Severní Evropa

Tisk Email

Skandinávský poloostrov

Atlantský oceán

Grónské moře

Norské moře

Barentsovo moře

Baltské moře

Severní moře

Botnický záliv

Finský záliv

Rižský záliv

Gdaňská zátoka

Skagerrak

Kattegat

Lofoty

Vesterály

Gotland

Fyn

Sjaelland

Öland

Alandy

Jutský poloostrov

Finská jezerní plošina

Vanernské jezero

Vatternské jezero

Skandinávské pohoří

fjordy

fjeldy

ledovce

Vatnajokul

Hekla

Askja

Golfský proud

Alandy

Fayerské ostrovy

 

Grónsko

Špicberky

Karélie

Laponci

Island

Norsko

Švédsko

Finsko

Dánsko

Reykjavík

Keflavík

Akureyri

Oslo

Trondheim

Bergen

Stavanger

Narvik

Stokholm

Goteborg

Malmö

Kiruna

Gellivare

Helsinky

Turku

Tampere

Lahti

Nokia

Kobenhaven

Odense

Alborg

ropa

zemní plyn

železná ruda

barevné kovy

vodní energie

geotermální energie

větrná energie

průmysl(dřevozpracující,hutní,strojírenský,elktronika,elektrotechnika,telekomunikační technika)

zemědělství

terciér

životní prostředí

wikipedia.Severní_Evropa

V.Baar. : Regionální aspekty svěového hospodářství,nakladatelství České geografické společnosti,s.r.o.

Praha 2003

K. Kašparovský.:Zeměpis v kostce II.pro střední školy,Fragment,s.r.o.,Praha 2008

norsko.net/obrazky

 

norsko.evropou

 finsko.orbionpriroda

naturfoto.cz/svedsko-fotografie

 dansko.orbion

fotoainfoisland

 

 

1. Pokuste se vymezit region severní Evropy.

Prostudujte na wikipedii(viz.nastudujte si) a odpovězte na otázky.

a) Které státy se zde nacházejí?

b) Jakými jazyky se zde hovoří?

c) Jaké národy zde žijí a kteří obyvatelé jsou považováni za původní?

d) Jaké státní útvary a dohody zde vznikaly a které státy byly v minulosti dominantí a které byly závislé

na jiných?

e) Najděte v atlase : oceány,moře,ostrovy, poloosrovy,zálivy, průlivy,pohoří,jezera, řeky nacházející se

v této oblasti.

f) Charakteriujte klimatické podmínky.

2. Doplňte údaje pro tyto otrovy(souostoví): Špicberky,Faerské otrovy,Alandy,Grónsko

a) stát a druh závislosti

b) zeměpisná poloha

c) moře(oceán)

d) klima

e) fauna

f) ekonomika

3. Prostudujte údaje v tabulce a odpovězte na otázky :

stát počet obyvatel v mil. jazyk stát.zřízení .HDP na 1obyvatele měna stř.délka života urbanizace
Dánsko 5,4

dánština

 

konst.monarchie 34 600 dán.koruna M-74, Ž-79,5 85 %
Švédsko 9,3

švédština

 

konst.monarhie 29 800 švéd.koruna M-77, Ž-82,5 83 %
Finsko 5,3

finština

švédština

republika 30 900 euro M-74, Ž-81,3 70 %
Norsko 4,8

norština

 

konst.monarchie 42 300 nor.koruna M-76, Ž-82 75 %
Island 0,32

isladština

 

republika 35 600 island.koruna M-78, Ž-82,2 92 %

(údaje v tabulce z wikipedie a z zeměpis.com)

 

a) Zhodnoťte lidnatost jednotlivých zemí,který stát je nejvíce a nejméně zalidněný, zjistěte jaké je rozmístění

obyvatel v rámci těchto zemí.

b) Zjistěte,např.pomocí internetu,k jakém jazykovým rodinám a větvím patří jazyky uvedených států.

c) Zjistěte,kteří panovníci stojí nyní v čele zemí severní Evropy.

d) Porovnejte HDP na 1 obyvatele v jednotlivých zemích,srovnejte s ostatními státy Evropy a světa a pokuste

zhodnotit jejich životní úroveň.

e) Které státy přijaly euro a které ne.

f) Porovnejte střední délku života v těcto zemích, kde se nejvyššího věku dožívají ženy a kde muži,pokuste se porovnat s délkou života v jiný částech světa.(Např.podle kontinentů).

g) Zhodnoťte stupeň urbanizace v daných státech, pokuste se tuto situaci vysvětlit.

h) Najděte na internetu nebo v jiných zdrojích jaké náboženství vyznává největší počet věřících,která nábo-

ženství mají méně stoupenců a jaký podíl tvoří nevěřící.

 

4. Spojte následující pojmy v obou sloupcích.

1 - Kiruna A - Sveaborg,námoř. pevnost,tzv.Gibraltar severu

2 - Helsinky B - rodiště Hanse Christiana Andrsena

3 - Stockholm C - železná ruda

4 - Lillehammer D - zimní olympijské hry 1994

5 - Odense E - 2. největších přístav Norska

6 - Narvik F - 1/5 obyvatel tvoří muslimové

7 - Kodaň H - výbor pro udílení Nobelovy ceny míru

8 - Malmö I - socha malé mořské víly

9. Oslo J - nejstarší univrzita v severní Evropě

10. Uppsala K - hl.město,rozkládá se na 20 ostrůvcích a poloostr. mezi jezerem

Mlanern a Baltským mořem

 

5.Historie Finska.Přečtěte si následující text a odpovězte na otázky.(zdroj-wikipedie,Všechno o Zemi .

 

Švédská a ruská nadvláda

Téměř sedmisetletá příslušnost Finska k švédskému království je tradičně spojována s rokem 1154 a údajným příchodem křesťanství spolu se švédským králem Erikem. Podle archeologických záznamů ale bylo mezi finskými pohany mnoho křesťanů již předtím.Švédština se stala dominantním jazykem administrativy a výuky. Finština zůstala jazykem obyčejných lidí, tiskla se v ní náboženská literatura.

V letech 1808 - 1809 Finsko dobyly armády ruského cara Alexandra I.. Ruský car, vědom si vazeb na Švédsko a odlišnou kulturu, ustanovil Finsko velkoknížectvím v personální unii s carským Ruskem. Aby ruština nahradila švédštinu a také aby se zpřetrhaly citové vazby se Švédskem, carský dvůr a finská vláda začaly prosazovat finštinu. Přidalo se také silné obrozenecké hnutí, které se zasloužilo o zrovnoprávnění finštiny se švédštinou v roce 1892.Více než 100 let ruské nadvlády bylo spojeno s rozšířením

pravoslaví a skončilo po říjnové revoluci v Rusku. 6.prosince 1917 vyhlásilo Finsko samostatnost.

Nezávislost.

Samostatnost Finska byla uznána během měsíce.Rusko - finské vztahy zkomplikovaly občanské vály na obou stranách.Hranice mezi Ruskem a Finskem byly poprvé stvrzeny Tartskou dohodou v roce 1920.

V listopadu 1939 obsadil Finsko Sovětký svaz.Ačkoli Finové invazi odvrátili,museli se vzdát více než 1/10 svého

území(např.velké části Karélie, ztratili přístup k Barentsovu moři.Po obsazení Ruska Hitlerem snažilo se Finsko spoluprací s Německem znovu získat ztracená území. V roce 1944 bylo donucen podepsat potupné příměří,

zahrnovalo i přesídlení 400 000 obyvatel a rozsáhlé válečné reparace vůči Rusku. Dohody s Ruskem z roku

1948 a 1949 obsahovaly další závazky vůči Sovětskému svazu a také další územní ústupky. Finsko se ocitlo v šedé zóně mezi západem a východem.Bylo na Rusku závislé energeticky a Sovětský svaz zasahoval i do finské vnitřní politiky.Nový směr mohlo Finsko teprve nabrat po rozpadu Sovětského svazu,kdy se postupně orientuje na západ a v roce 1995 vstupuje do EU.

Otázky :

1. Od kdy a jak dlouho trvala nadvláda Švédska , co přinesla ?

2. Kdy se Finsko dostává pod nadvládu, k jakým změnám došlo v tomto období?

3. Kdy a po jakých událostech vyhlasilo Finsko samostatnost?

4. Co pro Finsko znamenala 2. světová válka ?

5. Zhodnoťte poválečnou situaci ve Finsku v souvislosti se vztahem k Sovětskému svazu.

6. Jaký dopad na Finsko měl rozpad SSSR?

7. Zjistěte, jak pokračoval vývoj ve Finsku po jeho vstupu do EU a kdy k tomu došlo ?

 

6. Na obrázcích vidíte zajímavé přírodní objekty. Určete, ve které zemi severní Evropy se nacházejí, a zjistěte

o nich základní informace. Nejdříve dosaďte správě názvy k jednotlivým obrázkům:

Hekla, Golfský proud, fjordy- Hardanfjorden, Gotland, nár.park Skaftafell, Briksdalsbreen - ledovec, gejzír

Strokkur, sopka Grimsvötn pod ledovcem Vatnajökul, jezerní plošina, Galdhopiggen.

800px-Galdhopiggen_2004.jpg 800px-SvartifossSummer.jpg
Briksdalsbreen.jpg 800px-Golfstream.jpg
Hekla_hraun.jpg 800px-Norway-_Fjord_on_a_rainy_day.jpg
800px-Iceland_Grimsvoetn_1972-B.jpg 400px-Strokkur.jpg
240px-Gotland_Landsat2000.jpg finsko.jpg

( obrázky použity z wikipedie)

 

7. Přiřaďte stát k těmto pojmům a vysvětlete, co znamenají :

 

Jutský poloostrov,Sognefjord,Hekla,Lofoty,Gotland,Fyn,Vättern, Inari, Vatnajökul, Mývatn,Svalbard,

Sjaelland, Galdhopinggen, Vesterály,Askja, Velký Belt, Vanern,poloostr, Varanger, Jan Mayen, Lolland.

 

8. Zjistěte, ze které země pocházejí tyto osobnosti a co je proslavilo.

 

Hans Christian Andersen, Kimi Räikkonen, Mika Waltari, Thor Hayerdal, Tycho de Brahe, V.Bering,

Alfréd Nobel, Henrik Ibsen, Peter Forsberg, Roald Amundsen.

 

9. Vysvětlete jevy, které vidíte na obrázcích .

 

800px-Midnight_sun.jpg 800px-Polarlicht_2.jpg

 

10. Přiřaďte stát k těmto městům.

Alborg, Akureyri, Gällivare, Tampere, Malmö, Stavanger, Keflavík, Lahti, Narvik, Kiruna,Göteborg,

Odense, Turku, Lillehammr, Husavík, Jönkoping, Espoo, Vejle, Vaasa, Norrköping, Trondheim.

 


 

1. Nejznámějším starogermánským kmenem obývajícím severní Evropu byli Vikingové, kteří při svých výpra-

vách objevili Grónsko a jako první Evropané pronikli na pobřeží Severní Ameriky na přelomu 10. a 11. sto-

letí.

2. Island je přímou součástí Středoatlantského hřetu, který se táhne celým Atlantikem mezi oběma kontineny.

Ostrov vděčí za svou existenci riftu, jenž probíhá zhruba v ose tohoto hřbetu.Jedná se vlastně o obrovskou

příkopovou propadlinu ,o jakýsi šev v zemské kůře s četnými zlomy a puklinami, po nichž vystupuje žhavé

magma vzhůru k povrchu, kde tuhne.Tak se rodí nová emská kůra, přičemž obrovské litosferické desky,

a kterých spočívají oba kontinenty, jsou odsouvány od riftové zóny do stran.Rftové údolí na Islandu je

5 - 15 km široké, vede od Reykjavíku severovýchodním směrem až do poloviny ostrova, odkud potom smě-

řuje přímo k severu. Rychlost pohybu litosferických desek dosahuje v průměru dva centimetry za rok ,

i když místy může být i značně větší.V takových případech jsou doprovodným jevem častá zemětřesení

a sopečná činnost, které však vzhledem k řídkému osídlení nepáchají větší škody. Na Islandě je přes 200

sopek ,z toho 30 činných,k výbuchu dochází v průměru 1 jekrát za 5 let.

3. Vlivem vysokého tepelného toku v zemské kůře a častým srážkámje na Islandu velmi silná geotermální

aktivita.Srážková voda se v hloubce zahřívá a pod tlakem stoupá k povrchu v podobě páry.Geotemální

energie představuje hlavní zdroj vytápění a výroby elektřiny.

4. Ledovec Vatnajökull je největším ledovcem Evropy a zároveň největším ledovcem v mimopolárním světě,

má rozlohu 8400 km.Jeho mocnost je od 420m , místy přesahuje 1000m.Teplo z vulkánů vytváří pd ledov-

cem velká jezera a řeky, které daly ledovci název Vatna - vodní ledovec.Jedenkrát za deset let vybuchne

jeden z vulkánů pod ledovcem a uvolní ničivé proudy vody,ledu, balvanů a dalších materiálů,které se

hrno krajinou až 100km v hodině a berou sebou vše co jím stojí v cestě.

5. Islanďané každého cizince zavedou nejprve ke skále složené ze 23 vrstev lávových proudů, která se tyčí

nad malou loučkou.Právě zde byl v roce 930 založen Althing - první parlament na světě.

6. Norové mají silný smysl pro národní identitu, kterou nenarušuje ani skutečnost, že mají dva jazaky.V polo-

vině 19.století byl vytvořen nový literární jazyk nynorsk, který měl nahradit úřední bokmal, který se užíval

od dob dánské nadvlády.Dnes přes 80% obyvatel užívá bokmal, který používá i tisk a televizní stanice.

Nynorsk se užívá hlavně v literatuře.Norové oběma jazykům rozumějí.Třetím jazykem je laponština,kterou

hovoří 25 000 Laponců na severu země.

7. Ve Finsku jsou dva úřední jazyky - finština( 92% obyvatel) a švédština(,5 % obyvatel).Dalšími menšinovými

jazyky jsou ruština, estonština a laponština, která stejně jako finština a estonština patří do skupiny

ugrofinských jazyků.

8. Finsko je 7. největší země světa ,1/3 země leží za polárním kruhem.K Finsku patří 98 050 ostrovů.Je známé

také jako země tisíce jezer - odtud pochází také název Suomi.Ve skutečnosti je jezer 187 888.Lesy pokrýva jí 2/3 plochy země.

9. Most přes Velký Belt, spojující ostrovy Sjeatland a Fyn, uvedený do provozu roku 1998 - je druhým největším visutým mostem na světě.

10. Velkou část švédského území silně modelovaly ledovce,ve svazích hor vyhloubily široká údolí a pokryly

území morénami, jež tvoří typické valy a kopečky.Také skandinávská jezera,zabírající plochu 8,5 %, jsou

ledovcového původu.V horách se nachází malé karové a údolní ledovce, kterých je přes 200 a nacházejí

se v okolí nejvyšší hory Švédska Kebnekaise . Nesmírná hmotnost pevninského ledovce,který ustoupil

teprve před 12 000 lety, zatížila území a stlačila je částečně pod mořskou hladinu.V současnosti se země

znovu zvedá. Na severu Botnického zálivu se břehy zvedají o 1m za století, na jihu u Götteborgu o 20 cm

za století.Ostrůvky v moři se postupně zvětšují, až se nakonec připojí k pevnině.

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.