Bezlebeční

Tisk Email


chorda dorsalis

mikrofágové

příústní tykadla (cirry)

svalnatá plachetka (velum)

hltan se žaberními štěrbinami

ožaberní prostor (peribranchiální)

peribranchiální porus

řitní otvor

ocasní ploutvička

myomery

myosepta

nervová trubice

dýchání celým povrchem

uzavřená cévní soustava

gonochoristé

neurula

obrvená larva

kopinatec plžovitý

 


Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Kopinatci (syn. Bezlebeční)

Prezentace bezlebeční

Prezentace strunatci

 

Další zdroje informací:

 

Campbell,Neil A. Reece,Jane B. : Biologie. Brno: Computer Press, a.s., 2006

 

 

 


1. Pojmenujte očíslované části těla kopinatce :

 

alt
Obr. kopinatec (zdroj: www.wikipedia.org)

 

 

2. Vyber vhodné slovo:
Bezlebeční patří mezi strunatce / obratlovce. Jediná třída, která patří mezi bezlebečné, jsou kopinatci. Společnými znaky strunatců jsou spolu se strunou: trubicovitá / žebříčkovitá nervová soustava, srdce na břišní / hřbetní straně těla, uzavřená / otevřená cévní soustava a ocas, ve kterém je / není trávicí soustava.
 
3. Urči způsob života kopinatce:
 
a) tělo je zahrabáno v písčitém dně
b) tvoří kolonie přisedlých organismů na dně moře
c) vznáší se volně ve vodě
 
4. Rozhodni, který údaj platí:
 
Délka těla dospělého kopinatce je
a) 1 až 2 cm
b) mezi 5 a 10 cm
c) necelý 1 metr
d) obvykle přes 3 metry
 
5. Rozhodni, který pojem je správný:
Kopinatci se vyskytují zejména v hlubokých / mělkých vodách teplých / chladných moří.
 
6. Vyber správná tvrzení o kopinatci: (více správných odpovědí)
 
a) Strunu má zachovánu po celý život.
b) Nemá mozek.
c) Tělo má černohnědou barvu.
d) Místo srdce má pulzující cévu.
 
7. Druhové jméno kopinatce je:
a) hlenovitý
b) plžovitý
c) plážovitý
d) mlžovitý
e) pobřežní

 

8. Vztah mezi pláštěnci, bezlebečnými a obratlovci:


Přečtěte si text a odpovězte na následující otázky


Podle molekulární analýzy jsou nejbližšími příbuznými obratlovců bezlebeční a po nich pláštěnci. Podle jedné hypotézy se evoluce obratlovců z bezobratlých udála ve dvou krocích: 1) z živočicha připomínajícího larvu dnešních pláštěnců se vyvinuli bezlebeční, 2) z bezlebečných se vyvinuli obratlovci. Prvnímu kroku mohla předcházet pedogeneze (předčasný vývoj sexuální zralosti u larev). Kopinatec se více podobá larvě pláštěnců než dospělci. Změny v genech, které řídí vývoj, mohou zapříčinit např. zrání gonád (pohlavních žláz). Přávě taková změna se mohla udát u předchůdců bezlebečných a obratlovců. U plovoucích larev mohlo dojít k uzrání gonád před přisednutím a začátkem přeměny v dospělce. Pokud by tyto larvy byly úspěšné, mohla by díky přírodnímu výběru převládnout pedogeneze nad přeměnou v dospělce. Nemáme žádné fosilní (fosílie = zkamenělina) doklady, které by tuto hypotézu mohly potvrdit či vyvrátit, je založena pouze na srovnávání současně žijících forem. Existují však fosilní důkazy o přechodu bezlebečných k obratlovcům. Pocházejí z roku 1999 z Číny. Nálezy 530 milionů let staré zmenšily rozdíly mezi bezlebečnými a obratlovci, protože přinesly řadu "chybějících článků". Obratlovci se od bezlebečných liší mnohem vyvinutějším mozkem (vznikl rozšířením nervové trubice v přední části těla), mozkovou schránkou nebo lebkou. Jedna z fosílií (tzv. Haikouella) měla sice vyvinutý mozek, ale postrádala mozkovou schránku. Na rozdíl od kopinatce měla oči a zoubky v hltanu. Tvarem těla se však kopinatci podobala. Okolo ústního otvoru měla 10 chapadélek a pravděpodobně se živila filtrací. Měla některé charakteristiky obratlovců (mozek), jiné však postrádala (mozková schránka). Další čínská zkamenělina (Haikouichtys) měla pravděpodobně i lebku a mohla by být nejstarší zkamenělinou se všemi znaky obratlovců. Objev těchto zkamenělin posunul vznik obratlovců do dřívější doby, do období kambrické exploze. U obratlovců se zachovaly jednak primitivní znaky strunatců (charakteristické znaky strunatců jsou - chorda, nervová trubice na hřbetní straně těla, žaberní štěrbiny, ocas za análním otvorem), ale vznikly i pokročilé znaky. Mnohé ze znaků charakterizujících obratlovce souvisí s jejich větší velikostí a aktivitou.

 

(Podle: Campbell,Neil A. Reece,Jane B..: Biologie. Brno: Computer Press, a.s., 2006, upraveno)

 

a) Rozhodněte, zda platí:

 

Molekulární analýza svědčí o příbuznosti bezlebečných a obratlovců. ano/ne
Kopinatci jsou podobní larvám pláštěnců.
ano/ne
O příbuznosti bezlebečných a obratlovců svědčí mozek uložený ve schránce.
ano/ne
Kopinatci mají vyvinuty oči, ale nemají mozkovou schránku.
ano/ne
Larvy kopinatců mají vyvinuty gonády, které jim umožňují pohlavní rozmnožování v larválním stádiu.
ano/ne

 

b) Vyjádřete vlastními slovy, jaký je vztah mezi pláštěnci, bezlebečnými a obratlovci.


c) Vyberte, které znaky jsou typické pro bezlebečné, které pro obratlovce a které jsou společné.


d) Vyhledejte, co znamená pojem KAMBRICKÁ EXPLOZE.


e) Existují fosilní doklady, které dokazují vznik kopinatců z larev pláštěnců? Pokud ano, jaké? Je možné doložit pomocí fosílií přechod bezlebečných k obratlovcům? Pokud ano, jak?

 

 

 

 

 

 


Najdi 5 rozdílů:

 

alt alt

Obr. kopinatec zahrabaný v písčitém dně

 

Věděli jste, že:

 

Kopinatci jsou drobní živočichové, kteří měří pouze několik centimetrů. Žijí na mořském dně v písku blízko pobřeží. Nejsou příliš rozšíření, ale na místech, kde se vyskytují, žijí ve velkých hustotách (přes 5000/m2 ). Takovým místem je např. Tampa Bay na Floridě.

alt
Obr. kopinatec plžovitý (zdroj www.wikipedia.org)

 

 

 

 


 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.