Moravskoslezský kraj

Tisk Email

ostravská aglomerace

doly

černé uhlí

těžký průmysl

hutnictví

chemický průmysl

těžké strojírenství

znečištěné životní prostředí

haldy

poddolování

nejlidnatější kraj

vysoká hustota osídlení

technické památky

vysoká nezaměstnanost

polská a slovenská národnostní menšina

Slezsko

Morava

Jeseníky

Beskydy

flyš

slezský mramor

Odra

Vencálek J. a kol.: Severní Morava a české Slezsko, Vydavatelství Olza, Český Těšín, 1995

 

další zdroje informací:

Toušek V. a kol.: Česká republika - portréty krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha, 2005

Moravskoslezský kraj, mapa kraje, M=1:200 000,P.F. art, s.r.o., Brno, 2007

Česká republika, atlas, Kartografie, Praha, 2006

David P., Soukup V.: Velká cestovní kniha - Česká republika, nakladatelství Soukup a David,s.r.o., Praha 2002/2003

www.kr-moravskoslezsky.cz

www.atlasceska.cz/moravskoslezsky-kraj

cs.wikipedia.org/Moravskoslezský_kraj

 

1. Prohlédněte si mapku a přečtěte si informace o geomorfologickém členění Moravskoslezského kraje a jeho geologickém
vývoji. Poté doplňte chybějící informace do vět.
GEOMORFOLOGICKÉ ČLENĚNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
alt
 
PROVINCIE ČESKÁ VYSOČINA Hrubý Jeseníkmá 3 části – Keprnická, Medvědská, Pradědská hornatina. Patří mezi kerná pohoří. V Hrubém Jeseníku převládají ploché a rozlehlé vrcholy, typické pro hornatiny České vysočiny. Masiv byl vyzvedáván ve třetihorách v období alpinského vrásnění – zvyšující se spád způsobil zesílenou erozi a hlubší pronikání řek do horských masivů. Zde se nacházejí tři zdrojnice řeky Opavy – nejznámější je Bílá Opava s vodopády. Pradědská hornatina byla v době ledové pokryta ledovcem – kar se nacházel v pramenné oblasti Moravice. V té době docházelo k rozsáhlému mrazovému zvětrávání, najdeme zde mrazové sruby (např. Petrovy kameny) i balvanová moře. V celém pohoří převládají přeměněné horniny (ruly, svory), najdeme tu i odolnější křemence a krystalické vápence. Praděd je nejvyšší horou kraje (1491m n.m.).
Nízký Jeseníkje tvořen z velké části mořskými usazeninami složenými ze střídajících se břidlic a pískovců (břidlice se těží v okolí Vítkova). Na Bruntálsku se nacházejí vyhaslé sopky, které byly v činnosti ještě na počátku čtvrtohor. Patří mezi ně Malý a Velký Roudný, Venušina sopka, Uhlířský vrch. Většina sopek patří mezi sopky smíšené, tzv.stratovulkány, kdy docházelo ke střídavé výlevné a explozivní činnosti.Za dozvuky vulkanické činnosti jsou pokládány suché výrony oxidu uhličitého a kyselek – v okolí Bruntálu a Karlovy Studánky . V Oderských vrších pramení Odra. Nejvyšším bodem je Slunečná (800 m n.m.).
Zlatohorská hornatina – pokračuje na západ do Olomouckého kraje směrem k Jeseníku. Nacházejí se zde také krystalické vápence – těží se tzv.slezský mramor. Součástí je i Rejvízská hornatina, jejíž podklad je tvořen nepropustnými křemenci a fylitem. V kombinaci s tvarem reliéfu a dostatkem srážek zde dochází k hromadění vody a k vytváření rašeliništˇ.Známý je Rejvíz s Velkým mechovým jezírkem. Na hranici s Olomouckým krajem poblíž Zlatých Hor najdeme důkazy o podmořské sopečné činnosti, díky níž se zde vytvořila rudná ložiska obsahující barevné kovy i zlato. Obsah kovů je nízký, takže těžba již byla pozastavena. PROVINCIE ZÁPADNÍ KARPATY
Moravskoslezské Beskydyjsou tvořeny převážně tzv.flyšem (vrstvy pískovců, slepenců a břidlic). Na území MS Beskyd se nacházejí četné pseudokrasové jeskyně. Nevznikly ve vápenci, způsob jejich vzniku je odlišný od jeskyní v krasových oblastech. Působením vnějších činitelů vznikly skalní bloky a mezi nimi trhliny. Ve vlhkém prostředí docházelo k posunu skalních bloků (ty se pohybovaly po jemných jílovitých vrstvách z materiálu, který byl splavován podél trhlin směrem dolů), a tím se také zvětšovaly pukliny a trhliny v podzemních prostorách. Dnes najdeme jeskyně v blízkosti Radhoště (Cyrilka), v masivu Lysé hory (Ondrášovy jeskyně) nebo v masivu Kněhyně či Smrku. Nejvyšší horou je Lysá hora (1323 m n.m.).
Jablunkovská brázda – táhne se od Bukovce k Třinci. Ve čtvrtohorách do tohoto území pronikl pevninský ledovec, který po sobě zanechal usazeniny a bludné balvany. V té době docházelo k intenzivnímu mrazovému zvětrávání, rozrušená hornina se dostávala postupně z okolních hor do údolí, kde vytvářela mohutné kužele.
Slezské Beskydyna našem území nepříliš rozsáhlé pohoří, pokračuje na území Polska. Jeho dnešní podoba byla dotvářena ve čtvrtohorách, kdy působením mrazového zvětrávání vznikly mrazové sruby (na Stožku) a balvanová moře. Nejvyšší horou je Čantoryja (995 m n.m.).
Jablunkovské mezihořísoučástí Slovenských Beskyd. Skalní výchozy třetihorních pískovců a balvanová moře jsou pozůstatky mrazového zvětrávání ve starších čtvrtohorách. Nejvyšší horou je Gírová (840 m n.m.).
Podbeskydská pahorkatinajejími částmi jsou Těšínská a Příborská pahorkatina, Štramberská vrchovina, Třinecká a Frenštátská brázda. Blízko Českého Těšína najdeme malá ložiska zemního plynu z prvohor. Nacházejí se zde i chudé železité rudy (pelosiderity), které umožnily rozvoj hutí v této oblasti. Těžily se již od 16.století, nejvíce v polovině 19.století – od Českého Těšína po Nový Jičín. Nedaleko Štramberka se setkáme i s vápenci, které vznikly ve druhohorách převážně činností korálů, kteří vytvářeli rozsáhlé útesy při pobřeží moře. Později ve třetihorách a čtvrtohorách vápence zkrasověly – vznikly i jeskyně (Šipka). Dnes se vápenec těží – vrch Kotouč.
Ostravská pánevv prvohorách vznik černého uhlí. Vrstvy černého uhlí nejsou příliš silné, protože často se měnily podmínky – docházelo ke střídání období, kdy území pokleslo a následně bylo vyzdviženo. Proto jsou v pánvi desítky uhlonosných souvrství. Ve čtvrtohorách sem pronikl pevninský ledovec – zůstaly po něm morénové usazeniny a bludné balvany.
Moravská brána – odděluje od sebe Podbeskydskou pahorkatinu a Nízký Jeseník. Ve starších čtvrtohorách do ní pronikl pevninský ledovec. Ledovcové usazeniny vyplnily značnou část jejího severního území – Oderskou bránu. Do ní se poté zahloubila řeka Odra a vytvořila širokou luční nivu.
PROVINCIE STŘEDOEVROPSKÁ NÍŽINA
Na naše území zasahuje pouze její jižní výběžek – Opavská pahorkatina ( jejími částmi jsou Poopavská nížina, Hlučínská pahorkatina a Osoblažská nížina). Rozsáhlé pozůstatky po ledovcové činnosti najdeme v okolí Hlučína. Na ledovcových usazeninách se nacházejí mladší říční a větrné usazeniny (spraš). K nápadným znakům Hlučínské pahorkatiny patří souvislý pás morénových usazenin vzniklých působením ledovce. Tyto usazeniny se využívají – v Závadě se těží písek, v Hlučíně se těžil štěrk.Najdeme zde i velké bloky skandinávské žuly (bludné balvany). Obě nížiny – Poopavská i Osoblažská jsou velmi úrodné.
(text byl upraven na základě zdroje - Vencálek J. a kol.: Severní Morava a české Slezsko, Vydavatelství Olza, Český Těšín, 1995)

 

a) K Západním Karpatům řadíme tyto geomorfologické celky:................................................................................................

b) K České vysočině patří následující geomorfologické celky: ...............................................................................................

c) Pelosiderity jsou.................................... ....., používaly se k výrobě.........................................v ...........................průmyslu.

d) Pseudokrasové jeskyně vznikly v .......................................................................................................................................... .

e) Pevninský ledovec se na území MSK dostal do...............................,...........................................,....................................... .

f) Mezi třetihorní sopky patří.........................,..........................a.............................. . Nacházejí se v......................................... .

g) Stopy po horském ledovci najdeme v pohoří ...................................................................................................................... .

h) Rašeliniště vznikla v .......................................................hornatině, nejznámější je ........................................................... .

i) .....................................................jsou tvořeny flyšem, což je..................................................................................................... .

j) Dokladem podmořské sopečné činnosti jsou ložiska rud, které se nacházejí budˇ v....................................................

pahorkatině nebo v blízkosti města.............................................na hranici s Olomouckým krajem.

k) Tvary vzniklé mrazovým zvětráváním najdeme např. v....................................nebo v..................................................... .

l) Na území MSK jsou ložiska.............................................................., které je prvohorního stáří; břidlice,která se těží v

Nízkém Jeseníku v okolí města...............................; zemního plynu, který se nachází v ...........................................

pahorkatině; štěrků a písků, jejichž naleziště jsou v oblasti......................................................................................... .

 

2. Za pomoci textu ve cvičení 1 okomentujte krajinu, která je na obrázku - kde se nachází, jak vznikla, jaké horniny ji

tvoří, čím byla modelována, jak vznikla apod.

 

alt alt alt
pohled na Jabl.brázdu a Moravskosl.Beskydy Gírová - pohled směrem na Slovensko Hrubý Jeseník - pohled z Dlouhých strání na Praděd

 

alt alt alt
Lysá hora Rejvíz, Velké mechové jezírko Nízký Jeseník (cs.wikipedia.org/wiki/Nízký_Jeseník)

 

alt alt alt
Velký a Malý Roudný (cs.wikipedia.org/wiki/....) Petrovy kameny (cs.wikipedia.org/wiki/.... ) Ostravská pánev (cs.wikipedia.org/wiki/...)

 

alt alt alt
Moravskoslezské Beskydy - údolí Lomné pohled z Javorového na Třineckou brázdu Příborská pahorkatina (cs.wikipedia.org/wiki/...)

 

alt alt alt
Frenštátská brázda (cs.wikipedia.org/wiki/...) Štramberská vrchovina Osoblažská nížina

 

 

3. Prostudujte si mapku vodstva Moravskoslezského kraje. K odpovědím na následující otázky použijte mapy

kraje, případně mapy České republiky.

alt

 

a) K jakým úmořím patří území Moravskoslezského kraje?

b) K uvedeným vodním nádržím přiřadˇte čísla, pod kterými jsou označeny v mapce. Jedná se o tyto nádrže:

Slezská Harta, Kružberk, Těrlicko, Morávka, Žermanice, Šance, Olešná

c) U kterých z těchto nádrží je hlavním účelem zásobovat pitnou vodou průmyslové a nejlidnatější oblasti kraje?

d) Které z nádrží se využívají k rekreaci?

 

alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt
vodní nádrž Olešná vodní nádrž Šance Slezská Harta (záp.hráz)

 

 4. Najděte v textu odpovědi na následující otázky:

a) Ve kterých lokalitách se našly důkazy o nejstarším osídlení Moravskoslezského kraje?

b) S jakou oblastí je spojená tzv.valašská kolonizace? Co o ní víte?

c) Proč začalo hlavní osidlování našeho kraje později než jinde na území dnešní ČR? Kdy to bylo?

d) Jak a proč se změnilo národnostní složení Moravskoslezského kraje po 2.světové válce?

e) Kde v našem kraji žije početná polská menšina? Proč v tomto regionu?

f) Jak se po 2.světové válce řešil nedostatek pracovních sil v ostravské aglomeraci?

g) Které části kraje jsou hustě či řídce osídlené? Zdůvodněte.

h) Proč má Moravskoslezský kraj vysokou míru nezaměstnanosti?

i) Která sídla Moravskoslezského kraje mají více než 50 000 obyvatel?

 

OBYVATELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Historie osidlování
Moravskoslezský kraj kraj byl osidlován poměrně pozdě v porovnání například s jižní Moravou nebo středními Čechami. Hlavní proud osidlování začal ve 12.století, kdy do našeho regionu přicházelo také německy mluvící obyvatelstvo. Horské oblasti byly osídleny později.
Přesto na území kraje najdeme místa, která připomínají naše předky, kteří zde žili před desítkami tisíci lety. Nejstarší nálezy se vztahují k jeskyni Šipka nedaleko Štramberka, kde žili lidé před 40 000 lety. Další archeologické naleziště se nachází na vrchu Landek na území Ostravy.
V 16. a 17.století probíhala v beskydské oblasti tzv.valašská / pasekářská kolonizace. Po oblouku Karpat se na naše území dostali obyvatelé z území dnešního Rumunska z oblasti Jižních Karpat. Tito lidé se usadili na horách, protože níže položené oblasti již byly osídleny. Živili se převážně chovem ovcí, kvůli kterým byl vypalován a kácen les, a pěstovali málo náročné plodiny – žito, brambory, len. Postupně s rozvojem průmyslu nacházeli i obyvatelé hor práci v průmyslových podnicích v údolích a opouštěli své osady a samoty. Dříve docela hustě osídlené Slezské i Moravskoslezské Beskydy podél Jablukovské brázdy se začaly vylidňovat. S tím také souvisí například i zánik škol, které byly stavěny v horských oblastech. Paseky vzniklé vykácením lesa kvůli chovu ovcí se znovu zalesňovaly.
Před průmyslovou revolucí byli obyvatelé kraje samozřejmě především zemědělci. Z nezemědělských činností byl nejvíce rozvinutý textilní průmysl. Starou tradici mělo i dobývání rud a jejich zpracování – už v 16.století se vyrábělo železo např.v Bašce, Čeladné, ve Frýdlantu, v Jeseníkách to byly např.Zlaté Hory.
V roce 1763 bylo v Ostravě objeveno černé uhlí – začal rychlý hospodářský rozvoj Ostravska. Koncem 19.století většina obyvatel Ostravska pracovala v průmyslu a hornictví. Za prací přicházely do ostravské aglomerace tisíce lidí i ze vzdálenějších zázemí regionu. Nová obydlí budovaná v blízkosti hutí a dolů ovlivňovala dosavadní sídelní, národnostní a sociální skladbu obyvatel. Mezi lety 1950-1991 přibylo v ostravské aglomeraci 400 000 obyvatel. V západní části kraje, na Krnovsku a Bruntálsku , si udržel největší význam textilní průmysl.
Národnostní skladba
Do 2.světové války žily na území kraje kromě Čechů také silné menšiny Němců, Židů a Poláků. Židovské obyvatelstvo bylo vyvražděno během 2.světové války. Němci byli po válce odsunuti – silně se změnil počet obyvatel v západní části kraje. Poláků žije dnes na území kraje asi 50 000, většinou na území okresů Karviná a Frýdek-Místek. Další početnou menšinou jsou Slováci, kteří do kraje přicházeli za prací hlavně po 2.světové válce – dnes jich je v kraji 3-5%. Podle sčítání lidu v 90.letech se přihlásilo 80% obyvatel k české národnosti, 9% k moravské, 3% ke slezské a 3% k polské národnosti. V letech 1946-49 letech se do kraje přistěhovala také početná skupina Řeků (většina těch, kteří přišli do ČR), kteří byli nuceni opustit svou vlast z politických důvodů. Usadili se budˇ v průmyslovém regionu a našli si práci v průmyslu, nebo v západní části v oblasti Jeseníků, kde byl velký úbytek obyvatel po odsunu Němců. Jejich počet je dnes odhadován na 7000 (podle www.dialogos-kpr.cz), a právě nejpočetnější řecké obce jsou v kraji Moravskoslezském.
Hustota osídlení, přirozená měna, migrace (www.ostrava.czso.cz)
V roce 2009 (k 31.3.) žilo na území kraje 1 249 796 obyvatel. Kraj patří mezi regiony se zápornou přirozenou měnou obyvatelstva ( v 1.čtvrtletí 2009 porodnost činila 10,2 promile, úmrtnost 10,8 promile) i se záporným saldem migrace ( 1.čtvrtletí 2009 se přistěhovalo 1396 osob a vystěhovalo 1579 osob).
Nezaměstnanost se vlivem struktury průmyslové výroby pohybuje nad průměrem celé ČR. Podle MPSV ČR byla průměrná nezaměstnanost v červenci 2009 v ČR 8,6%, přičemž v okresech Bruntál, Nový Jičín, Ostrava a Karviná byla nad 10%. V listopadu 2009 byla nezaměstnanost v kraji 11,3%.
Kraj má vyšší hustotu osídlení než je průměr v ČR – činí 230 obyvatel na km čtvereční (oproti 132 v rámci ČR).
Sídla
Největším městem je Ostrava (k 31.3.2009 – 336 811 obyvatel). Města nad 50 000 obyvatel – Havířov, Frýdek-Místek, Karviná, Opava. 62% obyvatel kraje žije ve městech nad 20 000 obyvatel, což je v ČR výjimečné. Města nad 20 000 obyvatel – Třinec, Orlová, Český Těšín, Kopřivnice, Bohumín, Krnov.
 
5. Doplňte názvy měst, která se skrývají pod čísly 1-20. Pracujte s mapou Moravskoslezského kraje.
 
alt
 
6. Přečtěte si text zaměřený na průmysl kraje a odpovězte na otázky:
a) Která průmyslová odvětví v Moravskoslezském kraji dominují? Jaký mají dopad na životní prostředí?
b) Ve které části kraje převládají obory spotřebního průmyslu?
Od 19. století kraj patřil a také v současnosti patří mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Jeho zaměření hospodářské činnosti – odvětvová struktura – však dnes přináší nemalé problémy související s restrukturalizací tohoto regionu, s řešením ohniska sociálních problémů zejména spojených s výší nezaměstnanosti, která souvisí s omezením těžby uhlí a těžkého průmyslu.
Od počátku devadesátých let dochází k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí vlivem poklesu průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a značným investicím do ekologických opatření. I přes tato uvedená zlepšení patří kraj nadále mezi nejzatíženější oblasti v České republice, neboť v minulosti byly znečištěny všechny složky životního prostředí. Dnes se jako nejzávažnější jeví kontaminace půdy a podzemních vod v důsledku průmyslové činnosti, důlní poklesy a znečištění povrchových vod.
Přírodní charakter a odlišný ekonomický vývoj se podílejí na rozdílech v kvalitě životního prostředí jednotlivých oblastí kraje. Nejzávažnější dopady na životní prostředí se koncentrují do střední a severovýchodní části kraje (Ostravsko, Karvinsko a Třinecko). Na druhé straně jsou součástí Moravskoslezského kraje také místa s významnými a cennými přírodními zvláštnostmi, jež jsou chráněny v rámci 3 chráněných krajinných oblastí – Beskydy (rozlohou 1 160 km2 vč. zlínské části největší CHKO v ČR), Jeseníky a Poodří – a 143 maloplošných chráněných území. (www.ostrava.czso.cz )

Území regionu patří k nejprůmyslovějším oblastem ČR. Těží se zde černé uhlí, rozsáhlý je hutní průmysl, těžké strojírenství a chemický průmysl. V rámci restrukturalizace se do kraje dostaly i nové obory, do podniků vstupují zahraniční investoři a budují se nové závody. Dostavbou dálnice D1 se zlepšila i dopravní obslužnost a dostupnost. S výjimkou Bruntálska a Krnovska ( kde si udržely postavení obory spotřebního průmyslu, hlavně textilní průmysl) má region silně průmyslový charakter, i když je poznamenán výrazným útlumem a restrukturalizací celostátně nejvýznamnějších odvětví - těžby černého uhlí a hutnictví. Útlum tradičních odvětví těžkého průmyslu doprovází výrazné snižování počtu zaměstnanců zejména v průmyslových gigantech. Podobnými problémy se potýkají i další, dříve významné strojírenské podniky (např. Tatra Kopřivnice).

c) Vyjmenujte a na mapě ukažte nejdůležitější centra jednotlivých průmyslových oborů.

TĚŽEBNÍ průmysl

černé uhlí - okresy Frýdek-Místek a Karviná, v Ostravě těžba ukončena již v roce 1994, zásoby v Beskydech

zemní plyn - malé množství v Podbeskydské pahorkatině (Těšínská a Příborská pahorkatina)

sádrovec - Kobeřice

vápenec- Kotouč u Štramberka

stavební materiál - břidlice (okolí Vítkova), pískovec (Řeka), čedič/tufy/tufity ( okolí Bruntálu,sopek), štěrky a písky (Opavská pah.,Ostr.pánev)

ENERGETIKA

tepelná elektrárna Dětmarovice, menší elektrárny přeměněny na teplárny, na vodních nádržích malé vodní elektrárny

HUTNICTVÍ

Vítkovické železárny - dnes zaměřeny na těžké strojírenství (lodní hřídele, zařízení pro jaderné elektrárny atd.)

Arcelor Mittal ( Nová hutˇ) - hutní prvovýroba i druhovýroba

Třinecké železárny - hutní prvovýroba ( výroba koksu, surového železa i oceli) a druhovýroba ( např.kolejnice,dráty atd.)

Válcovny plechu ve Frýdku-Místku, řetězárna v České Vsi, Železárny a drátovny Bohumín

Kovohutě Břidličná (zpracování hliníku), Hydrometalurgické závody v Bruntále

STROJÍRENSTVÍ

Tatra Kopřivnice, Hyundai Nošovice, Vagonka Studénka ( dnes oprava vagonů), Ostroj Opava, Moravskoslezská arrmaturka Dolní Benešov, Autopal Nový Jičín, Romo Fulnek

další centra - Frenštát pod Radhoštěm (elektrotechnika), Bílovec, Hradec nad Moravicí, Bohumín, Karviná, Krnov

CHEMICKÝ průmysl

Ostrava (Moravské chemické závody, Hrušovská chemická společnost), Bohumín (Bochemie), Odry (Optimit - gumárenství), Opava ( výroba barev a laků, IVAX - léčiva)

TEXTILNÍ průmysl

Frýdek-Místek, Krnov, Nový Jičín, Fulnek, Opava, Zlaté Hory, Vrbno pod Pradědem

DŘEVOZPRACUJÍCÍ a PAPÍRENSKÝ

Paskov (dříve Biocel, výroba celulózy), Krnov (varhany), Rýmařov, Frenštát pod Radh.(nábytek), pily - např.Vrbno pod Pradědem, Ostravice,Jablunkov

POTRAVINÁŘSKÝ průmysl

Ostrava (mlékárny, pivovar), Opava (mrazírny, mlýny a těstárny, cukrovinky, pivovar), Bohumín (zpracování mořských ryb), Frýdek-Místek a Kunín

(mlékárny), Nošovice (pivovar),atd.

 

alt alt alt alt
Ostrava ( v pozadí halda Ema) Třinecké železárny Důl Karviná (www.carbokov.cz)

 

Dětmarovice,elektrárna

7. Najděte v mapě místa, která jsou spojena s turistickým ruchem - jsou to jednak území chráněná s přírodními

zajímavostmi, místa historická i místa spojená s průmyslovým rozvojem kraje, a samozřejmě místa vhodná k aktivnímu

odpočinku.

a) technické památky

 

alt alt alt alt
Hornické muzeum - Ostrava-Petřkovice Darkovičky - opevnění (cs.wikipedia.org/wiki/...) Důl Michal (cs.wikipedia.org/wiki/...) Vagonářské muzeum Studénka

 

alt alt alt alt alt
  Muzeum Tatra Kopřivnice (www.koprivnice.cz ) Dolní oblast Vítkovic(www.ostrava.cz) Choltice - větrný mlýn úzkorozchodná tratˇTřemešná -

Osoblaha(cs.wikipedia.org/wiki/ ...)

Třemešná)

b) velkoplošná a maloplošná chráněná  území

 

alt alt alt
CHKO Beskydy CHKO Jeseníky CHKO Poodří (www.osu.cz)
alt alt alt
NPR Velká kotlina (cs.wikipedia.org/wiki/Vysoká_hole) NPP Rešovské vodopády NPR Mionší - na protější straně,pohled od Kamenitého

  c) hrady, zámky, zříceniny

 

alt alt alt alt
Karviná - Fryštát Hradec n.Moravicí Sovinec (cs.wikipedia.org/wiki/...) Starý Jičín (cs.wikipedia.org/wiki/...)

 

alt alt alt alt
Raduň Slezskoostravský hrad Hukvaldy (vlk.tripod.com) Frýdek-Místek

 

alt alt alt alt
Dívčí Hrad(kctfenix.wz.cz) Kravaře Linhartovy (kctfenix.wz.cz) Kunín

 

d) historická města

 

alt alt alt alt
Opava (cs.wikipedia.org/wiki/..) Štramberk Nový Jičín (commons.wikimedia.org/wiki/..) Frýdek-Místek

 

e) dřevěné kostelíky

 

alt alt CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), default quality
Bystřice nad Olší Třinec - Guty Kunčice pod Ondřejníkem

  f) lázně

 

alt alt altalt
Karviná-Darkov Klimkovice (www.ostrava.cz) Karlova Studánka

g) sportovní aktivity

 

alt alt CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100 alt
 sjíždění Opavy Javorový vrch Bílá (www.skibila.cz) Mosty u Jablunkova

 

alt alt alt alt
Ovčárna (cs.wikipedia.org/wiki/..) Pustevny Malá Morávka(commons.wikipedia...) Čeladná,golf (www.celadna.eu)

h) další zajímavá místa

 

alt alt alt alt
Trojmezí - Česko, Polsko, Slovensko Památník Ostravské operace v Hrabyni (cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hrabyně) Archeopark - Chotěbuz Podobora Arboretum Nový Dvůr

 

alt alt alt alt
Biskupská kupa Radhoštˇ ZOO Ostrava(zoo.ostrava.cz) Čantoryja


Víte, že:

- území dnešního Moravskoslezského kraje bylo v minulosti součástí Moravy a Slezska?

altaltalt

Moravskoslezský kraj historické území Moravy historické území Českého Slezska

- rozloha Moravskoslezského kraje je 5 428 kilometrů čtverečních?

- více než 20 000 obyvatel má kromě Ostravy 10 dalších měst (Havířov, Karviná, Frýdek-Místek, Opava, Třinec, Orlová,

Nový Jičín, Krnov, Kopřivnice, Bohumín)?

- asi 35% kraje pokrývají lesy?

- asi 1/3 území kraje je orná půda?

- nejúrodnější oblastí kraje je Osoblažská nížina, které se také říká "slezská Haná"?

- v okolí Těrlicka jsou rozsáhlé ovocné sady?

- v kraji je několik míst, kde se chovají koně (Klokočov u Vítkova, Albertovec u Hlučína, Světlá Hora na Bruntálsku)?

- v Nízkém Jeseníku se pěstují tzv.malotonážní plodiny (mák, kmín, léčivé rostliny, pohanka, proso)?

- do Beskyd se pomalu vrací chov ovcí?

- v kraji jsou 4 elektrifikované tratě (Bohumín- Přerov, Bohumín - Čadca, Ostrava-Svinov - Český Těšín, Ostrava-Svinov -

Opava)?

- v kraji existuje i úzkorozchodná tratˇ mezi Osoblahou a Třemešnou ve Slezsku?

- letiště Leoše Janáčka v Mošnově je druhým největším letištěm v České republice?

- od listopadu 2009 je Ostrava napojena na dálniční sítˇ ČR?

- v ostravské aglomeraci byly vybudovány 2 čtyřproudé silnice (Ostrava - Orlová - Karviná, Ostrava - Frýdek-Místek)?

- v kraji můžete využít 2 sedačkové dráhy (z Ráztoky na Pustevny, z Oldřichovic na Javorový vrch)?

- CHKO Beskydy je největší chráněnou oblastí v ČR?

- v CHKO Beskydy leží NPR Mionší, kde jsou chráněny zbytky původních jedlobukových lesů?

- v CHKO Poodří se vytvořily meandry, lužní lesy a mokřady?

- pitná voda pro ostravskou aglomeraci je zajištˇována z vodních nádrží Kružberk, Slezská Harta, Šance a Morávka?

- v západní části kraje se těží krystalický vápenec, tzv.slezský mramor?

- vápenec pro hutní podniky se těží nedaleko Štramberka na kopci Kotouč?

- v západní části kraje existovalo do 18.století několik hornických měst - Rýmařov (Ag), Horní Benešov (Ag), Budišov nad

Budišovkou (Pb,Ag), Sovinec (Fe), Vítkov (Au,Ag)?

- největším zaměstnavatelem v kraji je důlní společnost OKD (v roce 2003 měla 17 500 zaměstnanců)?

- největším hutním podnikem v kraji je Arcelor Mittal?

- kraj zajištˇuje 100% výroby železa, 92% výroby oceli a 98% výroby koksu v ČR?

- v Autopalu Nový Jičín se vyrábí osvětlovací technika pro automobily?

- první automobil v Kopřivnici byl vyroben v roce 1897, tehdy vůbec první v Rakousku-Uhersku?

- ve Vrbně pod Pradědem se vyrábějí tkaničky?

- Krnov proslavila výroba varhan?

- v kraji je několik golfových hřištˇ (Čeladná, Šilheřovice, Ostravice, Ropice)?

- socha Radegasta mezi Pustevnami a Radhoštěm je kopie (originál vyrobený r.1929 Albínem Poláškem je v muzeu)?

- v Hodslavicích se narodil František Palacký, v Háji ve Slezsku Vladislav Vančura, v Příboru Sigmund Freud, v

Hukvaldech Leoš Janáček a v Kopřivnici Emil Zátopek?

- Štramberk je městskou památkovou rezervací (je zde nádherný soubor 85 valašských roubených domů z 18. a 19.st.)?

- nejdéle se v ČR lyžuje na Ovčárně?

- telekomunikační věž s meteorologickou stanicí na Pradědu je 145 metrů vysoká?

- Ostrava má dlouhou historii (Moravská Ostrava existovala již roku 1267)?

- nejstarší památkou v Ostravě je kostel sv.Václava ze 13.století?

- na kopci Landek v Ostravě-Petřkovicích byly objeveny stopy po tábořišti lovců mamutů?

- lovci mamutů používali k udržování ohně i uhlí, které tu vychází až na povrch?

- Dolní oblast Vítkovic byla v roce 2002 prohlášena za kulturní národní památku a v roce 2008 byl areál zapsán na

seznam Evropského kulturního dědictví?

- nejmladším městem v ČR je Havířov, který vznikl na "zelené louce" po 2.sv.válce?

- Hlučín a přilehlé obce byly připojeny k Československu až v roce 1920 (od 1724 patřilo území Prusku)?

- město Český Těšín vzniklo rozdělením Těšína po 1.sv.válce, kdy bylo území Těšínského Slezska rozděleno mezi

Československo a Polsko?

- nejvýchodnějším městem kraje i ČR je Jablunkov, a nejvýchodnějším bodem je Trojmezí u Hrčavy?

- na území kraje vznikly 4 euroregiony (Těšínské Slezsko - euroregion.inforeg.cz , Silesia - www.euroregion-silesia.cz,

Praděd - www.europraded.cz, Beskydy - www.euroregion-beskydy.cz)

- památky Moravskoslezského kraje si můžete virtuálně prohlédnout na www.kr-moravskoslezsky.cz?

(zdroje informací - David P., Soukup V.: Velká cestovní kniha ČR, nakladatelství Soukup a David, s.r.o., Praha 2002/2003

Toušek V. a kol.: Česká republika - Portréty krajů, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 2006 )

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.