Atmosféra

Tisk Email

chemické složení atmosféry (dusík, kyslík, ozón, oxid uhličitý, vzácné plyny, pevné složky)

vertikální členění atmosféry (troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, exosféra) a charakteristika jednotlivých vrstev

počasí, podnebí

­základní meteorologické prvky

synoptická mapa (izobary, tlaková níže, tlaková výše - cyklona, anticyklona), předpověď počasí

klimadiagramy

všeobecná (planetární) cirkulace atmosféry

proudění vzduchu v tlakových útvarech

tropické cyklony, tornáda, monzuny, místní cirkulace (větry)

vzduchové hmoty

podnebné klimatické pásy

frontální rozhraní, typy front, vzhled frontálních ploch a vývoj počasí na teplé, studené a okluzní frontě

­klima Země, základní typy klimatických klasifikací

Bičík I.,Janský B. a kol : Příroda a lidé Země - učebnice zeměpisu pro střední školy,nakladatelství České geografické společnosti

 
Další zdroje informací :
Mgr. Karas P., RNDr. Hanák L. Maturitní otázky ze zeměpisu, Nakladatelství Tutor, 2006
Kašparovský Karel, : Zeměpis I ( v kostce), Fragment, 2002 Brno
Atlas světa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

 

Otázky a úkoly: Globální cirkulace vzduchu - Všeobecný oběh atmosféry

 
Práce s textem
Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky, které jsou za ním uvedené

Klimatologie studuje základní podmínky proudění vzduchu nad zemským povrchem, rozdíly tlaku vedou k proudění vzduchu - vítr proudí z oblastí vysokého tlaku vzduchu do oblastí nízkého tlaku vzduchu.

Podél rovníku se nachází pásmo tišin, které je asi 200 až 300 km široké. Vlivem intenzivního ohřívání se zde pouze tvoří výstupné vzdušné proudy, kolem poledne ve výšce se ochlazují a odpoledne většinou prší, tyto proudy podmiňují vznik stálého nízkého tlaku vzduchu.

Vzdušné proudy, tzv. antipasáty postupují od rovníkových tišin k oběma obratníkům, kde se ochlazují, klesají a vytvářejí subtropické pásy vysokého tlaku vzduchu. Chladný vzduch s minimem par vytváří jasné a suché počasí ( vznik pouští a pustin ).
Ze subtrop. tlak. výší proudí vzduch při zemském povrchu částečně na sever, částečně na jih. Stálé vzduchové proudy směřující k rovníku se nazývají pasáty, jsou ovlivněny Coriollisovou silou. Pasáty vanoucí z pevnin jsou suché, pasáty z oceánu jsou vlhké.
Vzduchové proudy na obou polokoulích se vlivem rotace Země usměrňují na západní větry, které proudí v uzavřeném kruhu kolem Země. Nejmohutnější jsou na jižní polokouli, kde jim nic nebrání, jsou nejbouřlivější ( „řvoucí čtyřicáté šířky“ ).

V okolí zemských pólů je zase studený vzduch, je těžký, proudí do tlak. níží na polárních kruzích.
Otázky:
 1. Prohlédněte si obrázek a vytvořte vlastní schéma globální cirkulace vzduchu
 2. image002.jpg
 
 1. Vyznačte pásy stálého nízkého tlaku vzduchu a pásy stálého vysokého tlaku vzduchu
 2. Ve kterém státě se můžeme setkat se řvoucím větrem ?
 3. Na kterém kontinentě se pasáty výraznou měrou zasloužily o vznik pouště ?
 4. Proč počasí České republiky je ovlivňováno zejména od západu?
 5. Prohlédněte si pohyblivou projekci, uveďte názvy jednotlivých buněk a napište, mezi kterými rovnoběžkami se nacházíhttp://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/vzduch/cirkulace/index.html
 

Otázky a úkoly : klimadiagram

 1. Co znázorňují klimadiagramy ?
 2. Jak jsou nanášeny údaje pro lokality na severní polokouli a pro jižní polokouli ?
 3. Proč jsou nanášeny rozdílně ?
 
4. Úkol : Poznamenejte si údaje z klimadiagramu :
· Průměrná roční teplota
· Roční úhrn srážek
· Rozdíly v množství mezi měsíci (křivka)
· Rozdíly teplot mezi měsíci (křivka)
· Z údajů odhadněte, kde se tato stanice nachází
 

Otázky a úkoly : Klimatické pásy:

 
1. Vytvořte správně tabulku pomocí textu pod tabulkou :
 
Tropický pás vlhký
( ekvatoriální)
 
 
 
 
Tropický pás střídavě vlhký (monzunový):
 
 
 
 
Tropický pás suchý
 
 
 
 
subtropický pás vlhký (východních pobřeží)
 
 
 
 
subtropický pás suchý (středomořského typu):
 
 
 
mírný pás
 
 
 
 
 
subpolární pás
 
 
 
 
 
arktický/antarktický pás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 1. rozkládá se zhruba mezi 30°- 40° zeměpisné šířky
 2. rozkládá se od rovníku k 10° s. a j. zem. šířky
 3. srážky přicházejí v létě - příznivé pro vegetaci
 4. léto je krátké(2-3 měsíce),ale poměrně teplé
 5. rozlišujeme 3 typy: vlhký – přímořský přechodný(středně vlhký kontinentální typ(suchý)
 6. pás zasahující od 40-60° zeměpisné šířky
 7. typické je střídání období sucha a období dešťů
 8. rozkládá se zhruba okolo obratníků
 9. bezoblačné, tedy suché a mrazivé počasí
 10. celý rok je pod vlivem oblasti nízkého tlaku vzduchu
 11. teploty během roku neklesají pod bod mrazu
 12. celý rok zde převládá oblast tlakové výše
 13. roční úhrn srážek se pohybuje okolo 1000-1500 mm
 14. rozkládá se na jih a na sever zhruba po 20°s. a j. zem. šířky
 15. roční úhrn srážek je pod 250 mm/rok
 16. zima je velmi studená
 17. rozkládá se zhruba mezi 30°- 40° zeměpisné šířky
 18. střídání čtyř ročních obdob
 19. průměrné teploty jednotlivých měsíců nevystupují nad 0°C
 20. velmi teplé léto téměř beze srážek a s teplotami okolo 30°C, nepříznivé pro vegetaci, v zimě jsou srážky
 21. amplituda teplot je zde nejvyšší na Zemi, dosahuje až 100°C
 22. letní období je vlhké a zimní suché
 23. vysoký úhrn srážek mezi 1000 až 3000 mm/rok, srážky jsou velmi vydatné a mají charakter bouřky
 24. trvalé oblasti tlakových výší


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení :
 
 

Tropický pás vlhký
( ekvatoriální)
rozkládá se od rovníku k 10° s. a j. zem. šířky
celý rok je pod vlivem oblasti nízkého tlaku vzduchu
vysoký úhrn srážek mezi 1000 až 3000 mm/rok, srážky jsou velmi vydatné a mají charakter bouřky
Tropický pás střídavě vlhký (monzunový):
rozkládá se na jih a na sever zhruba po 20°s. a j. zem. šířky
typické je střídání období sucha a období dešťů.
letní období je vlhké a zimní suché
Tropický pás suchý
rozkládá se zhruba okolo obratníků
trvalé oblasti tlakových výší
roční úhrn srážek je pod 250 mm/rok
subtropický pás vlhký (východních pobřeží)
rozkládá se zhruba mezi 30°- 40° zeměpisné šířky
srážky přicházejí v létě - příznivé pro vegetaci
teploty během roku neklesají pod bod mrazu
subtropický pás suchý (středomořského typu):
rozkládá se zhruba mezi 30°- 40° zeměpisné šířky
roční úhrn srážek se pohybuje okolo 1000-1500 mm
velmi teplé léto téměř beze srážek a teplotami okolo 30°C nepříznivé pro vegetaci, v zimě jsou srážky
mírný pás
pás zasahující od 40-60° zeměpisné šířky
střídání čtyř ročních obdob
rozlišujeme 3 typy: vlhký – přímořský přechodný(středně vlhký kontinentální typ(suchý)
subpolární pás
amplituda teplot je zde nejvyšší na Zemi, dosahuje až 100°C.
léto je krátké(2-3 měsíce), ale poměrně teplé
zima naopak velmi studená.
arktický/antarktický pás
celý rok zde převládá oblast tlakové výše
Bezoblačné, tedy suché a mrazivé počasí
průměrné teploty jednotlivých měsíců nevystupují nad 0°C

 

Otázky a úkoly: Meteorologická stanice

 1. K meteorologickým prvkům v tabulce přiřaďte přístroj, kterým se měří jeho hodnoty a přiřaďte obrázek (A-F) :
 
Přístroje : pyranometr, anemometr, větrná růžice, ombrometr, barometr, heliograf
 

Měří rychlost větru
 
 
Měří atmosférický tlak
 
 
Měří intenzitu slunečního záření
 
 
Měří délku slunečního svitu
 
 
Měří úhrn srážek
 
 
Určuje směr větru
 
 

 
Aimage007.jpg Bimage009.jpg Cimage011.jpg Dimage013.jpg
Eimage015.jpg Fimage017.jpg    
 
 
Zdroj obrázků :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Pyranometer_sr11_hukseflux.gif
http://www.veskole.cz/download/6be5336db2c119736cf48f475e051bfe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anemometer.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Sonnenscheinautograph_001.jpg/180px-Sonnenscheinautograph_001.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Standard_rain_Guage.JPG/180px-Standard_rain_Guage.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/Barograph.JPG/220px-Barograph.JPG

 

Otázky a úkoly : Předpověď počasí

 
1. Jak se nazývají jednotlivé čáry a prvky zobrazené na níže uvedené synoptické mapě ?
 
image005.jpg
 
2. Vyberte správnou odpověď :
 
Izobary jsou …………………………
Izohyety jsou ………………………..
 
A: čáry spojující místa se stejnými srážkovými úhrny
B : čáry spojující na mapě místa se stejným tlakem vzduchu přepočteným na hladinu moře
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení :
 1.  
teplá fronta, studená fronta, okluzní fronta, tlaková níže, tlaková výše
 
 1.  
Izobary B
Izohyety jsou A
 
 

Otázky a úkoly : Vertikální členění atmosféry

 
 1. Zjistěte procentuální zastoupení plynů v atmosféře do 100 km a přiřaďte k jednotlivým výsečím grafu :graph.JPG
 1. K jednotlivým sférám atmosféry přiřaďte správně text :
 
Troposféra : ……………….
Stratosféra : ……………….
Mezosféra : ……………….
Termosféra : ……………….
Exosféra : ……………….
 
A - sahá do výšky okolo 50-60 kilometrů
B - zde klesá teplota 0,65 stupně Celsia na 100 metrů
C - obsahuje 75 – 90% vzduchové atmosféry
D - sahá do 80 kilometrů
E - rozkládá se od 500 kilometrů až do výšek 1 000 až 1 2000
F - jsou v ní obsaženy prakticky všechny vodní páryG – vznikají tu tornáda a hurikány
H - sahá průměrně do výšky 11 km nad povrch Země
I - Teplota je stálá a pohybuje se okolo -45 až - 75 stupňů Celsia, ale na horní hranici dosahuje teplota průměrných hodnot 0-10 oC
J - Na hranici s předchozí sférou se nachází ionosféra, která umožňuje šíření radiových vln
K - Teplota se zde pohybuje okolo - 100 stupňů Celsia.
L – zachycuje ultrafialové záření
M - rozvíjejí se zde cyklony a anticyklony, probíhá zde většina meteorologických dějů
N - za horní hranici se považuje 20 000 až 70 000 kilometrů
O - tvoří se v ní oblaka a atmosférické srážky
 
 1. Vyjmenované prvky rozdělte na základní meteorologické prvky a klimatogeografické činitele:
 
srážky, vlastnosti zemského povrchu, člověk - antropogenní činitel, teplota vzduchu, zeměpisná šířka, sluneční záření, vzdálenost od oceánu a moří, oceánské proudy, směr a rychlost větru, nadmořská výška, výpar a vlhkost vzduchu, tlak vzduchu
 
 
 
 
 
 
Řešení :
 
1. dusík 78,08%
kyslík 20,95%
argon 0,93%
ostatní 0,1%
 
2.
Troposféra : B, C, F, H, M, O
Stratosféra : A, G, I, L
Mezosféra : D, K
Termosféra : E, J
Exosféra : N
 
3.
základní meteorologické prvky:
 
srážky, člověk - antropogenní činitel, teplota vzduchu, sluneční záření, směr a rychlost větru, výpar a vlhkost vzduchu, tlak vzduchu
 
klimatogeografičtí činitelé:
 
vlastnosti zemského povrchu, zeměpisná šířka, vzdálenost od oceánu a moří, oceánské proudy, nadmořská výška
 

 

 

 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.