OCHRANA ŽP

Tisk Email

společenstva
ekosystémy
biomy
biotopy
ohrožené druhy (kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené)
národní park
chráněná krajinná oblast
národní přírodní rezervace
přírodní rezervace
národní přírodní památka
přírodní památka
památný strom
biosférická rezervace
NATURA 2000
UNESCO
FAO - Food and Agricultural Organisation
WWF - World Wildlife Fund for Nature
Greenpeace
Světový svaz ochrany přírody - IUCN
Ministerstvo životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Mezinárodní úmluvy o ochraně ŽP
červená kniha
červený seznam
biodiverzita
genofond
semenné banky
botanická zahrada
zoologická zahrada
naučná stezka
ekologická stopa

http://atraktivnibiologie.upol.cz/docs/pdf/Ochrana%20rostlin.pdf – výuková prezentace ochrana rostlin Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Člověk a prostředí

Doporučené:

http://www.ochranaprirody.cz - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_p%C5%99%C3%ADrody_v_%C4%8Cesku – ochrana přírody v ČR

http://www.env.cz – Ministerstvo životního prostředí ČR

http://www.fao.org – Food and Agricultural Organisation

http://www.greenpeace.org – Greenpeace

http://www.wwf.org – World Wildlife Fund for Nature

http://www.pavucina-sev.cz/bedrnik.htm - časopis pro ekogramotnost Bedrník, ke stažení v pdf

http://hraozemi.cz – Hra o Zemi

http://www.czech.cz – Česká republika

  1. Vyhledejte loga všech našich národních parků a popište, co znázorňují.
  2. Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi národní přírodní rezervací a přírodní rezervací.
  3. Na obrázcích jsou zástupci ohrožených druhů rostlin a živočichů. Pojmenujte je.
 
Zdroj obrázků: http://cs.wikipedia.org (kliknutím na obrázek zjistíte název druhu a podrobnější informace o něm)
 
 
jesterka.jpg motyl.jpg
ptak2.jpg ptak1.jpg
hmyz.jpg had.jpg
krab.jpg kytky.jpg
  1. Mokřady jako ledviny Země
 
Přečtěte si následující informaci a odpovězte na otázky, které jsou za ní uvedeny.
Při analýze půdních výkrojů z mokřin nacházejících se na Kostarice a v Ohiu provedli vědci rozbor sedimentu usazeného v těchto půdních vzorcích za posledních čtyřicet let, který ukázal, že mokřiny v Ohiu zadržely 80 tun uhlíku za rok, kdežto mokřiny na Kostarice akumulovaly každý rok asi 300 tun uhlíku. Půda z Ohia obsahovala 53 gramů uhlíku na jeden kilogram půdy, v kostarické půdě bylo nalezeno průměrně 110 gramů uhlíku na kilogram půdy. Kromě porovnání mokřin v různých podnebných pásmech studie dokazuje, jak důležité jsou tyto mokřadní ekosystémy, často nazývané „ledvinami“ planety, pro životní prostředí. Vědci doufají, že nové poznatky poslouží jako argument pro záchranu mokřadů, které jsou na naší planetě stále ničeny.
(Zdroj: Příroda, listopad-prosinec 2008, Extra Publishing, s. r. o., ISSN 1803-3318) (upraveno)
 
A) Vysvětlete, proč jsou mokřady nazývány „ledvinami“ planety:
 
 
 
B) Také další ekosystém, tropických deštných lesů, je přirovnáván k jednomu lidskému orgánu. Jsou to plíce. Uveďte, o jaký ekosystém se jedná a kde na Zemi se daný typ ekosystému nachází.
 
 
C) Vyberte správnou odpověď:
 
Mokřiny v tropických oblastech dokáží absorbovat méně uhlíku než mokřiny v mírném pásu.
ano/ne
Mokřady jsou důležitým prvkem přírodní rovnováhy.
ano/ne
Mokřady jsou na rozhraní mezi vodními a suchozemskými biotopy, a proto jsou druhově chudší než jiné biotopy.
ano/ne
Každý z nás může chránit mokřady, když nebude plýtvat vodou.
ano/ne
V ČR se vyskytují mokřady.
ano/ne
 
 
5. V mapě jsou vyznačena vybraná chráněná území ČR. Přiřaďte k číslům v mapě název chráněného území a stupeň ochrany.
mapa.jpg
6. Biosférické rezervace
Přečtěte si následující informaci a odpovězte na otázky, které jsou za ní uvedeny.
Biosférická rezervace je velkoplošné chráněné území, vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra. Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy Země. Tato území představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity. Hlavním posláním je ochrana ekosystémů a rostlinných i živočišných druhů, věda a výzkum, ekologická výchova a zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel. Většina biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i území narušená činností člověka. To umožňuje studovat konflikty mezi člověkem a přírodním prostředím a podporovat zvyšování biodiverzity v narušených oblastech.
A) Vyhledejte a vypište názvy biosférických rezervací na území ČR
B) U každé biosférické rezervace v ČR vypište jednou větou, čím je výjimečná, proč je zahrnuta do programu UNESCO.
C) Které biosférické rezervaci se říká ,,Zelená střecha Evropy“?
D) Přiřaďte obrázky k jednotlivým biosférickým rezervacím.
hana1.JPG
hana2.JPG
E) Navrhněte možnosti udržitelného rozvoje ve vybraných biosférických rezervacích.
F) Vyberte z následující nabídky další biosférickou rezervaci, která by mohla vzniknout na území ČR. Dobře zvažte, která oblast se nejvíc blíží podmínkám vyhlášení, a uveďte proč? (České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory)
 
7. William Reeds uvádí působivou metaforu k přiblížení podstaty ekologické stopy: "Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otázka, kterou si musíme položit, zní, jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom uživili toto zvíře?". Spočítejte si vlastní ekologickou stopu na této adrese: http://www.hraozemi.cz//files/ekostopa/ekostopa.php
 
Varování! Pozor! Informace, které o sobě zjistíte, vás mohou šokovat či donutit přemýšlet!

 

...názory, postřehy či výsledky, které nemusíme slyšet rádi:
· Lidská aktivita zvýšila rychlost vymírání druhů až tisícinásobně
· … kolem 80 % světové populace se stále spoléhá na tradiční medicínu založenou na rostlinách a živočiších…
· … divoký druh nebo odrůda může dodat určitý gen, který zlepší odolnost proti nemocem nebo zvýší výnos plodiny
· V současnosti je lidmi nějakým způsobem používáno 40 % celkové primární produkce suchozemského prostředí…
· Mnozí lidé […] jsou nuceni ničit přírodní společenstva a lovit druhy ohrožené vyhynutím, protože jsou chudí a nemají žádné vlastní pozemky nebo jiné zdroje obživy
· Lidé v průmyslových zemích (a bohatá menšina v zemích rozvojových) spotřebovávají velmi nadprůměrné množství světové energie, nerostů, dřeva a jídla.
· Mnoho velkých společností a jimi financované politické organizace zneužívají konceptu udržitelného rozvoje k „ozelenění“ svých průmyslových aktivit […] Opačným extrémem jsou ochranáři prosazující názor, že trvale udržitelný rozvoj znamená, že rozsáhlé oblasti světa budou ponechány stranou jakéhokoli rozvoje…
· Bez ohledu na to, zda lidé pomáhají, či brání ochranářským aktivitám, pro většinu z nich jsou mnohem důležitější problémy dotýkající se jejich každodenního života.
 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.