Severní Amerika - státy a regiony

Tisk Email

NAFTA

Northeast - Severovýchod

New England

Midatlantic States - Středoatlantské státy

Midwest - Středozápad

South - Jih

West - Západ

Rocky Mountains States - Státy Skalnatých hor

Pacific States - Státy Pacifiku

megalopolis ChiPitt / SanSan / BosWash

Afroameričané, Inuité, Hispánci

pšeničný pás

kukuřičný pás

bavlníkový pás

průmyslový pás

města - Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Seattle, Portland, Denver, Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City

Houston, San Antonio, Dallas, Austin , Miami, Tampa, Atlanta

Chicago, Detroit, Milwaukee, Duluth, Cleveland, St.Louis, Kansas City, Indianapolis, Minneapolis

Washington D.C., New York, Boston, Philadelphia, Pittsburgh, Buffalo,Baltimore

Kanada - provincie, teritorium,

- Ottawa, Montreal, Toronto, Quebec, Halifax, Winnipeg, Edmonton, Calgary, Vancouver

 

Bičík I. a kol. : Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2002

 

další zdroje informací:

en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_the_United_States

en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_States

cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 1989, 1996

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007, 2008

Bičík I. a kol.: Hospodářský zeměpis-Globální geografické aspekty světového hospodářství, NČGS, Praha 2005

Baar V.: Hospodářský zeměpis-Regionální aspekty světového hospodářství, NČGS, Praha 2005

 

1. Mapka USA znázorňuje rozdělení země do několika regionů (United States Census Bureau - Americký statistický úřad).

  Základní jsou 4 regiony - Northeast (Severovýchod), Midwest (Středozápad), South (Jih) a West (Západ). Přečtěte si

krátké charakteristiky a rozhodněte se na základě práce s atlasem, o který z těchto 4 regionů se jedná.

alt

 

 

 a) V tomto regionu žije silná menšina Afroameričanů, kteří sem byli původně přivezeni jako otroci na bavlníkové a tabákové

plantáže. V posledních desetiletích se rychle rozvíjí - patří k nejrychleji se rozvíjejícím oblastem v USA. Region se

proslavil hudbou mnoha stylů - nejvýznamnější je jazz. Během občanské války Severu proti Jihu to bylo území

Konfederace. Klima je zde mírné i subtropické, všeobecně se popisuje jako horké a vlhké. Je to zemědělsky velmi

významná oblast - pěstuje se sója, kukuřice, bavlník, tabák, ovoce,...

V Mexickém zálivu a ve 2.největším státě USA se těží ropa, proto se rychle rozvíjí chemický průmysl. Nejjižnější stát

regionu je oblíben mezi turisty. Mezi velká města a průmyslová centra patří - Houston, San Antonio, Dallas, Austin,

Memphis, New Orleans.

b) Tento region má dvě tváře - jedna je hornatá, s divokou přírodou - lesy, kaňony, bizarními útvary, a řídkým osídlením. Ta druhá

představuje jednu z nejbohatších oblastí USA s velkoměsty a moderním průmyslem. Region je z přírodního hlediska velmi

rozmanitý - na jihu a mezi horskými hřbety najdeme pouštní oblasti, na jihu při pobřeží příjemné subtropické klima, ve vnitrozemí

se nacházejí vysoká pohoří a za nimi rozlehlé prérie. Většina původního obyvatelstva je soustředěna právě v tomto regionu.

V regionu je mnoho národních parků. Je také bohatý na nerostné suroviny, převážně barevné kovy.

Největší města - Los Angeles, San Francisco, San Diego, San Jose, Seattle, Portland, ve vnitrozemí Denver, Colorado Springs,

Phoenix, Las Vegas, Salt Lake City.

c) Na severu region zasahuje k Velkým jezerům, kde je soustředěn průmysl a velká města - Chicago, Detroit a Milwaukee se

se strojírenskými a hutními závody. Západní částí se táhnou travnaté stepi (Great Plains), které jsou zemědělsky

velmi významné - využívají se k pěstování pšenice a kukuřice, a k chovu skotu. V celém regionu převládá kontinentální klima.

d) Tento region je tvořen rozlohou malými státy. Je to nejbohatší region v USA. V roce 2007 zde bylo vytvořeno 25% HDP USA.

Je zde koncentrován průmysl mnoha oborů, finančnictví, bankovnictví a doprava. Je hustě osídlen. Mezi největší města patří

New York, Philadelphia, Boston, Pittsburgh, Buffalo, Cleveland.

( údaje převzaty a volně přeloženy z en.wikipedia.org/wiki/Northeastern_United_States, en.wikipedia.org/wiki/Midwestern_United_States, en.wikipedia.org/wiki/Southern_United_States,

en.wikipedia.org/wiki/Western_United_States )

 

2. Nyní si zkuste jednotlivé regiony na následující mapce pojmenovat a podle úkolu číslo 1 i stručně charakterizovat. Poté

zařadťe obrázky do 4 základních regionů (např. Severovýchod - obrázky číslo 1, 2, ....)

alt alt alt alt alt

 

alt alt alt alt alt

1- New York - Wall Street 2 - Great Plains 3 - Florida 4 - Yosemitský NP 5 - Los Angeles

 

alt alt alt alt alt

6 - Port Beaumont, rafinerie ropy 7 - Harvard 8 - Texas, těžba ropy 9 - Indiana, lány polí 10 - Boston

 

alt alt alt alt alt

11 - poušt´Mojave 12 - Miami 13 - Dallas 14 - Detroit 15 - hurikán Andrew

 

alt alt alt alt alt

16 - Washington,D.C. 17 - Seattle 18 - iowa, sklizeň kukuřice 19 - Yellowstone NP 20 - Texas, sklizeň bavlny

(obrázky převzaty z - cs.wikipedia.org/wiki/USA, en.wikipedia.org/wiki/United_States)

 

3. V učebnicích se setkáváte s pojmy, které charakterizují určité oblasti, jako např. :

kukuřičný pás, pšeničný pás, bavlníkový pás, průmyslový pás, slunečný pás.

Následující mapky vám pomohou tyto oblasti správně umístit. V atlase si vyhledejte, do kterých států zasahují.

 

alt alt alt   alt

pšeničný pás kukuřičný pás slunečný pás průmyslový pás

( mapky převzaty z en.wikipedia.org/wiki/United_States )

 

4. Spojené státy americké jsou světovou velmocí v politické, vojenské i ekonomické oblasti. Základnou ekonomiky je průmysl a na něj navazující služby. USA vyrábějí a vyvážejí automobily, stroje, zařízení průmyslových komplexů, zbraně, počítače, ...Mezi nejvýznamnější firmy patří i různé potravinové koncerny,filmová studia, chemické a petrochemické firmy, energetické firmy, potravinové a hotelové řetězce, banky atd.

Následující firmy zařadˇte do jedné z kategorií:

Boeing, Nike, Mattel, Budweiser, Harley-Davidson, Intel, Colgate-Palmolive, IBM, EBay, Jordan Motor Car Company, Dunlop,
Heinz, Exxon, Mobil, Microchip Technology, Ford, Ritz-Carlton, Amway, Caterpillar, Dell, Coca-Cola, General Electric, Pepsi,
Hewlett-Packard, Google, Kellogg, Microsoft, FedEx, Yahoo!, Conoco, Procter&Gamble, Apple Computer, Starbuck, Goodyear, General
Motors, Chevron, Daimler Chrysler, Compaq Computers
a) potraviny, nápoje ........................................................................................................................................................................
b) dopravní prostředky ....................................................................................................................................................................
c) ropné společnosti ......................................................................................................................................................................
d) elektrotechnika, počít.technologie.... ........................................................................................................................................
e) internetové společnosti ..............................................................................................................................................................
f) stavební stroje .............................................................................................................................................................................
g) služby ........................................................................................................................................................................................
h) spotřební chemie ........................................................................................................................................................................
i) pneumatiky ..................................................................................................................................................................................
j) sportovní oblečení a obuv ...........................................................................................................................................................
k) hračky ........................................................................................................................................................................................
( seznam firem na: en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States )
 
 

5. Prostudujte si v učebnici text o USA a najděte si informace o obyvatelstvu. Jako zdroj informací můžete použít i

následující mapky a graf. Poté odpovězte na dané otázky.

 

alt

Odkud přišli předkové dnešních Američanů

 

fialová =Afroameričané

tmavě oranžová=Aleuté,Inuité

šedá=Irové

tmavě zelená=Holandˇané

světle zelená=Norové

světle fialová=Angličané

tmavě modrá=Francouzi

světle modrá=Němci

nejtmavší modrá=Italové

světle růžová=Španělé

růžová=Mexičané

 

 

alt

 

alt alt

Vývoj počtu obyvatel v letech 1790-2000 Hustota osídlení

(mapky a graf převzaty z: cs.wikipedia.org/wiki/Spojené_státy_americké)

Rasové složení

 

 

 

 

 

 

a) Kolik obyvatel žije ve Spojených státech amerických?

b) Kdo jsou původní obyvatelé USA? Kolik jich dnes v USA žije? V jaké části USA většina z nich žije?

c) Jaké je zastoupení Afroameričanů v americké populaci? Kde je největší koncentrace Afroameričanů? Proč tam?

d) Ze kterých evropských zemí nejčastěji přišli potomci dnešních Američanů?

e) Ve kterých amerických státech se domluvíte španělsky? Proč?

f) Odkud přichází v současné době do USA většina přistěhovalců?

g) Které oblasti USA jsou hustě osídlené?

h) Pokuste se ve svých atlasech lokalizovat tyto jádrové oblasti - San-San, Chi-Pitt, Bos-Wash

 

6. V části ZAJÍMAVOSTI si přečtěte text o Kanadě a odpovězte na otázky:

a) Jaké je administrativní členění Kanady?

b) Kolik obyvatel žije v Kanadě? Jakými oficiálními jazyky lidé hovoří?

c) Která část Kanady není anglicky mluvícím regionem?

d) Do jaké skupiny států podle ekonomické úrovně Kanadu zařadíte?

e) Jaké je nerostné bohatství Kanady? Co těží?

f) Které regiony jsou zemědělsky nejvýznamnější?

g) Co Kanada vyváží?

alt

alt

 

Banff NP

 

 

 

 


 

Animace - připojení jednotlivých států k USA

alt

(en.wikipedia.org/wiki/United_States)

 

Jádrové oblasti v USA

alt alt alt

BosWash ChiPitt SanSan

Kanada

Kanada je federací deseti provincií a tří spolkových teritorií, parlamentní konstituční monarchií. Sama sebe definuje jako zemi dvoujazyčnou (ofic. jazyky jsou angličtina a francouzština) a multikulturní. Z průmyslového hlediska jde o technicky vyspělou zemi disponující rozsáhlými přírodními a nerostnými zdroji. Země má úzké politické a ekonomické vztahy s USA, s nimiž má dlouhou vojensky nestráženou hranici. Jediným dalším státem, u něhož lze smysluplně mluvit o hranici s Kanadou, je Dánsko, od jehož závislého území – Grónska oddělují kanadské arktické ostrovy jen úzké průlivy.
Kanada je konstituční monarchií, jejíž hlavou je Alžběta II., královna Velké Británie. Královniným zástupcem v Kanadě je generální guvernér. Kanada je též parlamentní zastupitelská demokracie s federálním uspořádáním a silnými demokratickými tradicemi.
V roce 2009 žilo v Kanadě asi 32,5 milionů obyvatel. Kanada je etnicky velice různorodá. Dle sčítání z roku 2001 zde existuje 34 etnických skupin, k nimž se hlásí minimálně 100 000 obyvatel. Řada obyvatel (zejména francouzsky mluvících) navíc o sobě mluví jako o Kanaďanech i jako o např. Francouzích a ve sčítání udávají obě tato etnická zařazení.
Největší etnické skupiny jsou Kanaďané (39,4 %), Angličané (20,2 %), Francouzi (15,8 %), Skotové (14,0 %), Irové (12,9 %), Němci (9,3 %), Italové (4,3 %), Číňané (3,7 %), Ukrajinci (3,6 %) a První národy (3,4 %).
Francouzsky mluvící populace je soustředěna zejména v Québecu a existují v ní silné separatistické tendence. Eskymáci jsou soustředěni zejména na severu, první národy a Métis ve středu země na jihu (prérijní provincie). Populace těchto tří původních etnik roste více než dvakrát rychleji než zbytek kanadské populace. V roce 2001 pak patřilo 13,4 % populace k tzv. viditelným menšinám.
Kanada je multikulturní země mnoha jazyků. Na federální úrovni se od roku 1969 profiluje jako dvojjazyčná, úřední řeči jsou angličtina (mateřský jazyk 59,7 % obyvatel) a francouzština (mateřský jazyk 23,2 % obyvatel). Jeden z těchto jazyků ovládá 98,5 % obyvatel (jen angličtinu 67,5 %, jen francouzštinu 13,3 % a oba jazyky 17,7 %). Znalost jednoho z jazyků je podmínka k udělení občanství žadatelům z jiných zemí. Angličtina je mateřskou řečí většiny obyvatel všech provincií s výjimkou Québecu a ve dvou ze tří teritorií: Yukonu a Severozápadních teritoriích. (Poznámka: Při pohledu do etnických statistik je třeba si uvědomit, že fakt, že se někdo hlásí k francouzské národnosti, ještě neznamená, že nutně má za mateřský jazyk francouzštinu, u dalších etnik - Irů a Skotů se takto nedá uvažovat už vůbec. Jako mateřskou řeč udává angličtinu i velká část potomků původních obyvatel.)
Francouzština má nejsilnější pozici v Québecu, kde je zároveň jediným oficiálním jazykem. Québec je také jedinou provincií Kanady, v níž nemá angličtina žádný oficiální status a v níž se většina obyvatel anglicky nedomluví
Kanada je jedním z nejbohatších států světa s vysokými příjmy na jednoho obyvatele. HDP na 1 obyvatele v roce 2009 dosahoval asi 39 000 dolarů. Životní úroveň v zemi je velmi vysoká. Jedná se o člena OECD a skupiny G8. Její ekonomika je tržní a ač více regulovaná než v sousedních Spojených státech, méně regulovaná než ve většině evropských států. Tradičně má nižší hrubý domácí produkt na obyvatele než její jižní soused (bohatství je však rozděleno rovnoměrněji), také však vyšší než velké rozvinuté západoevropské ekonomiky. V minulém desetiletí její ekonomika celkově rychle rostla a země si zachovala nízkou nezaměstnanost. V roce 2006 byla nezaměstnanost 6,3% což je nejlepší výsledek za posledních 30 let. Nejvyšších hodnot naopak dosahuje na Newfoundlandu a Labradoru a to okolo 14,5%.
V minulém století růst výroby, těžby a služeb přeměnil ekonomiku ze zemědělsky zaměřeného státu na především urbanizovaný průmyslový stát. Stejně jako v ostatních zemích rozvinutého světa v kanadské ekonomice dominuje sektor služeb, jež zaměstnává tři čtvrtiny Kanaďanů. Mezi rozvinutými zeměmi je však Kanada neobvyklá v míře důležitosti primárního sektoru v čele s těžbou dřeva a ropy.
Jedná se o jeden z nemnoha rozvinutých států světa, jež energii vyváží. Má velmi velké zásoby zemního plynu při východním pobřeží a velké zásoby ropy a plynu v Albertě a částečně i v Britské Kolumbii a v Saskatchewanu. Její ropné zásoby jsou tak druhé největší na světě, hned za Saudskou Arábií. V Québecu, Britské Kolumbii, Newfoundlandu, Labradoru, Ontariu a v Manitobě je k dispozici velmi levná energie z vodních elektráren.
Kanada je jedním z nejdůležitějších světových dodavatelů zemědělských produktů. Bývalé kanadské prérie jsou dnes jedněmi z nedůležitějších oblastí pěstování pšenice a ostatních obilovin. Také je největším světovým vývozcem zinku a uranu a předním světovým vývozcem zlata, niklu, aluminia a olova. Mnoho sídel v severní části země existuje jen díky těžařství, ať už minerálních surovin nebo dřeva. Má také značně velký výrobní sektor, především na jihu v Ontariu, kde je důležitý především automobilový průmysl, a dále pak na jihu Québecu, kde sídlí mnoho firem zabývajících se kosmonautikou a vesmírným průmyslem.
Kanada je ve vysoké míře závislá na mezinárodním obchodu, zvláště se Spojenými státy. Bilaterální dohoda mezi Kanadou a USA z roku 1989 (FTA) a především Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) z roku 1994 zahrnující i Mexiko spustila dramatický růst míry ekonomického propojení s USA. V roce 2001 země úspěšně překonala ekonomický pokles a udržuje si tak nejlepší celkový výkon ekonomiky mezi zeměmi G8. Od poloviny devadesátých let je státní rozpočet v trvalém přebytku, dochází tak k pokračujícímu snižování státního dluhu.
 
NAFTA
Je to dohoda o volném obchodu mezi státy Kanadou, USA a Mexikem ( North American Free Trade Agreement),
která vstoupila v platnost v roce 1994.
Cílem je omezit obchodní a celní bariéry a liberalizovat obchod. Sídlem jsou všechna tři hlavní města.
 
 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.