Jižní Amerika - socioekonomické poměry

Tisk Email

/tr>
Argentina Asuncion Aymarové Andské společenství
Bolívie Bogota Kečuánci Mercosur
Brazílie Brasilia mulat Unie jihoamer.států ( Unasur )
Chile Buenos Aires mestic APEC
Kolumbie Caracas favela  
Ekvádor Georgetown    
Franc.Guyana LaPaz,Sucre    
Guyana Lima    
Paraguay Montevideo    
Peru Paramaribo    
Surinam Quito    
Uruguay Santiago    
Venezuela      

 

 

 

 

 

 

Bičík I. a kol. : Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2002, kapitola Latinská Amerika

 

Další zdroje informací :

 

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 1989, 1996

Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007, 2008

Internet : cs.wikipedia.org/wiki/Jižní_Amerika

cs.wikipedia.org/wiki/Latinská_Amerika

en.wikipedia.org/wiki/South_America

en.wikipedia.org/wiki/Latin_America

www.bedekr.cz

encyklopedie.seznam.cz

 

1. Podle přiložené mapky Jižní Ameriky pojmenujte státy, které se skrývají pod čísly 1-10.
V atlase si také najděte jejich hlavní města. Jsou všechny státy nezávislé, samostatné?
jiz1.JPG
2. Následující tabulka uvádí etnické složení obyvatel ve 12 státech Jižní Ameriky. Tabulku si
prostudujte a odpovězte na otázky.
 
Rasové složení obyvatel zemí Jižní Ameriky
jiz2.JPG
 
A) Ve kterých státech žijí převážně lidé bílé ( europoidní ) rasy?
B) Ve kterých státech tvoří původní obyvatelé více než polovinu obyvatelstva?
C) Ve kterých státech je většina obyvatel označena jako mestici? Vysvětlete pojem.
D) V jaké části Jižní Ameriky a ve kterých státech žije většina z jihoamerických mulatů a černochů? Proč právě v této části?
E) Který stát je nejlidnatější?
 
3. V předešlém úkolu jste se dozvěděli, že rasové složení obyvatelstva Jižní Ameriky je velice
pestré. V tomto úkolu se podíváme na některé z původních obyvatel tohoto kontinentu.
A) Do kterého státu nebo regionu byste zařadili tyto národy?
a) sever J.Ameriky b) oblast And c) nížiny v Brazílii
jiz3.JPG
B) Kde žijí všechny tyto indiánské kmeny?
a) na jihu Chile b) v Andách c, v Amazonii
jiz4.JPG
 
4. Zkuste odhadnout, co znázorňuje následující mapa.
 
A) hustotu osídlení B) rozšíření jazyků C) velikost HDP
4_rom_jazyky_map.jpg
 
5. Mapka zobrazuje míru urbanizace v zemích Jižní Ameriky. Je celkově vysoká, nebo nízká?
Ve kterých zemích žije nejvíce obyvatel ve městech?
5_urbanizace.jpg
6. S životem ve městech Latinské Ameriky je spojena nízká životní úroveň a bída mnoha
obyvatel. S tím také souvisí vysoká kriminalita ve velkých městech. Mnoho lidí, hlavně
nově příchozí z venkova, žije ve špatných podmínkách v okrajových čtvrtích.
 
Jak se v Jižní Americe říká slumům, ve kterých chudí obyvatelé měst žijí?
 
jiz5.JPG 
7. Tabulka uvádí údaje o velikosti HDP v jednotlivých státech Jižní Ameriky. Ve třetím
sloupci najdete sumu, která připadá na 1 obyvatele. Seřaďte státy do skupin podle tohoto ukazatele.
A) nejbohatší státy, kde na 1 obyvatele připadá nad 10 000 dolarů ročně
B) státy, kde na 1 obyvatele je 8 000 – 10 000 dolarů
C) státy, kde na 1 obyvatele připadne méně než 7 000 dolarů
V posledním sloupci je číslo uvádějící procento obyvatel v daném státě, kteří žijí pod hranicí chudoby.
D) Mají nejbohatší státy toto číslo nejnižší?
E) Platí úměra, že čím chudší stát, tím větší počet lidí žije v chudobě?
jiz6.JPG
 
 
 
8. Přečtěte si nejdříve informace o pokračující integraci států Jižní Ameriky. Úkoly, týkající
se tohoto tématu, najdete na konci článku.
 
Během první dekády 21.století se vlády států Jižní Ameriky naklonily doleva. Levicové vlády
najdeme v Chile, Uruguayi, Brazílii, Argentině, Bolívii, Paraguayi a Venezuele. Přesto v ekonomické sféře většinou prosazují politiku volného trhu a aktivně směřují k větší integraci v rámci kontinentu.
Ke dvěma stávajícím organizacím - MERCOSUR a ANDEAN COMMUNITY ( Andské společenství ) přibyl třetí blok – UNION OF SOUTH AMERICAN NATIONS, jehož cílem je vytvoření volného pohybu lidí a ekonomický rozvoj celého kontinentu.
MERCOSUR sdružoval původně jen Brazílii, Paraguay, Uruguay a Argentinu. Společenství bylo založeno v roce 1991, cílem je podporovat volný obchod a volný pohyb lidí, zboží i financí. Kromě vyjmenovaných 4 států mají další země – Bolívie, Chile, Kolumbie, Ekvádor a Peru – statut přidružených zemí. V roce 2006 se pátým plnohodnotným členem stala Venezuela. Sídlem organizace je Montevideo.
ANDEAN COMMUNITY je ekonomické sdružení Bolívie, Kolumbie, Ekvádoru a Peru. Dříve byly členy i další dva státy – Venezuela a Chile. Organizace byla založena v roce 1969 s úmyslem spolupracovat v oblasti ekonomické a sociální. Sídlo je v Limě. Také zde jsou přidružené země – Argentina, Brazílie, Chile, Paraguay a Uruguay.
UNION OF SOUTH AMERICAN NATIONS ( UNASUR ) integruje obě předchozí sdružení. Je příkladem pokračující integrace států Jižní Ameriky. Zakládající smlouva byla podepsána v květnu 2008, sídlo je v Quitu. Sídlem budoucího parlamentu bude Cochabamba ( Bolívie ), sídlem společné banky ( the Bank of the South ) Caracas.Organizace má 4 oficiální jazyky, nemá společnou měnu.
( zdroj – volně přeloženo http://www.en.wikipedia.org/wiki/South_America )
 
Co znázorňují následující mapky?
jiz7.JPG

 

 

9. V jakém typu elektráren se vyrobí v zemích Jižní Ameriky nejvíce elektřiny? Proč myslíte, že tomu tak je? Který druh energie

není téměř využíván?

 

  hydroelektrárny - % tepelné elektrárny - % jaderné elektrárny - %
Argentina 33,2 59 6,7
Bolívie 55,7 42,4 0
Brazílie 77 17 4
Chile 40 60 0
Paraguay 99,9 0,1 0
Guyana 1,5 98,5 0
Peru 74,8 24,5 0
Surinam 75,4 24,6 0
Uruguay 95,6 3,9 0
Venezuela 74,5 25,5 0

 

( en.wikipedia.org/wiki/South_America )

 

 

10. Z hodin socioekonomické geografie již víte, že podle určitých ukazatelů ( HDP, zaměstnanost obyvatel v

priméru / sekundéru / terciéru apod. ) dělíme státy do pěti skupin, na státy 1. - 5. světa. Pokuste se určit, do jaké

kategorie patří státy Jižní Ameriky. Které z nich se vymykají, atˇ už v kladném nebo záporném významu?

 

 

primér -%

podíl na HDP

primér -%

EAO

sekundér -%

podíl na HDP

sekundér -%

EAO

terciér -%

podíl na HDP

terciér -%

EAO

HDP

osoba

USD

Argentina 9,5 7,3 35,8   54,7   13100
Bolívie 12,8 44 36,1   51,2   4400
Brazílie 8 10 38 19 54 71 9500
Guyana 35,5   19,3   45,2   3186
Chile 5,9 13,6 49,3 23,4 44,7 63 14300
Ekvádor 6,3 10 33,5 35 60,2 54 7200
Kolumbie 12 22,7 35,2 18,7 52,7 58,5 7400
Paraguay 22,4 45 18,4 31 59,2 24 4000
Peru 8,5 9 26,4 18 53,1 73 9000
Surinam 13,0 8 22 14 65 78 5770
Uruguay 9,3   33,7   57   10800
Venezuela 3,7 13 41 23 55,3 64 12800

 

( en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_sector_composition, en.wikipedia.org/wiki_Economy_of_...)

poznámka: údaje o HDP jsou z roku 2007, o podílu sektorů na HDP z roku 2008, o zaměstnanosti ekon.aktivních obyvatel z let 2000-2003

 

11. V tomto úkolu budete pracovat s mapou Jižní Ameriky - zemědělství. Podle mapy odpovězte na otázky :

 

a) Které plodiny se pěstují v tropických oblastech?

b) Které plodiny jsou typické pro subtropické oblasti?

c) Ve kterých státech se pěstuje hodně kávovníku?

d) Které oblasti jsou vhodné pro pěstování bavlníku / cukrové třtiny / sóji ?

e) Který region patří mezi tzv. obilnice světa?

f) Kde se pěstuje vinná réva a které státy mohou vyvážet víno?

g) Které vegetační pásy jsou nejvíce využívány k chovu skotu?

h) Kde se nacházejí největší loviště ryb?

i) Která oblast je využívána k nadměrné těžbě dřeva?

 

12. Vyberte správnou odpovědˇ. Jako zdroj informací vám poslouží mapa Jižní Ameriky - průmysl a nerostné bohatství.

 

1) Největší zásoby železné rudy se nacházejí v :

a) Brazílii a Venezuele b) Peru a Bolívii c) Argentině a Chile

2) Velké zásoby ropy se nacházejí ve státech, kam zasahuje:

a) Brazilská vysočina b) pohoří Andy c) Amazonská nížina

3) Velké zásoby kovů ( Cu, Zn, Pb, Sb, Sn, Mo,..) jsou v :

a) Uruguayi a Argentině b) Venezuele a Ekvádoru c) Peru, Bolívii a Chile

4) Ze zemí Jižní Ameriky se také vyváží bauxit. Ten se převážně těží :

a) na jihu v Chile b) na severu v Guyaně a Surinamu c) na západě v Ekvádoru

5) V poušti Atacama jsou obrovská ložiska :

a) zlata b) drahokamů c) ledku

 

Víte,že :
- Nejlidnatějším státem Jižní Ameriky je Brazílie s téměř 200 miliony obyvatel ( 5.na světě )? Je i největším státem – měří 8,5 mil.km2 ( 5.na světě ).
- Mezi předkolumbovské civilizace patřily například říše PARACAS a NAZCA v Peru ( 400 – 800 př.n.l. ), HUARI ( 600-1200 n.l. ) ve středním a severním Peru, CHIMU ( 1300-1470 n.l. ) na severním pobřeží Peru, říše Aymarů ( 1000-1450 n.l. ) v Bolívii a na jihu Peru.
- Nejznámější a poslední říší byla říše Inků – 1438 – 1533n.l. . Inkové vládli 9 – 14 milionům obyvatel, kteří patřili k téměř 100 jazykovým a etnickým skupinám. V jejich říši byly všechny důležité body propojeny asi 25 000 km cest. Pro zemědělství byla typická terasovitá pole. Hlavním městem bylo Cuzco, postavené ve tvaru jaguára.
- První důkazy o existenci zemědělské činnosti v Jižní Americe pocházejí z období asi 6 500 př.n.l., kdy tehdejší obyvatelé začali pěstovat brambory a fazole. Již v době kolem 3 500 př.n.l. začala domestikace lam, vikuní a alpak.
- V letech 1804 – 1826 probíhaly v Jižní Americe boje za nezávislost. Ve španělských koloniích se nejznámějšími osobnostmi těchto bojů stali Simón Bolívar a José de San Martín.
- Brazílie získala nezávislost bez bojů. Dom Pedro I. ( Pedro IV.Portugalský ), syn portugalského krále, vyhlásil v roce 1822 samostatnost Brazílie a stal se prvním brazilským králem. Portugalsko neprotestovalo.
- Jako poslední získaly nezávislost Guyana ( 1966 ) a Surinam ( 1978 ), Francii stále patří Francouzská Guyana.
- „Nejbarevnější“ zemí Jižní Ameriky je Brazílie – žijí zde běloši, černoši, mulati, početné skupiny obyvatel pocházející ze Středního Východu a Asie.
- Rozdíl mezi bohatými a chudými je ve státech Jižní Ameriky velký. V mnoha zemích 20% nejbohatších lidí vlastní 60% veškerého bohatství.
- Pod hranicí chudoby žije v Surinamu 70% obyvatel, v Bolívii je to 60%, v Kolumbii asi 50%, v Peru téměř 40% obyvatel. Na opačné straně je Chile, kde je to 15% obyvatel.
- Peso jako měnu najdete v Argentině, Chile, Kolumbii a Uruguayi. Dolarem můžete platit v Ekvádoru ( U.S. ), ve Guyaně ( guayanský ) a Surinamu ( surinamský ).
- Mezi turisticky nejnavštěvovanější místa patří Machu Pichu, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, Buenos Aires, Sao Paulo, Salto Angel , Cuzco, Titicaca, Patagonia, Cartagena, Galapágy.
2_Montage_for_Rio_de_Janeiro.jpg 6_Buenos_Aires_Montage.jpg 7_Sao_Paolo.jpg
Rio de Janeiro Buenos Aires Sao Paulo
8_Salto_Angel.jpg 1_Machu_Picchu_overview_Stevage.jpg 9_Cuscoinfobox.png
Salto Angel Machu Picchu Cuzco
 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.