že předcházející druh je zdrojem

potravy pro následující druh

o) ..........je druhová rozmanitost; počet druhů, které se vyskytují na určitém území

 

2. Prohlédněte si příklady jednotlivých pojmů. Jednotlivé pojmy vysvětlete, obrázky okomentujte.

 

alt alt alt
areál - výskyt zajíce polního(cs.wikipedia.org/wiki/zajíc_) biom - savana v Tanzánii (cs.wikipedia.org/wiki/savana) biom - step v Kazachstánu (cs.wikipedia.org/wiki/step)

 

alt alt alt
biotop - bučina (cs.wikipedia.org/wiki/bučina) biotop - vřesoviště ekosystém polopřirozený vodní (cs.../Žehuňský_rybník)

 

alt alt alt
ekosystém přirozený (en.wikipedia.org/wiki/taiga) ekosystém umělý (en.wikipedia.org/wiki/Human_ecosystem) ekosystém přirozený (en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem)

 

3. Rozhodněte, zda následující organismy patří mezi konzumenty, destruenty nebo producenty.

 

alt alt alt alt alt
mravenci (en.../Decomposition) (cs.wikipedia.org/wiki/Lýkožrout_smrkový) (cs.wikipedia. org.. /Medvěd_hnědý) (en.wikipedia.org/wiki/Quercus_robur) (en.wikipedia.org/wiki/Decomposition)
alt alt alt alt alt
(cs.wikipedia.org/wiki/Tráva) (cs.wikipedia.org/wiki/Louka) (cs.wikipedia.org/wiki/Mrchožrout) (cs.wikipedia.org/wiki/Jmelí) (en.wikipedia.org/wiki/Detritivores)

 

KRAJINA

4. Je krajina na obrázcích kulturní či přírodní? Pokud se jedná o krajinu kulturní, je to krajina kultivovaná (vyvážená),

degradovaná (narušená) nebo devastovaná (zpustošená)? Vysvětlete proč.

alt alt alt 
Moravskoslezské Beskydy Třinec, Jahodná, bývalé odkaliště tropický deštný les

 

alt alt alt

Ostrava, v pozadí halda Ema ( cs.wikipedia.org/wiki/Lom_Jiří) jižní Španělsko

 

VLIV ČLOVĚKA NA LITOSFÉRU

5. Jak člověk mění reliéf? Při jakých činnostech? Jaké nové tvary vznikají na zemském povrchu?

 

alt alt alt alt
(en.wikipedia.org/wiki/Bingham_Canyon_Mine) halda Ema v Ostravě (cs.wikipedia.org/wiki/Amerika_vápencové_lomy) pokles po poddolování (http://prf.osu.cz)
alt alt alt alt
diamantový důl (infinity.eltkam.net) (cs.wikipedia.org/wiki/Velebudická_výsypka) (cs.wikipedia.org/wiki/Lomnické_pinky) sejpy (www.krusnohorsky.cz)

 

6. Jak a k jakým účelům se krajina po ukončení těžby surovin rekultivuje? Co je účelem rekultivace? Pokud se takto získaná

plocha použije k zemědělským účelům, co se zde pěstuje? K odpovědím použijte uvedené obrázky a texty na:

www.vtm.cz/clanek/napravime-co-jsme-znicili nebo www.ecmost.cz/rekultivace.php

 

alt alt alt alt alt

hippodrom

(cs.wikipedia.org/wiki/hippodrom_Most)

vodní nádrž Matylda

(cs.wikipedia.org/wiki/Jezero_Most)

park v Sokolově

(cs.wikipedia.org/wiki/Sokolov)

autodrom

(cs.wikipedia.org/wiki/Autodrom_Most)

golfové hřiště

(http://www).golfwellness.cz

 

VLIV ZEMĚDĚLSTVÍ NA KRAJINU

7. a) Nejdříve si prostudujte stručné shrnutí, jak různé zemědělské činnosti ovlivňují jednotlivé části přírodní sféry.

- na půdu a vodu

- hnojení = eutrofizace povrchových vod, úbytek humusu

- používání pesticidů = znečištění podzemních i povrchových vod, průnik do pitné vody, vstup do potravního řetězce

- používání těžké techniky = zhutnění půd

- zavlažování = snižování průtoku řek nadměrným odběrem vody, vysychání vodních toků a jezer, zasolování půd

- rozorání stepí, odlesnění = zvýšená vodní i větrná eroze = odnos půdy

- na atmosféru

- zvyšování podílu skleníkových plynů (CH4, CO2,...) = přispívají ke globálnímu oteplování

- na biosféru
- rozorání stepních formací, vypalování lesů,... = likvidace přirozených porostů

- zcelování pozemků = zánik mezí a remízků = ničení přirozených biotopů

- rozšiřování pouští (desertifikace)

- pronikání nových druhů z jiných, vzdálených geografických oblastí = ohrožování původních druhů

b) Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení správná nebo chybná. Informace najdete na: cs.wikipedia.org/wiki/Eutrofizace,

cs.wikipedia.org/wiki/Zasolování_půd, cs.wikipedia.org/wiki/Skleníkové_plyny, cs.wikipedia.org/wiki/Desertifikace,

cs.wikipedia.org/wiki/Sahel

1. Při eutrofizaci se do vody dostává především dusík a fosfor.

2. Konečným důsledkem eutrofizace vod je vymírání organismů.

3. V Evropě jsou zasolením půd nejvíce postiženy Itálie, Španělsko a Madˇarsko.

4. Při zasolení půd dochází k akumulaci NaCl v půdě.

5. S problémem zasolování půd se setkáme především v suchých oblastech.

6. Vlivem zemědělské činnosti se metan dostává do ovzduší hlavně díky chovu dobytka a pěstování kukuřice.

7. Desertifikací jsou ohroženy rozsáhlé oblasti především v Brazílii.

8. Na vysychání Aralského jezera má největší podíl pěstování bavlníku.

9. Nejohroženějším regionem v Africe z důvodu desertifikace je oblast Sahelu.

10. Sahel je region na rozhraní pouští a tropického deštného lesa.

 

alt alt alt
remízek - www.chytrazena.cz zasolená půda,Colorado - cs.wikipedia.org/wiki/Zasolování_půd území ohrožené desertifikací - cs.wikipedia.org/wiki/Desertifikace
alt alt alt alt

skleníkové plyny

 - cs.wikip../org/../Skleníkové_plyny

Sahel

- cs.wikipedia.org/wiki/Sahel

cs.wikipedia.org/wiki/Skleníkový_efekt

schéma eutrofizace

- cs.wikipedia.org/wiki/Eutrofizace

 

c) Odpovězte na otázky:

1. Vysvětlete tyto pojmy: eutrofizace, desertifikace, zasolování půd, hutnění půd, pesticidy.

2. K jakému globálnímu problému přispívají skleníkové plyny? Co v rámci zemědělské výroby přispívá k zvýšenému

podílu v atmosféře?

3. Kde je v současnosti problém desertifikace nejpalčivější? Jak lze rozšiřování pouští zpomalit nebo zastavit?

4. Proč je důležité, aby v krajině zůstaly meze a remízky mezi lány polí?

5. O jaký problém na obrázku se jedná? Jak k němu přispělo zemědělství?

alt

Aralské jezero v roce 1989 a 2008

(cs.wikipedia.org/wiki/Aralské_jezero)

 

8. Přečtěte si článek na ec.europa.eu/agriculture/organic/home_cs a odpovězte na otázky:

a) Co znamená pojem ekologické zemědělství?

b) Jaké jsou principy ekologického zemědělství?

c) Jak ekologické zemědělství přispívá k ochraně půdy?

d) Jakým způsobem by měli zemědělci hospodařit, aby se nesnižovala biodiverzita daného regionu?

VLIV DOPRAVY NA KRAJINU

9. Doprava ovlivňuje negativně všechny přírodní složky krajinné sféry. Dochází ke znečištění ovzduší, vody i půdy. Doprava

způsobuje hluk a vibrace, podílí se na záboru zemědělské půdy i lesních porostů, produkuje odpad a má také vliv na

omezený pohyb zvěře způsobený fragmentací krajiny. K odpovědím na následující otázky použijte informace budˇ z

části "Zabava a zajímavosti" nebo obrázky uvedené u otázek, u poslední otázky použijte své vlastní nápady.

a) Jaké látky se dostávají do ovzduší vlivem dopravy?

b) Který druh dopravy (silniční/ železniční/vodní/letecká) se nejvíce podílí na množství emisí oxidu uhličitého?

c) K jakým změnám reliéfu dochází při výstavbě dopravních cest?

 

alt alt alt

 

(www.rsd.cz)

d) K čemu slouží tyto stavby (samozřejmě mimo dopravu)? Jaký problém pomáhají řešit?

 

alt alt
(en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_crossing) (en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_crossing)

e) S jakými problémy je doprava spojována? Při popisu obrázků použijte tyto možnosti -znečištění atmosféry, znečištění moří, zábor půdy, hluk, fragmentace krajiny, poškození biosféry..Dodejte další informace – např. co je důvodem, jaké jsou další následky, zda jste o takovém problému již slyšeli či četli, jak lze tento problém řešit apod.

  

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v70), quality = 80 alt alt LEAD Technologies Inc. V1.01
(www.ct24-cz) (cs.wikipedia.org/wiki//havárie_tankeru_Prestige) (www.rsd.cz) (en.wikipedia.org/wiki/Smog)

 

alt alt alt alt
(www. vrakoviste-ford.eu) (en.wikipedia.org/wiki/Habitat_fragmentation) (en.wikipedia.org/wiki/Amoco_Cadiz) (www.rsd.cz)

f) Jedním z řešení, jak snížit energetickou náročnost dopravy, je přidávání biosložky do paliv. Je to podle vás řešení,

které přispívá k ochraně životního prostředí?

g) Jak byste omezili osobní silniční dopravu ve městech? Vymyslete alespoň 5 možností.

 

 

 

 

Celkové emise z dopravy (tis. t) v ČR

 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
CO2
12 252,0
16 700,0
18 191,0
18 514,0
19 629,0
19 187,0
CO
278,4
235,6
232,8
213,1
204,2
185,1
Nox
96,8
95,5
101,6
97,1
94,2
88,0
N2O
1,4
2,3
2,4
2,5
2,5
2,4
těkavé org.látky
60,0
47,8
47,3
42,3
40,5
34,8
CH4
1,8
1,8
1,9
1,8
1,7
1,6
SO2
1,7
2,6
0,6
0,6
0,7
0,6
částice
4,9
5,7
6,3
6,4
6,6
6,3
Pb
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

 

Emise oxidu uhličitého (CO2) za jednotlivé druhy dopravy (tis. t) v ČR
 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Doprava celkem
12 252
16 700
18 191
18 514
19 629
19 187
Individualní autom.doprava
7 215
9 266
9 791
9 697
10 165
9 796
Silničníveřejná osobní
1 121
1 637
1 868
2 009
2 149
2 188
Silniční
nákladní
2 937
4 421
5 132
5 489
5 819
5 769
Žel.doprava
326
285
270
260
298
289
Vodní
16
19
15
19
15
15
Letecká
637
1 072
1 115
1 040
1 183
1 130

 

Emise oxidu uhelnatého (CO) za jednotlivé druhy dopravy (t) v ČR

 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Doprava celkem
278 382
235 649
232 772
213 074
204 212
185 102
Individuální automobilová
182 409
129 077
114 123
95 383
93 378
84 180
Siln.veřejná osobní
11 550
15 122
17 161
17 904
18 213
17 072
Silniční nákladní
81 707
88 421
98 671
97 062
89 613
80 843
Železniční
2 052
1 795
1 697
1 638
1 874
1 818
Vodní
99
118
99
118
99
99
Letecká
565
1 116
1 021
969
1 035
1 090

 

Emise NOx za jednotlivé druhy dopravy (t) v ČR
 
2000
2004
2005
2006
2007
2008
Doprava celkem
96 791
95 490
101 560
97 103
94 212
88 019
Individuální automobilová
41 543
27 360
24 490
19 584
18 353
16 459
Siln.veřejná osobní
9 943
14 094
16 507
17 163
17 380
16 566
Silniční nákladní
39 274
46 802
53 385
53 524
50 923
47 246
Železniční 
3 526
3 085
2 915
2 814
3 221
3 124
Vodní
170
203
170
203
170
170
Letecká 
2 335
3 946
4 093
3 815
4 165
4 454
tabulky převzaty a upraveny z : www.sydos.cz/cs/rocenka-2008

 

 

Stává se evropská doprava zelenější? Částečně.
Zveřejněno: 27.04.2010
Zatímco technologický pokrok přináší čistější vozidla, stále více lidí cestuje a více zboží je přepravováno na delší vzdálenosti, čímž se význam přínosu snižuje. Na základě analýzy dlouhodobých trendů vyzývá nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) k vytvoření jasné vize, která bude definovat evropský dopravní systém do roku 2050 a důsledné politiky pro jeho dosažení.
U příležitosti desátého výročí agentury EEA představuje její zpráva TERMen přehled vlivu dopravy na životní prostředí, přičemž vychází z analýzy 40 politicky relevantních ukazatelů. Zjištění zprávy za období 1997–2007 prezentují různorodý obraz ukazující určitá zlepšení v případě látek znečišťujících ovzduší a vážné obavy ohledně nepřetržitého růstu emisí skleníkových plynů pocházejících z dopravy.
„Během posledních deseti let jsme se soustředili na opatření, která mají zlepšit mobilitu, a zatím jsme oddělili emise pocházející z dopravy od hospodářského růstu. Dnes vidíme, že díky rozsáhlým investicím do dopravní infrastruktury můžeme pro uspokojení svých každodenních potřeb cestovat dále, ale zároveň to nevede ke zkrácení doby, po kterou jsme vystaveni hluku, zácpám a znečištěnému ovzduší,“ uvedla profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka agentury EEA. „V budoucnosti se budeme muset zaměřit nejen na způsob dopravy, ale i na příčiny, proč se lidé rozhodují pro cestování, protože koneckonců mobilita je neoddělitelně spjata s kvalitou našeho života."
Doprava, včetně mezinárodní letecké a námořní dopravy, odpovídá za zhruba čtvrtinu celkových emisí skleníkových plynů v EU. Na rozdíl od některých odvětví je vliv dopravy na životní prostředí stále úzce propojen s hospodářským růstem.
Trendy a zjištění
 • Nákladní doprava má tendenci růst o něco rychleji než hospodářství, přičemž silniční a letecká nákladní doprava zaznamenává ve 27 státech EU největší nárůst (v letech 1997 až 2007 43 %, resp. 35 %). Podíl železniční dopravy a vnitrozemských vodních cest co do celkového objemu přepraveného nákladu v daném období klesl.
 • Současné hospodářské zpomalení snížilo objemy dopravy, ale očekává se, že jakmile začne hospodářství opět růst, dojde i k obnově růstu dopravy.
 • Osobní doprava rostla bez přestání, avšak pomaleji než hospodářství. Nejrychlejší růstovou oblastí zůstala letecká doprava v rámci EU, která v letech 1997 až 2007 vzrostla o 48 %. Dominujícím způsobem přepravy zůstaly osobní automobily, které představovaly 72 % všech osobokilometrů ve 27 státech EU.
 • V zemích, které jsou členy EEA, vzrostly emise skleníkových plynů pocházející z dopravy (bez zahrnutí mezinárodní letecké a námořní dopravy) v letech 1990 až 2007 o 28 % a nyní představují zhruba 19 % celkových emisí.
 • Navzdory nedávnému poklesu emisí látek znečišťujících ovzduší byla silniční doprava v roce 2007 největším producentem oxidů dusíku a druhým největším původcem znečišťujících látek tvořících částice.
 • Mezi 32 zeměmi, které jsou členy EEA, jsou pouze Německo a Švédsko na cestě ke splnění svých orientačních cílů pro využívání biopaliv pro rok 2010.
 • Silniční doprava zůstává zdaleka největším zdrojem expozice hluku pocházejícímu z dopravy. Očekává se, že počet lidí vystavených škodlivým hladinám hluku, zejména v noci, poroste, pokud nebudou vytvořeny a kompletně zavedeny účinné protihlukové politiky.
Základní informace o zprávě
Zpráva agentury EEA nazvaná Towards a resource-efficient transport system (K efektivnímu využívání zdrojů v dopravních systémech) je výroční zprávou Mechanismu EEA pro podávání zpráv o dopravě a životním prostředí (TERM), který monitoruje pokrok a efektivnost snah týkajících se integrace strategií v oblasti dopravy a životního prostředí.
Zprávy TERM jsou zveřejňovány od roku 2000 a přinášejí důležité informace, které mohou být přínosem při tvorbě politik EU. Cílem zprávy je pokrýt všechny členské státy EEA.

( www.eea.europa.eu)

 

Argumenty pro využívání biopaliv
V Evropské unii by využití biomasy mohlo být přínosem při stanovení jasných podmínek pro šetrnou produkci a při vhodném výběru plodin. Podle studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) z roku 2006 tzv. evropský potenciál biomasy, který respektuje přísné podmínky ochrany biologické rozmanitosti, umožňuje, aby v roce 2030 mohlo být pokryto energií z biomasy 15 % energetické spotřeby EU. Podle EEA by v EU do roku 2030 mohlo asi 18 % tepla, 12,5 % elektřiny a 5,4 % paliva pro dopravu pocházet z biomasy z evropských zdrojů. Už do roku 2020 by se tak mohly snížit evropské emise o 394 milionů tun oxidu uhličitého.[2]
Argumenty proti využívání biopaliv
 • Na výrobu jednoho litru biopaliva připadá 2500 litrů vody.[3]
 • Množství zrna, použitého k naplnění nádrže většího sportovního automobilu ethanolem, odpovídá množství jídla, které jeden člověk spotřebuje za rok. David Pimentel, profesor ekologie na Cornell University, v této souvislosti hovoří o „dotovaném spalování potravin“ (subsidised food burning).[4]
 • Pokud by ve Spojených státech měly všechny automobily jezdit na ethanol z kukuřice, potřebovala by tato země 97 % svého území na její pěstování.[5]
 • V současné době probíhají jednání USA a západních evropských zemí o dodávkách etanolu z Brazílie, kde je kvůli jeho produkci vypalována stále větší plocha amazonských pralesů. Pralesy jihovýchodní Asie jsou likvidovány ze stejných důvodů a s nimi klesá biodiverzita a vymírají tisíce rostlinných a živočišných druhů. Následkem je znekvalitnění půdy a pokles zemědělské produkce.[6]
 • Pokud by byl ethanol dovážen ze Spojených Států, bude s velkou pravděpodobností vyráběn z kukuřice. Fosilní paliva pak budou užívána v každé fázi její produkce (sázení, hnojení, sklizeň, doprava). Konečná energetická bilance ethanolu z kukuřice je pak taková, že k vyprodukování paliva je třeba o 27-117% více energie, než se získá jeho spálením,[7] nemluvě o erozi půdy, znečištění a postupném vyčerpávání vodních zdrojů.
 • Vyprodukování ethanolu, který by nahradil 5,75% tekutých paliv používaných v dopravě v zemích Evropské unie by podle některých studií vyžadovalo využití až 25 % orné půdy v unii. V souvislosti s poklesem zásob obilí se tak lidstvo ocitá před otázkou, má-li dát nasytit sobě nebo svým automobilům.[8]
 • Nasazení ethanolu místo benzínu by kvůli zplodinám vyprodukovaným při jeho výrobě a nižší efektivitě při spalování oproti benzínu snížilo celkové emise CO2 jen o 13%. Jiné zdroje[9] hovoří o kosmetickém zvýšení o 0,2 % do roku 2017. Dvě studie v časopisu Nature dokonce popisují zvýšení emisí skleníkových plynů.[10][11]
 • Ceny potravin jsou už i tak na vzestupu. Při použití pouhých 10% světové sklizně cukru k výrobě ethanolu, se ceny této komodity zdvojnásobily. Kukuřici to již potkalo a to v průběhu dvou posledních let.[12]
 • V současné době mezi nejekologičtější paliva patří rostlinný olej. Nevýhodou biopaliv ale zůstává malá plošná výtěžnost (v přepočtu 2-6 kW stálého tepelného nebo 1-2 kW mechanického či elektrického výkonu z hektaru u nejlepších energetických bylin) a relativně velká spotřeba energie a lidské práce (tato položka se obvykle propaguje jako podpora zaměstnanosti) na jejich získávání. Pěstování plodin pro bioethanol skutečně bude generovat určité množství nových pracovních míst, ale podle některých studií[13] přibližně stejné množství lidí o práci přijde. Tento krok navíc bude (zejm. v USA) vyžadovat dotace zemědělcům a další investice do infrastruktury v řádu miliard dolarů[14] a konkrétně americké ministerstvo zemědělství nemá pevnou koncepci, kde je získat, aby je jinde nemuselo sebrat.[15]
 • Energetická výnosnost (ERoEI) se pohybuje někde mezi 0,9 a 1,2 (v USA až k 0,7). Vyjádření v čistém energetickém zisku se pohybuje okolo 0,8.[16][17] Přes hodnotu 1 se může přehoupnout v zemích, které jsou buď dotovány EU (což se dá chápat jako jistá administrativní manipulace) a tam, kde je místo techniky (využívající fosilní paliva) nasazena lidská práce (konkrétně v Brazílii jsou pro sběrače dost tvrdé pracovní podmínky).
 • Pěstovaná kukuřice je velmi náročná na dusíkatá hnojiva, která se vyrábějí z ropy a která ve větší míře z půdy vysávají živiny a z dlouhodobého hlediska ji vyčerpávají, s tendencí zvýšené tvorby eroze.[19]
 • Hoření při nižších teplotách (v prvních fázích hoření) produkuje porovnatelné množství zdraví nebezpečných škodlivin jako u spalování fosilních paliv.[20]
 • Při výrobě bioethanolu kvašením vzniká jako vedlejší produkt CO2 v nezanedbatelném množství - jedna molekula CO2 na jednu molekulu bioethanolu:[21][22][23]
  C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2.
 • Energie získaná ze spalování biomasy rostoucí v určité oblasti je až 50× menší než energie získaná ze solárních panelů, které by v této oblasti (o stejné rozloze) byly instalovány.[24]
 • Podle neveřejné zprávy Světové banky zvýšilo zavedení biopaliv ceny základních potravin v průměru o 75 % a tím spustilo zejména v zemích Třetího světa potravinovou krizi.[25]
 • Pěstování „energetických plodin“ jako kukuřice nebo řepka zahrnuje rozsáhlé uvolňování oxidu dusného, který je cca 300× horší skleníkový plyn než CO2. Podle Crutzenovy studie pěstování biopaliv vede k o 50-70 % vyšší produkci skleníkových plynů než z fosilních paliv.[6]
 • Evropské trendy vládní podpory produkce biopaliv se v září 2007 dočkala kritiky ze strany Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě (OECD). Vedou podle OECD k prudkému růstu cen potravin a potenciálně i k devastaci přírody. Vládní subvence jsou podle OECD navíc i jednoduchou formou podpory domácího zemědělství, která je vzhledem k pokračujícím snahám o liberalizaci zemědělského trhu nežádoucí.[26]
   
   
   
   
   
  Biopaliva (tuhákapalnáplynná) • Biomasa
  /span>
   
   
   
   
   
   
   
  Nejedlé energetické rostliny
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Emise (z latinského emittere) jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk, ...), jejich koncentrace se postupně snižuje mísením se vzduchem aj. (cs.wikipedia.org/wiki/Emise)

Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Mohou se kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci.
Imise jsou následkem emisí - koncentrace je stálá a nižší než emise; imise se drží při zemském povrchu (ve městech jsou pravidelně monitorovány). Patří do nich také spad = pevné částice dopadlé na zem. (cs.wikipedia.org/wiki/Imise)

 

 

Smog je chemické znečištěníatmosféry, které je způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického spojení dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). Jedná se o jev, během kterého je atmosféra obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. Z odborného hlediska se smog rozlišuje na dva typy. (cs.wikipedia.org/wiki/Smog)
 
Biopaliva představuji způsob využití biomasy, jde o paliva vzniklá cílenou výrobou či přípravou z biomasy. (cs.wikipedia.org/wiki/Biopaliva)
 

Ekodukt Slovo ekodukt je odvozeno z latinského slova oikos (dům, prostředí) a duco (vést něco). Ekodukty jsou speciální mostní objekty určené pro zachování spojitosti životního prostředí a migračních tras živočichů. Jejich stavbou se také omezí riziko střetu vozidel s přebíhající zvěří(zvěř se naučí přecházet bezkolizně po ekoduktu). (www.ceskedalnice.cz)

 

Fragmentace krajiny

S rostoucí fragmentací krajiny se jednotlivá území drobí na menší vzájemně izolované celky. Fragmentace do menších celků navíc oddělených migračními bariérami negativně ovlivňuje krajinu a početnost volně žijících živočichů. Řada druhů organismů navíc své biotopy ztrácí, příliš malá území neumožňují přežití nebo v důsledku klimatických změn se posouvá areál rozšíření, díky změnám v hospodaření nebo díky znečištění již nenachází vhodné podmínky. (www.priroda.arnika.cz)

 

Skleníkové plyny jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, absorbující dlouhovlnné infračervené záření, díky čemuž je ohřívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch. (cs.wikipedia.org/wiki/Skleníkové_plyny)

 

Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.

(cs.wikipedia.org/wiki/pesticid)

 

Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci (jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů) a nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností.
Dusíkaté látky a fosfáty způsobující nepřirozenou eutrofizaci často pocházejí z hnojiv používaných v zemědělském sektoru a dešti splavovaných do vodních toků, existují však i jiné signifikantní zdroje (u fosforu třeba některé prací prostředky, přicházející do řek kanalizací).
Důsledkem je nejprve přemnoženíplanktonu (viz vodní květ) a posléze, po jeho masovém odumření, nedostatek kyslíku ve vodě (zejména u dna, kde ho odebírá tlení hmoty) a následné vymíráníryb a dalších organismů, zejména těch žijících u dna (toxické látky pocházející ze sinic, dekompozitorů a rozkládající se organické hmoty však mohou v extrémním případě působit na většinu či celou rybí populaci i další organismy v potravním řetězci). Dostatečnému přístupu kyslíku do spodních vrstev brání pyknoklina - vrstva oddělující vodu s odlišnou hustotou.

(cs.wikipedia.org/wiki/Eutrofizace)

 

Trvale udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též trvale udržitelný život) je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. (cs.wikipedia.org/wiki/Trvale_udržitelný_rozvoj)

 

Kyselý déšť je definován jako typ srážek s pH nižším než 5,6. Normální déšť má pH mírně pod 6 — je mírně kyselý. Toto přirozené okyselení způsobuje oxid uhličitý, který tvoří s vodou slabou kyselinu uhličitou.
Kyselý déšť je způsoben oxidy síry pocházejícími ze sopečné činnosti a spalování fosilních paliv, nebo také oxidy dusíku pocházejícími například z automobilů. Jakmile se rozptýlí do atmosféry, začnou reagovat s vodou za tvorby sirných a dusíkatých kyselin, které padají na zem ve formě deště. Může také vznikat malé množství kyseliny chlorovodíkové. Zvýšená kyselost v půdě a ve vodních tocích se nepříznivě projevuje na rybách a rostlinstvu. Kyselý déšť také urychlí zvětrávání uhličitanových materiálů (například vápencové skály nebo i omítek na budovách atd.).
(cs.wikipedia.org/wiki/Kyselý_déštˇ)
 

OCHRANA KRAJINY

Národní park (NP) je rozsáhlé území, jedinečné v národním nebo mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy. Rostliny, živočichové a také neživá složka v NP mají mimořádný vědecký a výchovný význam.
 
 
alt alt alt
Krkonošský NP NP Podyjí NP České Švýcarsko
Velkoplošná zvláště chráněná území
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Maloplošná zvláště chráněná území
Obecně chráněná území

 

 

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kriterií. Natura 2000 se nesnaží chránit jednotlivé druhy, ale především ohrožené typy prostředí. Aby tohoto úkolu bylo dosaženo co nejefektivněji, proběhlo (či mělo proběhnout) ve všech členských státech mapování přírodních biotopů.Způsob ochrany území začleněného do soustavy Natura 2000, určuje každý členský stát na svém území podle svých vlastních zákonů.V České republice za naturové oblasti zodpovídá Agentura ochrany přírody a krajiny.
Vytváření probíhá v Česku tak, že vláda vyhlašuje:
- ptačí oblasti - v Česku je k červenci 2009 vyhlášeno 39 ptačích oblastí
- evropsky významné lokajity
Česká vláda 5. října 2009 rozšířila síť evropsky významných lokalit Natura 2000 o 234 nových území, 25 lokalit bylo rozšířeno, u 175 vládní nařízení ustavilo menší změny a 21 lokalit ze seznamu vypadlo. Počet chráněných míst v Česku čini nyní kolem tisíce a jejich rozloha činí asi 10 % území státu. Podle MŽP je budování Natury V České republice téměř uzavřeno.
Chráněná krajinná oblast (CHKO), je dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémůlesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území.CHKO se vyhlašují vládním nařízením.
Na území České republiky je vyhlášeno 25 CHKO o celkové rozloze 1 041 612 ha. Mezi nejznámější a také nejnavštěvovanější CHKO v ČR patří CHKO Šumava, CHKO Český ráj, CHKO Český kras.
alt alt alt alt alt
CHKO Beskydy CHKO Jeseníky CHKO Kokořínsko CHKO Broumovsko CHKO Litovelské Pomoraví
alt alt alt alt alt
CHKO Labské pískovce CHKO Křivoklátsko CHKO Pálava CHKO Třeboňsko Ždˇárské vrchy
alt alt alt alt alt
CHKO České středohoří CHKO Český kras CHKO/NP Šumava CHKO Železné hory CHKO Moravský kras

( cs.wikipedia.org/wiki/Chráněná_krajinná_oblast / Beskydy/.....)

Biosférická rezervace
Biosférická rezervace je velkoplošné chráněné území, vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra. Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy Země. Tato území představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity. Hlavním posláním je ochrana ekosystémů a rostlinných i živočišných druhů, věda a výzkum, ekologická výchova a zajištěnéí udržitelného rozvoje místních obyvatel. Většina biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i území narušená činností člověka. To umožňuje studovat konflikty mezi člověkem a přírodním prostředím a podporovat zvyšování biodiverzity v narušených oblastech.
- biosférické rezervace v ČR

Bílé Karpaty

Krkonoše

Křivoklátsko

Pálava

Šumava

Třeboňsko

(cs.wikipedia.org/wiki/Biosférická_rezervace)

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.